DNB wil niet wachten op invoering Solvency II

Er is onduidelijkheid over de precieze invoeringsdatum van Solvency II, de nieuwe Europese verzekeringsrichtlijnen. De Nederlandse Bank (DNB) en het Ministerie van Financiën willen niet op de vertraagde definitieve invoering wachten en hebben maatregelen aangekondigd. Accountants- en adviesorganisatie BDO waarschuwt verzekeraars tijdig voor te sorteren.

De vertraging met de invoering van Solvency II komt voort uit de verschillen van inzicht tussen de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad. De maatregelen van DNB en het Ministerie van Financiën, die per 1 januari 2014 ingaan, maken sneller risico-georiënteerd toezicht op verzekeraars mogelijk. “Hiermee willen de partijen de verzekeraars dwingen om het gedachtegoed van Solvency II al toe te passen binnen het Solvency I-kader”, aldus Ewout van Rhee Consultant Risk Advisory bij BDO.

De belangrijkste wijzigingen zijn:
– Alle verzekeraars moeten jaarlijks een zogenaamde eigen risicobeoordeling (ERB) indienen bij DNB. Dit vraagt van verzekeraars dat zij beschikken over duidelijke doelstellingen en goede werkwijzen op basis waarvan doorlopend inzicht is in de solvabiliteitspositie gerelateerd aan de korte- en lange termijnrisico’s die er zijn of kunnen zijn;

– Levens- en uitvaartverzekeraars dienen te voldoen aan de solvabiliteitseisen onder Solvency I en aan een nieuw theoretisch solvabiliteitscriterium dat opgesteld wordt. Onderdeel van dit theoretisch solvabiliteitscriterium is een scenariotoetsing. Dit betekent dat levens- en uitvaartverzekeraars ten minste jaarlijks scenarioanalyses moeten uitvoeren die betrekking hebben op het renterisico, aandelenrisico, kredietrisico, vastgoedrisico, risico van beleggen in deelnemingen en het lang- en kortlevenrisico;

– DNB krijgt meer instrumenten om in te grijpen als er solvabiliteitsproblemen dreigen, zoals een verklaring van geen bezwaar (vvgb). Dit geldt voor alle verzekeraars ongeacht de omvang;

– Naast de introductie van de eigen risicobeoordeling en het nieuwe solvabiliteitscriterium zal DNB de rapportage Organisatie & Risico (O&R) aanpassen en verzekeraars vragen scenario’s te rapporteren.

Samengevat kan gesteld worden dat DNB en het Ministerie van Financiën het huidige wettelijk kader willen versterken en niet willen wachten op de definitieve invoering van Solvency II. Ze houden tegelijkertijd rekening met de principes van Solvency II zodat er geen problemen ontstaan bij de daadwerkelijke invoering ervan. Ten aanzien van de genoemde wijzigingen kan nog gemeld worden dat de eigen risicobeoordeling (ERB) gebruik kan maken van elementen die ook onderdeel zijn van de ORSA. Het solvabiliteitscriterium wordt nog nader uitgewerkt door de toezichthouder en tijdslijnen hieromtrent zijn nog niet bekend.

“Verzekeraars bevinden zich in een lastige markt met sterke concurrentie, een kritische consument en veranderende verdienmodellen. Verzekeraars worden door de nieuwe maatregelen gedwongen om op korte termijn vanuit een risico-georiënteerd perspectief naar hun doelstellingen, bedrijfsvoering en positie te kijken. Het is voor hen van belang om op tijd aan de slag te gaan met de voorbereidingen voor het nieuwe toezicht”, zegt Van Rhee. BDO ziet risicomanagement overigens niet alleen als middel om negatieve impact te beperken maar zeker ook als een mogelijkheid om kansen inzichtelijk te krijgen en te benutten.

Bronnen: BDO
DNB nieuwsbericht 4 april 2012 en Wijzigingsbesluit financiële markten 2014.

Gerelateerde artikelen