Expert: ‘Krijg snel in beeld welke data voor ESG-rapporten nodig zijn’

MKB heeft moeite met ESG-implementatie

Bedrijven moeten binnenkort voldoen aan verschillende richtlijnen als het gaat om verduurzaming en ESG. Reden voor FM.nl om 7 vragen te stellen aan ESG en CRSD adviseur Roderick Kouwen van adviesbureau Arthona.

FM.nl (1/7): De EU scherpt de regels verder aan. Waarom voldoen de bestaande regels en richtlijnen en wetten niet ?

Roderick Kouwen: “De bestaande regels en richtlijnen houden onvoldoende rekening met de financiële risico’s, die gepaard gaan met milieu en mens. En dan heb ik het name over de kwantificering van deze risico’s. Dit is belangrijk omdat dit in de praktijk neer komt op hoeveel kapitaal daadwerkelijk aangehouden moet worden als het gaat om deze risico’s. Dit heeft er ook mee te maken dat banken nog geen of in elk geval onvoldoende data vanuit hun klanten hierover ontvangen; dit is ook nog té vrijblijvend. Daarnaast is er nog onvoldoende duidelijkheid over definities. Er is momenteel een wir-war aan regels.”

FM (2/7): Wat zijn de drie belangrijkste wijzigingen, waarmee bedrijven rekening moeten houden?

Roderick Kouwen: “Ten eerste moeten CFO’s en financieel managers niet alleen financiële gegevens delen maar óók data van niet-financiële gegevens, waaronder bijvoorbeeld de CO2 uitstoot of het hergebruik van materiaal. Kortom, het beschikbaar stellen van data moet gericht zijn op Environment, Social en Governance. Ook zal bij financieringen of herfinancieringen een sterke nadruk liggen op het milieu en de meer menselijke aspect ‘people, planet & profit‘. CFO’s moeten hierop inspelen. Daarnaast moet meer aandacht komen op het voldoen aan wet- en regelgeving in het kader van ESG. Denk daarbij aan de verplichte richtlijn om te rapporteren over duurzaamheid in de CSRD maar denk ook aan de besparingsplicht, aan emissieloze zones en aan de rapportageverplichting ‘Werkgebonden personenmobiliteit’.

FM (3/7): Zijn er sectoren, branches of soorten bedrijven die geraakt worden aan de aanscherping?

Roderick Kouwen: “Ik zie dat vooral het MKB moeite heeft om ESG te ontwikkelen. Dat komt mijns inziens voornamelijk door twee aspecten; tijd en geld. Het ontbreekt CFO’s namelijk vooral aan mankracht om het bedrijf continu aandacht te laten houden en zich verdiepen in ESG. Er is gewoon onvoldoende personeel om te blijven voldoen aan wet- en regelgeving. CFO’s moeten de bank en andere financiers namelijk blijven voorzien van de niet-financiële data die nu al gevraagd worden en in de nabije toekomst nog meer gevraagd gáán worden. Daarnaast speelt ook geld een beperkende rol. Veel CFO’s hebben momenteel maar beperkte middelen om te investeren in ESG -denk bijvoorbeeld aan elektrificatie van het wagenpark of aan middelen om te investeren in het ontsluiten van de niet-financiële data.”

FM (4/7): Wat kunnen of moeten CFO’s, financieel directeuren en hoger financieel management doen?

Roderick Kouwen; “Ga proactief in gesprek met de banken over wat het effect gaat zijn op de informatie die aangeleverd moet worden en de informatie die mogelijk effect kan hebben op rentes want banken zijn over het algemeen financieel stakeholder bij veel ondernemingen. Ook kunnen ze een multidisciplinair team inrichten, liefst met één verantwoordelijke, dat zich richt op ESG in het algemeen en dan met name op missie, strategie, doelstellingen en acties. En ga alvast aan de slag door voor te sorteren op de data en informatie die in het kader van ESG verzameld moet worden. Zo adviseer ik nu al inzichtelijk te krijgen welke data verzameld moeten worden en hoe je aan die data in je bedrijf komt.

FM (5/7): Kunt u schetsen wat er gebeurt als ze niets doen ?

Roderick Kouwen; “Eventuele verhogingen van rente bij aflopen van rentecontract als men onvoldoende in staat is om een missie, strategie en doelstellingen te formuleren op ESG, te voldoen aan wet- en regelgeving op dit gebied en men ook dus niet in staat is om data te delen. In het ergste geval kan er als er onvoldoende aandacht aan ESG gegeven wordt, een lopende financiering niet geherfinancierd worden. Indien een onderneming een nieuw financieringsvraagstuk heeft dat gefinancierd moet worden en er is (zoals eerder aangegeven) onvoldoende aandacht voor ESG dan bestaat de mogelijkheid dat er geen financiering verkregen kan worden en dus niet verder geïnvesteerd kan worden”.

FM (6/7): In hoeverre kan of moet de overheid iets doen?

Roderick Kouwen: “De overheid zou (nog) meer inzichtelijk moeten maken welke wet- en regelgeving er nu allemaal speelt op het gebied van ESG en hoe dit zich tot elkaar verhoudt. Hierbij gaat het niet alleen om nationale wetgeving (bijvoorbeeld de energiebesparingsplicht), maar ook Europese wetgeving zoals bijvoorbeeld de Corporate Sustainability Reporting Directive.”

Roderick Kouwen: “Overheid moet overwegen om subsidies beschikbaar te stellen voor adviseurs op het gebied van ESG en maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen. Dergelijke subsidies zijn ook beschikbaar voor bijvoorbeeld adviseurs op het gebied van energieadvies, maar zou niet misstaan voor ESG adviseurs.”

FM (7/7): Is er een tijdpad aan te geven waarbinnen CFO’s stappen moeten ondernemen?

Roderick Kouwen: “Start zo vlug mogelijk met de implementatie van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Houd daarbij ook nadrukkelijk alle relevante wet- en regelgeving in de gaten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. En bent u CFO van een bedrijf dat binnenkort verplicht wordt om te rapporteren onder de Europese CSRD, start hier dan ook zo vlug mogelijk mee … en bij een tekort aan interne capaciteit zijn er natuurlijk altijd nog de adviseurs.”


Als toonaangevende bron voor financieel nieuws, financiële strategieën en inzichten in finance, helpt FM.nl financieel directeuren, hoger financieel management en CFO’s om voorop te blijven lopen.

Schrijf u daarom nu in voor de FM-nieuwsbrief met al het relevante nieuws en unieke en inspirerende (netwerk)evenementen en volg ons op Linkedin.


Deze cursus biedt praktische inzichten en tools om te voldoen aan Europese wetgeving en de impact op je organisatie te begrijpen. Leer verbeteringen in informatievoorziening aanbrengen en ontwikkel een datagedreven ESG-benadering. Werk aan relevante deliverables en pas de kennis direct toe in je eigen organisatie.

Gerelateerde artikelen