Europese Unie akkoord met wijziging IFRS 1

In het Publicatieblad van de Europese Unie is vandaag Verordening Nr. 182/2013 van de Commissie van 4 maart gepubliceerd. Hiermee worden wijzigingen in IFRS 1 Eerste toepassing van International Financial Reporting Standards - Overheidsleningen bevestigd.

Op 13 maart 2012 heeft de International Accounting Standards Board wijzigingen in International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 Eerste toepassing van International Financial Reporting Standards – Overheidsleningen (de wijzigingen in IFRS 1) gepubliceerd. De wijzigingen in IFRS 1 hebben betrekking op leningen die van overheden zijn ontvangen tegen een rente onder de marktrente en het doel ervan is aan eerste toepassers van de IFRS bij overgang naar de IFRS ontheffing van volledige retroactieve toepassing te verlenen.

Aldus vormen de wijzigingen in IFRS 1 een nieuwe uitzondering op de retroactieve toepassing van de IFRS doordat eerste toepassers ertoe worden verplicht de vereisten in International Accounting Standard (IAS) 39 Financiële instrumenten: opname en waardering en IAS 20 Administratieve verwerking van overheidssubsidies en informatieverschaffing over overheidssteun prospectief toe te passen op de overheidsleningen die op de datum van de overgang naar IFRS bestaan.
__________________________________________________________________________________
Cursus IFRS en Corporate Governance Codes
Als financieel professional leert u de impact van IFRS voor uw organisatie en hoe u hiermee moet omgaan. U ontdekt IFRS tegen minimale kosten te implementeren en te gebruiken in het voordeel van uw bedrijf. U kunt jaarrekeningen volgens IFRS standaarden begrijpen en afzetten tegen uw huidige en nationale verslaggeving. Lees meer…
__________________________________________________________________________________

Deze verordening bevestigt de wijzigingen in IFRS 1. Deze standaard bevat een aantal verwijzingen naar IFRS 9 die momenteel niet kunnen worden toegepast omdat IFRS 9 door de Unie nog niet is goedgekeurd. Daarom dient elke in de bijlage bij deze verordening voorkomende verwijzing naar IFRS 9 te worden gelezen als een verwijzing naar IAS 39 Financiële instrumenten: opname en waardering.

Overleg met de werkgroep van technische deskundigen van EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) heeft bevestigd dat de wijzigingen in IFRS 1 beantwoorden aan de in artikel 3, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1606/2002 vervatte technische goedkeuringscriteria.

Bron: EU

Gerelateerde artikelen