Eumedion voorstander van accountantscontrole van specifieke corporate governance informatie

Eumedion steunt het voorstel van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) om accountantscontrole te introduceren op de naleving van een aantal specifieke bepalingen uit de Code Tabaksblat.

In tegenstelling tot de NBA vindt Eumedion echter niet dat deze controle pas kan plaatsvinden nadat de raad van commissarissen (RvC) van de betreffende onderneming hiermee heeft ingestemd. Dit staat in het vandaag verstuurde Eumedion-commentaar op de NBA-concepthandreiking ‘Accountant en corporate governance informatie’.

In de handreiking stelt de NBA voor dat de externe accountant expliciet moet controleren of een beursgenoteerde onderneming de codebepalingen over o.a. het aantal commissariaten, de zittingsduur van commissarissen, tegenstrijdig belangtransacties, het aantal beschermingsconstructies en de onafhankelijkheid van de remuneratieconsultant naleeft. Wel vindt de NBA dat hierover eerst afspraken moeten worden gemaakt met de RvC.

Eumedion vindt dat de NBA met dit vereiste een “ongegronde beperking aanbrengt in de werkzaamheden van de externe accountant”. Naar de mening van Eumedion dient de externe accountant vanuit het belang van het maatschappelijk verkeer ook zonder expliciete RvC-toestemming de corporate governance verklaring van de onderneming te onderzoeken op consistentie met andere, bij de externe accountant bekende, publieke dan wel niet-publieke, informatie.

Gerelateerde artikelen