Ernst & Young Accountants LLP benoemt Commissie Publiek Belang

Ernst & Young Accountants LLP maakt vandaag de namen van de leden van de Commissie Publiek Belang bekend. Voorzitter is dr. S.R.A. (Steven) van Eijck, daarnaast treden prof.dr. M. (Mijntje) Lückerath - Rovers en prof.dr.mr. F. (Frans) van der Wel (per 1 juli a.s.) toe als lid van de Commissie.

De Commissie Publiek Belang, bestaande uit onafhankelijke derden in de rol van commissarissen, ziet toe op de waarborging van het publieke belang binnen de accountantsorganisatie.

Bij het werk van de accountant staat het publiek belang altijd centraal. Om dat te bekrachtigen heeft Ernst & Young Accountants LLP in juni 2012 de Code Accountantsorganisaties ondertekend. Eén van de onderdelen van deze Code betreft het instellen van een Commissie Publiek Belang. Deze commissie ziet toe op de manier waarop de accountantsorganisatie het publieke belang waarborgt.

Giljam Aarnink, Managing Partner Assurance van Ernst & Young: “Toezicht door onafhankelijke commissarissen is een belangrijk element in ons streven om de kwaliteit van ons werk verder te vergroten. Daarom is de Commissie Publiek Belang voor onze organisatie zeer waardevol. De leden hebben een veelomvattende toezichthoudende taak. Hun rol strekt zich uit tot alle taken gericht op het publieke belang zoals de beoordeling van de bestuurlijke besluitvorming en het kwaliteitsbeheersingsysteem maar ook het beoordelen van reputatierisico’s en het waarborgen van de dialoog met alle belanghebbenden.”

Rapporteren
Voorzitter Steven van Eijck: “In onze samenleving die door financiële onzekerheden wordt geteisterd, speelt de accountant een nog crucialere rol. Door het publieke belang centraal te stellen biedt de accountant houvast in een wereld die leert omgaan met onzekerheden. Als commissarissen zullen wij toezien op een zo goed mogelijke taakuitoefening vanuit het perspectief van het dienen van het publieke belang.”

De Commissie Publiek Belang van Ernst & Young heeft alle bevoegdheden om deze taken naar behoren te kunnen vervullen. Zo heeft de Commissie toegang tot alle informatie binnen Ernst & Young Accountants LLP. Het bestuur van Ernst & Young Accountants LLP vergadert minstens vier keer per jaar met de Commissie als geheel en met een hogere frequentie zal er contact zijn tussen individuele leden van de Commissie en bestuurders en andere medewerkers van Ernst & Young. De Commissie Publiek Belang zal jaarlijks in- en extern rapporteren over haar bevindingen en activiteiten, o.a. in het Transparantieverslag.

Veranderende wereld
Conform de Code Accountantsorganisaties zal Ernst & Young er samen met de Commissie Publiek Belang voor zorgen dat de communicatie met in- en externe partijen verder wordt versterkt.

Giljam Aarnink: “Wij zijn er van overtuigd dat het belangrijk is om in nauw contact met onze stakeholders te staan. Daarom gaan we de bestaande dialoog met stakeholders verder intensiveren. De wereld om ons heen verandert en dat geldt ook voor de verwachtingen ten opzichte van accountants. De dialoog helpt ons om de verwachtingen van onze stakeholders ten aanzien van ons vak en onze rol beter te begrijpen en om onze eigen opvattingen hierover te evalueren, bij te stellen en uit te dragen. De Commissie Publiek Belang speelt hierbij een essentiële rol.”

In gesprek met de samenleving
Om het belang van de dialoog met externe partijen te onderstrepen, heeft Ernst & Young op advies van de Commissie Publiek Belang een strategische stuurgroep opgezet die verantwoordelijk is voor het uitbouwen van communicatie met belanghebbenden en de inbedding van de dialoog in de organisatie. Ernst & Young organiseert de komende jaren round tables, workshops, conferenties/congressen/panels, perslunches en interviews  waarin het gesprek wordt aangegaan met de samenleving en met name met aandeelhouders, commissarissen, bestuurders, politici en wetenschappers. Over deze dialoog, ‘Ernst & Young in gesprek met de samenleving’ zal Ernst & Young op diverse manieren communiceren.

Gerelateerde artikelen