DSB: schending zorgplicht

Rechtbank Alkmaar heeft op 3 februari jl. geoordeeld dat DSB Bank haar zorgplicht jegens een klant heeft geschonden bij de totstandkoming van vijf verzekeringsovereenkomsten, die tegelijkertijd met het aangaan van een hypothecaire lening werden overeengekomen.

De rechtbank geeft aan dat een professionele financieel dienstverlener een bijzondere zorgplicht heeft bij het aanbieden van financiële producten aan een particuliere afnemer. Daarbij moet steeds worden uitgegaan van de ten tijde van de dienstverlening bekende en voor de advisering van de betrokken klant van belang zijnde feiten en omstandigheden.

De zorgplicht kan bestaan uit een informatieplicht, een onderzoeks- en adviesplicht of een waarschuwingsplicht. Bij de beoordeling of DSB bij de totstandkoming van de vijf verzekeringen haar zorgplicht heeft geschonden acht de rechtbank een aantal zaken van belang.

De wijze van financiering van de verzekeringsovereenkomsten zijn in één gesprek op het kantoor van DSB Bank tot stand gekomen. Daarbij is uitgegaan van betaling ineens van de premies voor de gehele looptijd alsmede van meefinanciering met de (rentedragende) hypothecaire lening, zonder dat gebleken is dat de klant hier zelf om gevraagd had. Daardoor was de klant naast de (te verwachten) premies ook nog eens een maandelijkse rentesom verschuldigd.

Bovendien zou een voortijdige beëindiging van de verzekeringen financieel zinloos zijn, omdat de totale premies al zijn betaald. De rechtbank geeft aan dat het op de weg van DSB had gelegen om de klant te wijzen op de nadelen die zij door deze constructie zouden kunnen ondervinden, en te wijzen op alternatieven.

Door dat na te laten is de rechtbank van oordeel dat DSB in strijd heeft gehandeld met haar zorgplicht jegens deze klant. Hieruit volgt dat DSB Bank aansprakelijk is voor de schade die daarvan het gevolg is. In verband met het op 19 oktober 2009 uitgesproken faillissement van DSB is de zaak echter, voor wat betreft de bepaling van de hoogte van de schade en de toewijzing daarvan, geschorst.

De curatoren van de failliete DSB Bank hebben reeds aangegeven tegen het vonnis in beroep te zullen gaan. Dit melden goed ingevoerde bronnen rond de bank in Het Financieele Dagblad.

Bron: Legal Update, Tijdschrift Financieel Management
Onder redactie van Mr. Monique Hennekens, Mr. Roel Versteeg, Anneloes de Graaf-Ardts LL.B BANNING Advocaten

Gerelateerde artikelen