De toekomst van Credit Management Software

4 belangrijkste oorzaken voor late betalingen
Het lijkt alsof het de afgelopen jaren wat rustig is geweest in Credit Management Softwareland. Maar schijn bedriegt….

Uit het Rapport Credit Management Software 2015-2016 komt uit de antwoorden van de Credit Management Software (CMS) leveranciers naar voren dat de markt aan de vooravond staat van significante veranderingen. Bij deze veranderingen kunnen we denken aan data-analyse (zowel historisch als voorspellend), het verwerken en het verspreiden van relevante en actuele klantinformatie en integraal klantrelatie management.
Daarbij spelen snelheid en kwaliteit een belangrijke rol, waarbij alle partijen in de markt en interne stakeholders steeds vaker met elkaar zullen en wellicht ook moeten samenwerken. Deze samenwerking wordt mede inhoud gegeven door informatie (real time) met elkaar te delen, zodat iedere afdeling over dezelfde (klant)informatie beschikt.
Of je nu met kredietverzekeraars, handelsinformatieleveranciers, incassobureaus, credit management dienstverleners of – uiteraard – credit management softwareleveranciers spreekt, dan zijn het de woorden data-analyse en data-integratie die telkens weer naar boven komen. Daarbij wordt het ook steeds duidelijker, dat deze begrippen niet los gezien kunnen worden van software. Je kunt immers wel over steeds meer data beschikken, maar je zult ook in staat moeten zijn om iets nuttigs met deze data te kunnen doen.
Met andere woorden: software zal in de toekomst een steeds belangrijkere ondersteunende rol gaan vervullen in het quote to cash proces. Zowel aan de kant van de gebruikers (de praktiserende bedrijven) als aan de kant van de dienstverleners (kredietverzekering, handelsinformatie, incasso, etc.). Dit impliceert dat data-interfacing steeds meer aandacht zal krijgen en dus ook steeds belangrijker zal worden.
Uit het Rapport Credit Management Software 2015-2016 komen een aantal duidelijke trends en ontwikkelingen naar voren, te weten:
– De behoefte aan efficiëntie en kostenbeheersing (mede door het gebruik van CMS);
– Snelheid van beschikbaarheid van (actuele) krediet-, betaal- en klantinformatie;
– Volledigheid / correctheid van (actuele) krediet-, betaal- en klantinformatie;
– Het combineren van interne en externe informatiebronnen;
– Het (near) real time beschikbaar hebben van informatie op het moment dat je deze nodig hebt;
– Een steeds verdere verschuiving richting de cloud;
– Toename van het belang van samenwerking met andere stakeholders, zowel intern als extern door middel van ondersteuning door de CMS software en andere (gekoppelde) applicaties.
– Klantrelatie management (waaronder ook integratie CRM en CMS) en communicatie met de klant (multichannel) worden belangrijker.
Deze ontwikkelingen stellen uiteraard eisen aan de kwaliteiten en vaardigheden van huidige en toekomstige credit (risk) managers. Zij zullen zich steeds meer als breed georiënteerde kennis- en samenwerkingspartners (moeten) profileren. Zowel op het gebied van processen, systemen, communicatie en organisatie. Hierbij staan het toevoegen van waarde voor zowel de klant als de eigen organisatie en daarbij betrokken stakeholders centraal.
De creditmanager van de toekomst laat zich wellicht omschrijven als een expert op het gebied van (financieel) klantrelatiebeheer (fCRM), het sturen van bedrijfsprocessen, het analyseren van data, het faciliteren van samenwerking tussen interne afdelingen en externe partijen en last but not least het effectief communiceren met klanten.
Kortom, een veelzijdige, flexibele en hoogopgeleide duizendpoot met oog voor zowel de operationele aspecten als de strategische kant van de business. De software blijft hierin nog altijd ondersteunend, maar neemt wel een steeds belangrijkere plaats in. Zonder veelzijdige, flexibele en ‘intelligente’ software is het voor de creditmanager van morgen een welhaast ondoenlijke taak om het credit management gestructureerd, efficiënt, klant- en resultaatgericht op te zetten en te sturen.
We mogen ons Nederland en België gelukkig prijzen, want internationaal lopen wij onmiskenbaar vooraan als het gaat om technische ontwikkelingen en praktische inzichten rondom credit management en credit management software. Door goed onderling samen te (blijven) werken en te luisteren naar de behoeften in de markt zijn wij uitstekend toegerust om de mogelijkheden en kansen te benutten, zodat wij onze positie als CM(S) product- en thought leader kunnen behouden!
Het rapport Credit Management Software 2015 – 2016 sluit wat dat betreft goed aan bij deze gedachte en ontwikkeling. Wilt u weten wat er allemaal bij het opzetten van geautomatiseerd credit management komt kijken, waar u op moet letten bij de aanschaf van CMS, wat u zelf vooraf kunt voorbereiden en welke ontwikkelingen u kunt verwachten? Download dan hier gratis het Rapport Credit Management Software 2015-2016 ‘een leidraad voor automatisering van het quote to cash proces’
Bron: WCMConsult

Gerelateerde artikelen