Duurzame initiatieven BNG Bank leiden tot succes

BNG Bank heeft een goed jaar achter de rug, aldus de nieuwe bestuursvoorzitter Gita Salden.

Voor de klanten zijn in lijn met het overheidsbeleid nieuwe producten ontwikkeld op het gebied van duurzaamheid en exportfinanciering. Daarnaast zijn de belangrijkste financiële doelstellingen gerealiseerd. De winst en de solvabiliteitsratio's zijn gestegen. Aan de aandeelhouders wordt voorgesteld om het dividendpercentage te verhogen van 25 naar 37,5 procent.

Om haar rol als betrokken partner voor een duurzamer Nederland verder in te vullen heeft BNG Bank in het verslagjaar meer dan 150.000 zonnepanelen gefinancierd via het bedrijf Rooftop Energy en het project 'Boer kiest Zon' en door directe financiering van onder meer gemeenten en woningcorporaties. Ook werden projecten op het gebied van windenergie, biomassa, bio-energie, geothermie en warmtenetten gefinancierd. 

In het najaar is de Maatschappelijk Vastgoed Scan geïntroduceerd. Via deze online tool hebben gemeenten in enkele maanden tijd 1 miljoen m2 maatschappelijk vastgoed in kaart gebracht om te verduurzamen. In december heeft de bank het BNG Duurzaamheidsfonds opgericht. Verenigingen, ondernemers en andere zakelijke initiatiefnemers kunnen bij dit fonds een lening afsluiten vanaf 100.000 euro voor projecten die een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelen van gemeenten of provincies. Initieel verstrekt BNG Bank 10 miljoen euro aan het fonds met de intentie om dit in de komende drie jaar te laten groeien tot 25 miljoen euro. De ontvangen rente en aflossingen zijn weer beschikbaar voor nieuwe investeringen.

Ter financiering van haar duurzame activiteiten heeft BNG Bank in het verslagjaar twee nieuwe duurzame obligaties uitgegeven. In totaal heeft de bank sinds 2014 zes duurzame obligaties ter waarde van 4,1 miljard euro geplaatst, waarmee ze op dit terrein tot de koplopers in het bankenlandschap behoort.

BNG Bank begon in 2017 ook met herfinanciering onder de Exportkredietgarantieregeling van de Rijksoverheid. Afgelopen jaar zijn drie transacties gedaan voor een totale waarde van meer dan 300 miljoen US dollar. BNG Bank sluit hiermee aan op de wens van het kabinet om de Nederlandse export te bevorderen en exporterende Nederlandse bedrijven te ondersteunen.

Het totaalbedrag aan verstrekte langlopende leningen kwam in 2017 uit op 9,5 miljard euro, waarvan het overgrote deel werd verstrekt aan gemeenten, woningcorporaties en zorg- en onderwijsinstellingen. Het totaalbedrag daalde met 0,7 miljard euro ten opzichte van 2016, onder invloed van de relatief lage marktvraag. Per eind 2017 bedroeg de totale langlopende kredietportefeuille 80,1 miljard euro (eind 2016: 81,0 miljard euro).

Gerelateerde artikelen