De voordelen van een Tax-Aligned Supply Chain

Er zijn grote voordelen te behalen als internationale belastingsconstructies worden afgestemd op supply chain verbeterprojecten.

De supply chain is het gecoördineerde systeem van mensen, processen en technologie dat een organisatie gebruikt voor het plannen en uitvoeren van productie of distributie van goederen. Doordat de supply chain verantwoordelijk is voor zo’n 75 procent van de totale uitgaven van een organisatie, kunnen relatief kleine efficiëntie verbeteringen een forse impact hebben op de winst.

Uit een informeel onderzoek onder belasting professionals die recentelijk deelnamen aan een webcast van Deloitte Tax, bleek dat twee derde van hen bezig is of overweegt om verbeteringen aan hun supply chain door te voeren. Hoewel de meeste organisaties ernaar streven om de belastingspecialisten te betrekken bij verbeterinitiatieven, blijkt dat er maar al te vaak grootschalige supply chain-projecten worden gestart zonder dat de implicaties op het belastingvlak in beschouwing worden genomen.

Zo is bijvoorbeeld een veelvoorkomend supply chain-verbeterproject om de inkoopfunctie te centraliseren om daarmee schaalvoordelen te realiseren, overtollige operationele uitgaven te elimineren en strategische inkoop te bedrijven. Als er bij zo’n initiatief niet wordt gekeken naar de belastingeffecten van het geheel, dan zullen de resulterende hogere winsten worden belast met de belastingtarieven van de verschillende operationele afdelingen die voordeel hebben van de kostenbesparing. Het is gebruikelijk dat inkomensbelasting zo’n 30 tot 40 procent van die hogere winsten opeist. Daarom is zo’n supply chain-project slechts voor 60 tot 70 procent effectief.

Zou tax planning echter onderdeel van het project zijn geweest, dan had een significant deel van de hogere winsten gerealiseerd kunnen worden in een rechtsgebied met lagere belastingen, waardoor het deel van de winst dat in de onderneming blijft dus zou toenemen.

Hier is voordeel in te behalen door een zogenaamde tax-aligned supply chain (TASC) strategie toe te passen. Naast het ondersteunen van bedrijven in het veiligstellen van groeiende winsten en geldstromen voor aanzienlijke belastingen, richt TASC zich er op om organisaties te helpen hun wereldwijde groei gezond te houden of om kosten onder controle te houden zodat marktaandeel behouden kan worden.

 

Verschuiving naar wereldwijde organisatie
Veel multinationals zijn van oudsher opgezet in silo’s die onafhankelijk van elkaar worden aangestuurd. Ondanks pogingen tot het in overeenstemming brengen van die silo’s, leidt deze aanpak tot inefficiënties in de supply chain, het distributie netwerk en de operaties verspreid over de wereld.

Technologie die organisaties ondersteunt in het delen van informatie en het consolideren van de operaties over de silo’s heen is in veel bedrijven geïmplementeerd maar niet altijd even effectief. Door optimaal gebruik te maken van deze technologie, kunnen organisaties een centraal besturingsmodel met een gedeelde infrastructuur aannemen. Zo kunnen taken die eerder wellicht op lokaal niveau werden uitgevoerd, worden gecentraliseerd in een rechtsgebied met lage belastingtarieven of in rechtsgebieden waar er significante belastingkortingen kunnen worden gebruikt om de omzet te beschermen. Bovendien worden er dan ook besparingen geboekt op het gebied van vraagvoorspelling, productie planning en transportmanagement. Het resultaat is het ontstaan van een globale organisatie waar de supply chain-operaties beter zijn afgestemd met organisatiebrede strategieën.

Gedurende de beweging van een multinational naar een daadwerkelijk globale strategie zullen de bedrijfsprocessen waaruit de supply chain bestaat zich natuurlijk ook ontwikkelen. Het is essentieel dat belasting professionals dit begrijpen, omdat samen met de bedrijfsprocessen ook het karakter, de waarde en de relaties bij transacties over de grens veranderen. Door het toepassen van een TASC aanpak bij het verbeteren van de supply chain efficiëntie, worden de belasting specialisten actief betrokken bij het ontwerpen van bedrijfsprocessen zodat belastingvoordelen vloeiend opgaan in de veranderingen en er niet achteraf wordt geprobeerd een belastingstrategie op te leggen die niet past bij het business model.

 

Centrale besturingsmodel
Eén van de  initiatieven welke veel toegevoegde waarde genereert  is gebaseerd op de implementatie van een centraal besturingsmodel. In deze organisatiestructuur worden de belangrijkste disciplines gecoördineerd door een gecentraliseerd bedrijfsonderdeel gevestigd in een land met lage belastingtarieven. De andere bedrijfsonderdelen in de organisatie functioneren als dienstverleners aan het centrale onderdeel.

Bedrijven die dit concept hebben geïmplementeerd vragen zich vaak af welke economische substantie nu eigenlijk bestaat in het centrale onderdeel. Dit is van belang om een aantal redenen, waaronder:
•    Het voeren van een degelijk intern prijsbeleid dat de verwachte belastingvoordelen ondersteunt.
•    Het in aanmerking komen voor verschillende belastingvoordelen, waaronder gereduceerde voorheffingen en het voorkomen dat er lokale belastingsconstructies met een nadelig effect voor het centrale bedrijfsonderdeel worden gecreëerd.
•    Het in aanmerking komen voor lage belastingtarieven gebaseerd op eerdere buitenlandse rechtspraak.
•    Het borgen dat de centrale unit een essentiële rol speelt in het succes van de onderneming.
Een TASC-aanpak neemt het bovenstaande in beschouwing door supply chain management en andere belangrijke centrale managementbezigheden tot de kern van de centrale unit te maken. Deze activiteiten vinden plaats in de centrale unit omdat de onderneming op deze manier betere financiële resultaten kan bewerkstelligen. De business (Supply Chain) is altijd leidend en een effectieve belastingplanning volgend.

 

Een stap voor stap strategie
Globalisering van de supply chain geschiedt niet van de ene op de andere dag. Veel supply chain- verbeteringen verlopen stap voor stap en in een niet voorspelbare volgorde. Daarom is het afwachten van de volgende grootschalige supply chain-revisie alvorens belastingprofessionals te betrekken, een gemiste kans om de winsten van de onderneming op te krikken. Integendeel, belastingprofessionals zouden drie basisprincipes moeten volgen:
1.    Grijp de belastingtechnische verbetermogelijkheden aan bij iedere verbeterstap van de supply chain. Door het aannemen van de gedachte dat elke verandering in de supply chain een unieke verbetermogelijkheid op het gebied van belastingen herbergt, kunnen organisaties direct de voordelen van een TASC aanpak oogsten.
2.    Realiseer dat de voordelen zich kunnen en zullen ophopen. Zelfs al lijken de voordelen in eerste instantie verwaarloosbaar, op het moment dat een organisatie de TASC aanpak gaat volgen, zullen de voordelen zich opstapelen en resulteren in aanzienlijke verbeteringen van de cijfers over de tijd.
3.    Implementeer het basisraamwerk om voortdurend de voordelen te blijven oogsten. Door het invoeren van het juiste organisatie raamwerk om het voordeel te grijpen van supply chain-veranderingen zodra ze worden doorgevoerd, zullen organisaties een sterk en solide tax-aligned supply chain-model opbouwen dat zichzelf verder ontwikkelt in de loop van de tijd.
Supply chain-verbeterinitiatieven hebben op zichzelf de potentie om substantiële besparingen te genereren en bij te dragen aan betere bedrijfsresultaten. Als er echter geen specifieke belastings-strategieën worden opgesteld, dan zullen deze verdiensten worden belast met de geldende tarieven van de landen waarin de verschillende bedrijfsonderdelen zijn gevestigd. Een succesvolle TASC-strategie kan voorkomen dat dit gebeurt en geeft organisaties de mogelijkheid om de voordelen van de supply chain-verbeterinitiatieven volledig te benutten.

 

Checklist
•    De supply chain van een organisatie kan verantwoordelijk zijn voor zo’n 75 procent van haar uitgaven; zelfs kleine efficiëntie verbeteringen kunnen daarom de winstgevendheid beïnvloeden.
•    Het merendeel van de door Deloitte gepolste ondernemingen zegt op het moment bezig te zijn of plannen te hebben voor supply chain-verbeterprojecten.
•    Het toepassen van de tax-aligned supply chain (TASC) strategie richt zicht onder andere op het ondersteunen van organisaties in het continueren van gunstige wereldwijde groei. Organisaties worden aangemoedigd om supply chain-veranderingen zorgvuldig te plannen met belastingseffecten in het achterhoofd.

 

TASC Business Case
Een wereldwijde fabrikant en distributeur van consumenten-producten met een omzet van €11,6 miljard opereerde volgens een sterk gedecentraliseerd model dat in de loop van de tijd had geresulteerd in een overschot aan productiecapaciteit en in overtollige distributiekanalen.
Het bedrijf onderging een tax-aligned supply chain (TASC) hervormingsproject dat het consolideren van de productie- en logistieke capaciteit omvatte, alsmede het centraliseren van de administratieve activiteiten in een shared services center en het globaliseren van de inkoop functie.

In het initiatief werd daarnaast een tax-aligned centraal besturingsmodel geïntroduceerd, waarvan het bedrijf verwacht dat het €75 miljoen euro aan jaarlijkse besparingen oplevert. Bovendien resulteert het in een belastingspercentage van 25 tot 30 procent, dat significant lager is dan voorheen.

Er waren 4 fases die zorgden voor een succesvolle afronding van het project:
1.    Het opstellen en verfijnen van een TASC strategie die tegemoet komt aan operationele en financiële doelen.
2.    Het ontwerpen van een supply chain architectuur die de transacties en relaties tussen de bedrijfsonderdelen optimaliseert.
3.    Het creëren van bedrijfsprocessen die deze architectuur ondersteunen, waarbij de business vereisten leidend zijn
4.    Het in de praktijk brengen van de plannen, door de aangepaste bedrijfsprocessen te verankeren in technology (ERP) systemen en de juiste organisatie structuur.
In elk van de vier fases, heeft een multidisciplinair team verschillende werkstromen geïmplementeerd die alle functionele disciplines die het project betrof vertegenwoordigden. Consultant en Tax professionals van Deloitte hebben van ontwerp tot implementatie de klant ondersteund.

Een sterke projectmanagement organisatie heeft een goed gedefinieerde project aanpak opgesteld, met duidelijke stappen, mijlpalen en op te leveren producten. Het bedrijf heeft voldoende ervaren personeel beschikbaar gesteld voor het project, waaronder een bevoegde project sponsor. Daarnaast heeft de organisatie een afdoende niveau van kwaliteitscontrole om belasting- en bedrijfsrisico tot een minimum te beperken gedurende de implementatie en na afloop.

Bovendien heeft de organisatie een raamwerk opgesteld dat hen in staat stelt om de TASC-strategie door te ontwikkelen om verdere centralisatie van bedrijfsactiviteiten mogelijk te maken terwijl de belastingswetten in verschillende rechtsgebieden optimaal worden benut.

Jan-Gerben Smallenbroek (jsmallenbroek@deloitte.nl) is Partner bij Deloitte Tax, Leon Pieters (leonpieters@deloitte.nl) is Partner Strategy & Operations bij Deloitte Consulting en Peter Corbijn (pcorbijn@deloitte.nl) is Supply Chain Strategy consultant bij Deloitte Consulting. Gebaseerd op “Advantages of Tax-aligning the Supply Chain” door Maurice Emmer en Dan Lance (Deloitte), Financial Executive, Oktober 2007.

Gerelateerde artikelen