Door invoering Flex-BV wijzigt ook regeling vaststelling jaarrekening en decharge bij BV

Op 1 oktober treedt de wetgeving inzake de Flex-BV in werking. Dit brengt ook een wijziging met zich mee in de bepaling omtrent het vaststellen van de jaarrekening en decharge van het bestuur en de commissarissen.

PwC legt uit wat de huidige situatie is en wat er gaat veranderen.

Huidige situatie
Op grond van de wet maakt het bestuur de jaarrekening op binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar. Deze termijn kan worden verlengd met maximaal zes maanden. De door het bestuur opgemaakte en ondertekende jaarrekening wordt ter vaststelling aan de aandeelhouders voorgelegd. Is er een raad van commissarissen ingesteld bij de BV, dan ondertekenen ook zij de opgemaakte jaarrekening.

Als de handtekening van een bestuurder of commissaris ontbreekt, dient de reden daarvan te worden vermeld op de jaarrekening. Stelt de algemene vergadering van aandeelhouders de jaarrekening vast, dan bepaalt de wet nu dat de vaststelling niet leidt tot decharge. Indien de algemene vergadering van aandeelhouders decharge wil verlenen aan het bestuur en de commissarissen, moet zij dat bij separaat dechargebesluit doen. Decharge strekt tot het verlenen van ontslag van interne aansprakelijkheid, de aansprakelijkheid van de bestuurder tegenover de vennootschap, voor informatie verkregen uit de jaarrekening.

Wijzigingen
In het kader van de vereenvoudiging van de wetgeving en vermindering van administratieve lasten is in het wetsvoorstel inzake de Flex-BV een wijziging opgenomen die bepaalt dat de ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders en commissarissen strekt tot vaststelling en decharge van de bestuurders en commissarissen indien:
– Alle aandeelhouders ook bestuurders zijn van de vennootschap;
– Alle overige vergadergerechtigden in de gelegenheid zijn gesteld kennis te nemen van de opgemaakte jaarrekening en hebben ingestemd met deze wijze van vaststelling van de jaarrekening;
– Alle bestuurders en commissarissen (indien aanwezig) de jaarrekening hebben ondertekend.

De nieuwe bepaling leidt ertoe dat het opmaken en ondertekenen van de jaarrekening door alle bestuurders en commissarissen tevens strekt tot vaststelling en decharge, mits alle aandeelhouders ook bestuurders zijn. Er is dan geen separaat dechargebesluit nodig. Zou een bestuurder of commissaris in bovengeschetste situatie geen decharge willen verlenen, dan zal de betreffende bestuurder/commissaris onder opgaaf van redenen de ondertekening van de jaarrekening dienen te weigeren.

Tenzij de statuten bepalen dat de ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders en commissarissen niet leidt tot vaststelling van de jaarrekening. Als een dergelijke bepaling in de statuten is opgenomen, geldt dezelfde regeling met betrekking tot vaststelling en decharge als onder het huidig recht.

Bron: PwC

Gerelateerde artikelen