Duurzaamheidsblog: ‘Van detail naar duurzaamheid’

CSRD implementatie: focus op breder duurzaamheidsdoel

Onlangs moest ik een presentatie geven aan een groep CFO’s. Daar stelden de directeuren en managers vooral detailvragen over de invoering van Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Zo wilde een manager van een accountantsbedrijf precies weten hoe wij lease-auto’s nu indeelden: in scope 1 of in scope 3 van de emissieverslaggeving. Dat wil zeggen; hoorde de uitstoot van de leasewagens bij de uitstoot van het accountantsbedrijf of bij de purchased goods or de leased assets?

De invoering van de CSRD heeft tot doel bedrijven transparanter te maken over hun duurzaamheidsinspanningen. En de verslaglegging moet ook correct zijn. Daarom stellen financiële managers en medewerkers terecht deze vragen. Naast de aandacht voor de details, wil ik ook wijzen op het grotere doel van de CSRD rapportages. Wat zijn die dagelijkse uitdagingen van de CSRD-implementatie en hoe kunnen bedrijven naast de aandacht voor de details ook het  bredere perspectief scherp voor ogen houden?

Niet verstrikt raken in details

Het lijkt wel alsof bedrijven gevangen zitten in gordiaanse knopen, waarbij ze zich verliezen in de minutieuze details van de rapportagevereisten. Net zoals op deze bijeenkomst met de CFO’s schets ik eerst een breder kader en andere knoppen om aan te draaien om duurzamer te worden.

Het is goed om als directie of bestuur eerst een breder kader te schetsen; waarom vinden wij impactrapportages belangrijk en hoe helpt het ons in onze positionering? Dit betekent het vaststellen van de doelen en kernprincipes van duurzaamheid en hoe deze geïntegreerd kunnen worden in de bedrijfsstrategie. Zet bijvoorbeeld de reductie van de CO2-emissie op 0 in 2050 (zoals de Parijs-doelstellingen vragen). Of streef naar een gelijke beloning van mannen en vrouwen in dezelfde functie voor een bepaalde datum. Daarna kan bepaald worden aan welke ‘knoppen’ gedraaid kan worden om een duurzamere bedrijfsvoering te realiseren. Wat moet het bedrijf doen of laten? Welke investeringen hebben effect – en hoeveel? In de geïntegreerde software die wij maken zit ook een model waarmee je de ‘knoppen’ kunt instellen en via een dashboard kunt monitoren.

Lease-auto’s en duurzaamheid

Neem het voorbeeld van de lease-auto’s. Het bedrijf was bezig om de klimaatimpact van de bedrijfsactiviteiten in kaart te brengen als onderdeel van de  CSRD-rapportage. In dat kader is het belangrijk om je af te vragen of de uitstoot van lease-auto’s onder scope 1 of scope 3 valt. Maar belangrijker is de vraag  hoe je het algehele vervoersbeleid van jouw onderneming duurzamer kunt maken.  Dit kan bijvoorbeeld door het aanbieden van elektrische voertuigen, fietsvergoedingen, het stimuleren van carpoolen of het vaker gebruiken van openbaar vervoer. En om nog even antwoord te geven op de vraag: de lease-auto hoort in scope 3, dus bij de CO2 uitstoot van ingekochte goederen. Als het om voertuigen gaat die in eigendom zijn van de onderneming reken je de CO2 uitstoot toe aan scope 1.

Voortouw bij de top

Leiderschap speelt een cruciale rol bij het verschuiven van de focus van details naar duurzaamheid. De directeuren/board moeten het voortouw nemen in het stellen van duidelijke duurzaamheidsdoelen en het creëren van een cultuur waarin duurzaamheid wordt gewaardeerd en nagestreefd. En zeker aan de top; geef het goede voorbeeld. Voor mij betekent CEO niet alleen ‘Chief Executive Officer’, maar veel meer een houding. Namelijk; ‘Change Equals Opportunity’.

 CSRD is de kapstok  om duurzaamheid een boost te geven

De implementatie van de CSRD brengt voor veel bedrijven flinke uitdagingen met zich mee, maar het biedt ook een kans om hun duurzaamheid naar een hoger niveau te tillen. Dat kan door te beginnen met het vaststellen van doelstellingen en het zoeken naar bredere invulling van de duurzaamheid. Daarna komen vragen om de doelen ook daadwerkelijk te bereiken. Door naar het bredere doel van duurzaamheid te kijken, kunnen bedrijven niet alleen voldoen aan de CSRD-rapportagevereisten, maar ook een positieve impact hebben op de planeet en de samenleving. Het is tijd voor bedrijven om de CSRD te zien als een kans om te groeien en te innoveren in de richting van een duurzamere toekomst. Richt je in eerste instantie dus niet te veel op de details, bepaal eerst de koers en richting. Werk vanuit daar de details uit.

Gerelateerde artikelen