De voordelen van IAS-39

fallback
Voor veel bedrijven speelt op dit moment de invoering van IAS-39 in hun organisatie. Over de administratieve vereisten om hedge accounting te mogen toepassen worden veel klachten gehoord. Artikelen die verschijnen en informaties die wordt gegeven hebben vaak een puur administratieve insteek, maar over de inhoudelijke kant waar het uiteindelijk allemaal om gaat, risicomanagement, wordt weinig gepubliceerd. IAS-39 biedt U ook een aantal positieve punten; in dit artikel wil ik dit toelichten.

Met de komst van IAS-39 is een kwantitatieve risicomanagement benadering niet meer in strijd met de voorschriften vanuit de accounting discipline. Dit schept enorme mogelijkheden voor organisaties die zich in hun risicomanagement laten leiden door accounting maatstaven. Voor degenen die niet gebonden zijn aan IAS-39, maar die toch interesse hebben hun echte risico’s efficiënt te elimineren, is deze informatie even waardevol. Achtergrond De IAS-39 instructie mag revolutionair genoemd worden binnen de accounting discipline. Het is nu namelijk voor het eerst dat men onderkent dat risico’s binnen organisaties, en de daarmee gepaard gaande resultaten, vaak anders zijn dan wat de administratie laat zien. In het verleden werden organisaties vaak gedwongen om risico te managen volgens accounting maatstaven. Men werd immers op basis van deze definities afgerekend, maar economisch gezien lagen de feiten vaak anders. Nieuwe mogelijkheden IAS-39 onderkent dat dit accounting probleem bestaat. Men biedt daarom aan om hedge accounting toe te passen ingeval een organisatie kan aantonen dat men efficiënt risico managet, maar dat er desondanks toch sprake is van een verhoogde volatiliteit in de resultatenrekening. Het revolutionaire aan deze regel is dat men dit ook toestaat voor onzichtbare risico’s in de administratie (zogenaamde “Anticipated Exposures”). Dit betekent dat organisaties IAS-39 kunnen gebruiken om nu risico te gaan managen op basis van een echte cash flow gedachte, zonder dat dit tot accounting problemen hoeft te leiden. Hiermee is het traditionele definitieconflict geëlimineerd. Basel II Nu wordt voor banken straks een andere richtlijn van kracht: Basel II. Deze richtlijn zegt dat banken meer moeten gaan letten op hun kredietrisico. Men zegt in feite: “hoe meer risico bij de klant, des te duurder worden financieringen, en des te moeilijker wordt het voor deze organisaties om toegang te verkrijgen tot vreemd vermogen”. Ook kredietanalisten kijken steeds strikter naar deze materie, waardoor voor beursgenoteerde organisaties ook toegang tot eigen vermogen wordt bepaald door de kwaliteit van risicomanagement. Het is dus wel aardig om te zien dat zowel Basel II als IAS-39 duidelijk dezelfde kant opwijzen: “als organisaties hun zaken op gebied van risicomanagement niet op orde hebben, gaat dat geld kosten. Anderzijds biedt men nu duidelijke mogelijkheden om de kwaliteit van risico management te verhogen, zonder dat dit tot accounting problemen hoeft te leiden.” Toegevoegde waarde Bedrijven kunnen, gebruik makend van IAS-39, hun marge en marktaandeel beschermen voor fluctuaties in financiële markten op basis van een echte cash flow gedachte, zonder dat dit tot accountingproblemen leidt. Door dit te doen verlaagt men de volatiliteit in de resultatenrekening, waardoor tevens de creditrating wordt gemanaged (zowel officieel als officieus). De resultaten van de organisatie worden hierdoor immers meer voorspelbaar, en ze zijn meer afhankelijk van de core business. Deze benadering zal zich straks ook bij de financiering van het bedrijf in hun voordeel gaan vertalen als Basel II van kracht wordt. Het is hierbij van belang dat U goed nadenkt over de invulling in Uw organisatie van de IAS-39 vereisten om hedge accounting te mogen toepassen. Bijvoorbeeld, in de definiëring van Uw beleid en in de definiëring van de effectiveness test, bepaalt U in feite hoe U accountingrisico definieert. Als deze twee zaken niet “strak” staan, werpt U voor uzelf weer barrières op in Uw risico management functie, en daarmee in de mogelijkheden om Uw echte risico’s te managen. Implementatie Om IAS-39 te implementeren in Uw organisatie dient allereerst een beleid ontwikkeld te worden waarbij de genoemde kritische punten duidelijk worden neergezet. Het beleid is één van de IAS-39 vereisten om hedge accounting te kunnen toepassen. Hiermee toont men consistentie in het risicomanagement proces aan, en de inhoud van het beleid bepaalt de kwaliteit van het risicomanagement en het definieert het accounting probleem waarop men hedge accounting wil toepassen. Het beleid dient tevens te definiëren hoe de andere IAS vereisten, zoals de definitie van de effectiveness test, in de organisatie worden ingevoerd. Daarnaast dienen alle betrokkenen in de organisatie te worden geïnformeerd over de toepassing en de invoering van het beleid. Dit is niet alleen beperkt tot het uitleggen van de verschillende administratieve processen, maar vooral ook hoe het risicomanagement proces dient te worden uitgevoerd. Vervolgens zal een geautomatiseerde oplossing ervoor zorg dienen te dragen dat de administratieve lasten, en de daarmee gepaard gaande organisatiekosten, worden beperkt tot een efficiënte geautomatiseerde oplossing. Onze analyses hebben aangetoond dat deze benadering een zeer snelle terugverdientijd heeft (soms zelfs beperkt tot een maand!).