Financiering: een paradigmaverschuiving?

In het eerste kwartaal van 2013 gaan we FM.nl dieper in op financiering, kapitaal en vermogen. Het behoeft geen uitleg, dat (ondernemings)financiering vele verschijningsvormen kent. Van private equity tot beursfondsen, van banken tot coöperaties: op het gebied van ondernemingsfinanciering hebben wij als financiële professionals onze creativiteit goed benut. Maar altijd vond die creativiteit plaats binnen bestaande denkkaders. Denkkaders waar we nu langzaam scheuren in zien ontstaan…

Om te beginnen nog even het huidige denkkader. Bij traditionele vormen van financiering gaat het kort gezegd om het verzamelen van eigen vermogen en om daarmee vervolgens leverage te zoeken door het aan te vullen met vreemd vermogen. Eigen vermogen wordt ingebracht door (een beperkte groep) aandeelhouders en voor vreemd vermogen is de weg naar een bank of consortium van banken gauw gevonden. Sinds decennia, zo niet eeuwen is dit dé weg om een bedrijf of project te financieren.

In de wetenschapsfilosofie wordt een dergelijk vastomlijnd denkkader een paradigma genoemd. Zo’n paradigma is na verloop van tijd dermate ingeburgerd, dat het vanzelfsprekend wordt. Ruimte voor andere denkkaders bestaat er niet. Desondanks wordt binnen de wetenschap het heersende paradigma continue getoetst om anomalieën te vinden, waarbij uiteindelijk een nieuw denkkader kan ontstaan.

Het denkkader van ondernemingsfinanciering zou ook op die wijze getoetst moeten worden en vooral ook op dit forum. Alleen dat gebeurt onvoldoende. Een eenvoudige zoekopdracht levert op de website van Financieel Management niet de pluriformiteit aan bijdragen, die horen bij een kritische beschouwing van de bestaande denkkaders.

Dan ontstaat de vreemde situatie, dat er een enorme verschuiving in financieringsvormen aan de gang is en er op een belangrijk financieel forum weinig artikelen aan gewijd worden. Want dat die verschuiving er is, dat is evident. Een verschuiving die hand in hand gaat met de veranderingen in de samenleving die nu gaande zijn. Andere organisatievormen, van ‘lean and mean’ naar ‘lean and meaningful’, van focus op economische groei naar focus op duurzaamheid. Al deze veranderingen werken ook door in ondernemingsfinanciering. De huidige problematiek binnen de traditionele financiële wereld versterken deze ontwikkelingen alleen maar.

Een van de alternatieven die ontstaat is bijvoorbeeld crowdfunding. Een vorm van financiering, waarover op een of twee artikelen na op Financieel Management niet of nauwelijks is geschreven! Dat terwijl dit ontegenzeggelijk de snelst groeiende financieringsvorm is. Werd in 2011 EUR 2,5 miljoen met crowdfunding gefinancierd (bron: Douwe&Koren); in de eerste helft van 2012 liep dat al op tot EUR 3 miljoen en over heel 2012 is een veelvoud hiervan – EUR 14 miljoen – op deze wijze gefinancierd.

Laat deze bijdrage een aftrap zijn om vooruit te kijken en kritisch onze huidige financiële denkkaders te beoordelen! Laten wij aan de basis van de paradigmaverschuiving staan, in plaats van aandachtig toeschouwer te zijn.
__________________________________________________________________________________
Rekent u nog op ononderbroken financiering?
Voorziet u een (her)financieringsbehoefte? Het is nu tijd om de alternatieven te onderzoeken en de continuïteit en groei van uw onderneming veilig te stellen. Volg de Masterclass Alternatieve Financieringsvormen. Voorkom risico’s en ontdek alternatieve financieringsbronnen. Meld u hier direct aan.
__________________________________________________________________________________

Gerelateerde artikelen