DNB opent Meldpunt Misstanden

De Nederlandsche Bank (DNB) opent een Meldpunt Misstanden. Het meldpunt is bedoeld voor professionals in de financiële sector die gegronde vermoedens hebben van of in aanraking zijn gekomen met vormen van ernstige overtreding van wet- en regelgeving, waarbij gedacht kan worden aan fraude, corruptie, belangenverstrengeling, witwassen en terrorismefinanciering.

Werking Meldpunt Misstanden

DNB verwacht dat een melder een misstand eerst intern bij de instelling meldt waar hij of zij werkzaam is. Is dat niet mogelijk? Dan kan een melder een melding doen per telefoon, e-mail, brief of online rapportageformulier. Het formulier wordt momenteel ontwikkeld. Toezichtprofessionals van DNB beoordelen vervolgens de melding en starten eventueel een onderzoek. Door haar wettelijke geheimhoudingsplicht kan DNB niet inhoudelijk terugkoppelen aan de melder over de aanpak en de status van de melding.
 
Contactgegevens

Het DNB Meldpunt Misstanden registreert de naam en contactgegevens van de melder. Deze gegevens zijn van belang bij eventueel vervolgonderzoek. DNB behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk, tenzij zij wettelijk verplicht is de gegevens bekend te maken. De melder wordt hiervan dan vooraf op de hoogte gebracht. Anoniem melden is ook mogelijk. Echter, de melding moet dan wel zodanig worden onderbouwd dat dit voldoende basis biedt voor het vervolgonderzoek. 
 
Duidelijkheid

Met de oprichting van het DNB Meldpunt Misstanden heeft DNB een duidelijke ingang gekregen waar professionals in de financiële sector misstanden in die sector kunnen melden. Het Meldpunt Misstanden is niet bedoeld voor consumenten en klachten. Daarvoor zijn het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) en het AFM Meldpunt Financiële Markten. Evenmin voorziet het Meldpunt Misstanden in het verschaffen van advies, slachtofferhulp, financiële beloning of vertegenwoordiging van de melder.  
  
Vanaf medio januari zal op dnb.nl meer informatie over het DNB Meldpunt Misstanden worden gepubliceerd, zoals de benodigde gegevens voor een melding en de verschillen tussen de klokkenluidersloketten en de registratie van de melding. Ook staan er veel gestelde vragen.
 
DNB Meldpunt Misstanden:
telefoon: 0800 020 1068
e-mail: meldpuntmisstanden@dnb.nl
brief: De Nederlandsche Bank 
       t.a.v. Meldpunt Misstanden
       Postbus 98
       1000 AB Amsterdam

Gerelateerde artikelen