Eis: Verklaring omtrent risicobeheersing voor bedrijven

Eis: Verklaring omtrent risicobeheersing voor bedrijven
De VOR moet onderdeel worden van de nieuwe corporate governance.

Accountants pleiten voor een verplichte Verklaring omtrent risicobeheersing (VOR) voor ondernemingen. Dit omdat ze steeds vaker te maken krijgen met risico’s die bedrijven lopen. De VOR-plicht moet worden opgenomen in de nieuwe corporate governance.

Brancheorganisatie NBA van de accountants heeft hiermee gereageerd op het voorstel van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code voor actualisatie van de code. De accountantskoepel had al eerder gewild dat een VOR-plicht onderdeel zou worden van de Corporate Governance Code. De accountants hopen dat dit nu alsnog gebeurt. De Monitoring Commissie verwacht de governance code eind dit jaar te actualiseren.

Eind maart werd tijdens een debat tussen Tweede Kamerleden en minister Kaag van Financiën ook aandacht gevraagd voor de VOR. Ook de minister wil een en ander graag in de code verankeren.

“De minister van Financiën heeft de wens uitgesproken dat de reikwijdte van het in control statement wordt uitgebreid van uitsluitend financiële verslaggevingsrisico’s naar ook operationele en compliance risico’s. Wij zijn het hier volledig mee eens”, aldus de NBA.

Volgens de accountants nemen risico’s door klimaatverandering, pandemieën, waterstress, sociale ongelijkheid, bedreiging van de biodiversiteit en ernstige geopolitieke ontwikkelingen toe voor bedrijven. ESG-risico’s worden daarbij steeds prominenter, net als de bijdrage aan oplossingen die de maatschappij van ondernemingen verwacht.

“Steeds vaker komen deze issues ook op het bord van accountants”, aldus de beroepsorganisatie. “Een effectieve Code kan in belangrijke mate bijdragen aan verbetering van het risicomanagement van ondernemingen, het voorkomen van fraude en het waarborgen van de continuïteit van ondernemingen.”

Versterking van de keten draagt bij aan betere controlekwaliteit en daarom ziet de beroepsorganisatie een meerwaarde in een verplichte Verklaring omtrent risicobeheersing (VOR) voor ondernemingen. “Zoals geïntroduceerd in het onderzoek van de Universiteit van Leiden in opdracht van het ministerie van Financiën”, aldus de NBA.

In de actualisatievoorstellen van de Monitoring Commissie is die verplichting niet opgenomen. De NBA dringt er bij de Monitoring Commissie op aan om dat alsnog te doen.