De vele voordelen van het ontsluiten van ESG-informatie

In 5 stappen voldoen aan nieuwe Europese rapportage eis
Door ESG wordt sustainability beter verankerd in de planning & control cyclus.

Door Casper van Leeuwen

Er heerst binnen het finance domein een algemeen misverstand over de term sustainability. Meestal wordt deze term geassocieerd met milieu-gerelateerde rapportage, waarbij onderwerpen zoals de CO2 voetafdruk en vergelijkbare indicatoren worden ontsloten. Maar er is een tweede, beter passende uitleg van de term: het in staat zijn om voor een lange tijd door te gaan met je onderneming.

Met die uitleg in het achterhoofd zijn er twee kanten aan sustainability. Aan de ene kant draait het om de impact die de onderneming heeft op de samenleving. Denk aan zaken als (on)ethisch gedrag, vervuiling, gelijkwaardige beloning en dataprivacy. Aan de andere kant gaat het om de impact die de samenleving en het milieu hebben op de onderneming in de vorm van bijvoorbeeld schaarste, vergrijzing, klimaatverandering, corruptie en wet- & regelgeving.

Ondernemingen zullen beter moeten gaan begrijpen hoe deze twee invalshoeken impact hebben op haar vermogen om op de lange termijn waarde te creëren, welke kansen en risico’s daarmee gepaard gaan en hoe kapitaal het beste kan worden aangewend met in het achterhoofd de spanning die bestaat tussen korte termijn winstgevendheid en lange termijn duurzaamheid.

De Europese Unie heeft vorig jaar een taxonomie in het leven geroepen die het fundament legt onder wat men noemt de ‘Sustainable Finance Strategy’. Daarnaast heeft tijdens de COP26 conferentie in Glasgow afgelopen november, de IFRS Foundation aangekondigd dat ze een International Sustainability Standards Board (ISSB) heeft opgericht met als doelstelling om een basis te leggen voor een rapportagestandaard op het gebied van sustainability. Door deze standaard moeten investeerders beter inzage krijgen in kansen en risico’s om daarmee onderbouwde keuzes te kunnen maken. Deze rapportage richt zich erop dat ondernemingen juiste, volledige en betrouwbare informatie ontsluiten over zaken die betrekking hebben op het milieu, de samenleving en het bestuur van de onderneming (ook wel bekend als ESG).

Uit een onderzoek van Gartner blijkt dat 85 procent van de investeerders in 2020 gebruik maakten van ESG- informatie. Over het algemeen zien investeerders ondernemingen die actief ESG-informatie ontsluiten als veiligere en stabielere investeringen. Daarnaast blijkt dat ondernemingen die hun ESG-indicatoren weten te verbeteren een hogere werknemerstevredenheid zien, makkelijker nieuw talent aan zich weten te binden, minder last hebben van activistische aandeelhouders en ook lagere financieringskosten weten te realiseren doordat ze een lager risicoprofiel krijgen toegekend. Naast deze voordelen is er ook het gegeven dat de Europese Commissie een voorstel heeft aangenomen waarmee de ESG-rapportage vanaf het boekjaar 2023 verplicht wordt voor alle grote ondernemingen.

Ondernemingen die ESG-informatie willen en moeten gaan ontsluiten dienen zich er van te verzekeren dat die informatie van een hoge kwaliteit is, aangezien deze informatie gebruikt gaat worden door analisten, investeerders en andere belanghebbenden. Daarnaast zal de accountant de juistheid en betrouwbaarheid van de informatie moeten beoordelen.

Ondernemingen kunnen ervoor kiezen om ESG puur als een verplichting te zien, waarbij het er om draait om de benodigde informatie te kunnen opleveren, of om ESG meer expliciet te verankeren in hun strategie, de planningsprocessen en de interne beloningssystemen. Met dat laatste wordt meer eer gedaan aan het dieperliggende doel van ESG om beter geïnformeerde afwegingen te maken hoe kapitaal het beste wordt aangewend ten behoeve van lange termijn waarde-creatie. Welke aanpak de onderneming ook kiest, bestaande investeringen in Corporate Performance Management (CPM) technologie zoals OneStream of CCH Tagetik kunnen zonder veel extra kosten worden ingezet voor dit doel.

De uitdaging zit met name in het identificeren van de niet-financiële indicatoren die een materiële correlatie kennen tot de financiële prestaties van de onderneming. Deze indicatoren moeten eenduidig worden gedefinieerd met ruimte voor internationale meeteenheden – hou immers in gedachten dat verbruik, gewicht en afstand in elk werelddeel anders worden uitgedrukt.

Door de relatie tussen ESG-indicatoren en financiële prestaties te leggen, ontstaat een hoogontwikkelde manier van financiële planning die van nature een betere interne discussie op gang zal brengen. Groei van volume, zoals aantal geproduceerde eenheden of aantallen werknemers, hoeft niet recht evenredig te leiden tot een vergelijkbare groei in kosten als de onderneming in staat is om efficiënter om te gaan met natuurlijke bronnen zoals energie. Maar welke investeringen zijn nodig om die efficiëntie te behalen wat is daarvan de terugverdientijd?

Boekjaar 2023 klinkt nog ver weg. Toch is het verstandig om dit jaar al te starten met het in kaart brengen van relevante ESG-indicatoren en die het liefst ook uit te gaan vragen. Immers, om over boekjaar 2023 een goed verslag te kunnen uitbrengen is het belangrijk om te weten hoe de indicatoren zich jaar op jaar hebben ontwikkeld. Zonder een goede vergelijking is het lastig uit te leggen op welke fronten de onderneming vooruitgang heeft geboekt en waar nog uitdagingen liggen!

Casper van Leeuwen is partner bij Satriun (www.satriun.com). Casper is een finance professional en implementeert CPM-technologieën voor consolidatie, planning en rapportage. Sinds vele jaren verdiept Casper zich in thema’s rond waarde-creatie en de relatie tussen financiële en niet-financiële indicatoren.

Dit artikel wordt u aangeboden door:

Gerelateerde artikelen