EZ: Extra ruimte en financiering voor innovatieve bedrijven en start ups

Financiering: Vergroot je kapitaalmarktgeschiktheid met ratings
Extra financiering creëren voor innovatieve bedrijven en start ups. Meer ruimte bieden voor vernieuwende ondernemers, waardoor zij nieuwe diensten en producten sneller kunnen ontwikkelen en op de markt brengen. Een meer aantrekkelijke regeling voor lokale duurzame energieopwekking. Een verantwoorde ontwikkeling van onze toonaangevende agrarische sector. Dit zijn enkele van de maatregelen waarmee minister Kamp en staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken (EZ) de aanzwellende economische groei ondersteunen.

De nadruk ligt daarbij op vernieuwing en verduurzaming. Het EU-voorzitterschap van Nederland, in de eerste helft van 2016, biedt de mogelijkheid om belangrijke stappen te zetten op onderwerpen als de interne markt voor producten en diensten, dierenwelzijn en betere regelgeving en het verdienvermogen van Nederland en Europa te vergroten. Dit staat in de begroting 2016 van het ministerie van Economische Zaken, die de bewindspersonen dinsdag 15 september 2015 aan de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Meer financiering voor ondernemers

EZ heeft opnieuw veel aandacht voor innovatieve en startende bedrijven die op zoek zijn naar financiering om door te kunnen groeien. De twee belangrijkste fiscale regelingen om onderzoek en ontwikkeling te stimuleren, De Research en Development Aftrek (RDA) en de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO), worden daarvoor in 2016 samengevoegd. Zo maakt het kabinet de regeling effectiever en de aanvraagprocedure voor bedrijven eenvoudiger. Het budget van deze regeling wordt in 2016 verhoogd met € 100 miljoen en vanaf 2017 met € 115 miljoen.
Vanaf 2017 komt tevens € 50 miljoen extra beschikbaar voor de stimulering van start ups en het MKB. Daarnaast wordt komend jaar het speciale programma voor startende ondernemers, Startup Delta, voortgezet. Daarbij wordt voortgebouwd op de goede resultaten die het afgelopen jaar zijn behaald. Er komt een online financieringswijzer die het voor ondernemers makkelijker maakt om snel en eenvoudig te bekijken welke financieringsopties voor hen beschikbaar zijn om groeiplannen te realiseren. In 2015 heeft het kabinet via het Aanvullend Actieplan MKB-financiering al verschillende garantieregelingen vanuit de overheid beschikbaar gesteld die kunnen leiden tot ongeveer € 2,5 miljard aan nieuwe MKB-financiering. De uitwerking hiervan loopt door in 2016.

Ondernemen makkelijker maken

Ook in 2016 zal EZ inzetten op het makkelijker maken van ondernemen. De afgelopen kabinetsperiode is reeds voor 1,35 miljard euro aan regeldruk teruggedrongen en in 2016 zal dit bedrag verder toenemen. Om de economische groei verder te stimuleren wil het kabinet specifiek meer ruimte bieden aan vernieuwende ondernemers. Onderzocht wordt hoe we voor nieuwe producten en diensten, belemmeringen in wet- en regelgeving kunnen wegnemen en hoe regels vaker op hoofdlijnen, technologieneutraal en toekomstbestendig kunnen worden opgesteld. Op die manier zien regels niet enkel op de bestaande situatie, maar bieden zij ruimte voor verandering en vooruitgang.

Goedkoper duurzame energie opwekken

Consumenten kunnen tot bijna 200 euro per jaar besparen op hun energierekening wanneer zij gezamenlijk investeren in lokale energieopwekking via bijvoorbeeld zonnepanelen. De regeling voor het lokaal opwekken van energie, wordt in 2016 voor dit doel verruimd en stelt bedrijven en consumenten in staat op lokaal niveau een speciale energiecoöperatie op te richten. De korting op de energiebelasting die voor deze regeling geldt, stijgt van 7,5 cent per kWh naar 9,0 cent per kWh in 2016.

Toonaangevende agrarische sector

EZ staat voor een innovatieve en internationaal toonaangevende agrarische sector. Met handelsmissies zet EZ in op het aanboren van nieuwe afzetmarkten voor onze landbouwproducten én voor onze agrarische kennis. Om de concurrentiepositie verder te versterken werken we samen met de sectoren onder meer aan een duurzame en toekomstbestendige varkens- en tuinbouwsector. Zo draagt Nederland bij aan een wereldwijde, stabiele en duurzame voedselvoorziening.

Natuur van grote waarde, ook voor de economie

Een goede bescherming van de biodiversiteit in Nederland zonder de lasten te verhogen. Dat is het uitgangspunt van de nieuwe wet Natuurbescherming. Om maatwerk mogelijk te maken, krijgen de provincies de regie over het natuurbeleid. Deze nieuwe wet geeft daarnaast ruimte om te ondernemen met natuur. Het streven is dat de wet met ingang van 1 maart 2016 van kracht wordt. Boeren kunnen vanaf 1 januari 2016 samen plannen indienen om natuur te ontwikkelen en te beheren. In totaal is 70 miljoen euro beschikbaar voor dit collectieve agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Door samen te werken wordt natuurbeheer door boeren effectiever.

Rekent u nog op (her)financiering? 
Het is nu tijd om de alternatieven te onderzoeken en de continuïteit en groei van uw onderneming veilig te stellen. Voorkom risico’s, volg de masterclass Alternatieve Financieringsvormen en maak een succes van uw (her)financiering. Meld u direct aan.


  

Gerelateerde artikelen