De kredietcrisis te lijf

De huidige kredietcrisis leidt zonder twijfel tot vergroting van het risico voor alle marktpartijen, zodat iedere onderneming geconfronteerd wordt met meer nadruk op een van de grootste bedrijfsrisico's. Dé manier om het risico op verantwoorde wijze te financieren is een gestructureerde combinatie van risico-overdracht en risicoretentie.

De schokgolf die door de financiële sector gaat als gevolg van de kredietcrisis zal ook de niet-financiële sector treffen. Het domino-effect dat de kredietcrisis en de bijbehorende liquiditeitsbeperking veroorzaken, leidt enerzijds tot striktere voorwaarden bij het verkrijgen van bedrijfsfinanciering en anderzijds tot een verhoging van het kredietrisico op afnemers.

Deze afnemers worden op hun beurt ook geconfronteerd met striktere voorwaarden, en als leverancier met een verhoging van het kredietrisico op hun eigen afnemers. Deze ontwikkeling resulteert in hogere risicokosten en het is daarom van belang bijtijds efficiënte maatregelen te treffen.

Van oudsher is overdracht van kredietrisico een bekend verschijnsel. Door middel van factoring en kredietverzekering kan een onderneming de kasstroom veiligstellen. Tegen een vaste vergoeding wordt het risico van non-betaling door klanten overgedragen aan een derde partij.

De huidige kredietcrisis zal echter een basis kunnen vormen voor verharding van zowel de factoring- als de kredietverzekeringsmarkt. Dit leidt tot hogere premies en striktere voorwaarden voor acceptatie van het risico.

CAPTIVE
In tegenstelling tot overdracht kan natuurlijk ook worden besloten het risico in eigen beheer (retentie) te houden. Dit bespaart premie en bovendien kiest een onderneming vaak zelf om vanuit strategisch of commercieel oogpunt meer of minder kredietrisico te nemen.

In de huidige situatie is het echter zeer de vraag of ondernemingen zelf nog goed zicht hebben op het kredietrisico op afnemers, omdat het risicoprofiel van de gehele kredietmarkt in hoog tempo verandert. Het risico kan in veel gevallen optimaal gefinancierd worden door de voordelen van zowel overdracht als retentie van het risico te combineren.

Door gebruik te maken van een captive herverzekeraar kan een onderneming het risico in eigen beheer houden. In dit geval wordt het risico door een professionele kredietverzekeringspartij beoordeeld en behandeld. De verschillende werkmaatschappijen van de onderneming verzekeren zich bij de betrokken kredietverzekeraar. Deze verzekeraar herverzekert zich op zijn beurt (geheel of gedeeltelijk) bij de captive herverzekeraar van de onderneming. Hierbij beoordeelt de kredietverzekeraar het risico op de afnemers op basis van ervaring en up-to-date kennis.

Bovendien geeft deze kredietverzekeraar limieten af op afnemers en bepaalt hij de benodigde premie voor het risico. De verzekeraar wordt slechts beperkt gebruikt voor het daadwerkelijk overdragen van het risico, daar dit door middel van herverzekering terechtkomt bij de captive herverzekeraar van de onderneming. Deze fungeert als volledige dochtermaatschappij en financiert de uiteindelijke schades op het kredietrisico.

UNBUNDLED SERVICES
Door deze constructie zijn de verschillende werkmaatschappijen gedekt tegen het risico en krijgen zij alle relevante en meest recente informatie. De totale portefeuille wordt vervolgens op holdingniveau beheerd via de captive, die de informatie centraliseert, de benodigde financiële reserves opbouwt en eventuele catastrofedekking inkoopt.

Deze ‘unbundled services’-benadering kan voor veel ondernemingen de meest efficiënte oplossing zijn voor het financieren van een van de belangrijkste risico’s. Uiteraard dienen hierbij de kosten van het structureren en plaatsen van een dergelijke oplossing afgewogen te worden tegen de bijbehorende kwantitatieve én kwalitatieve voordelen.

De huidige kredietcrisis leidt zonder twijfel tot vergroting van het risico voor alle marktpartijen, zodat iedere onderneming geconfronteerd wordt met meer nadruk op een van de grootste bedrijfsrisico’s. Dé manier om het risico op verantwoorde wijze te financieren is een gestructureerde combinatie van risico-overdracht en risicoretentie.

Door gebruik te maken van de kennis, ervaring, kredietwaardigheid en administratieve kracht van een professionele kredietverzekeraar en die te combineren met de flexibiliteit en financiële voordelen van een captive herverzekeraar kan het risico efficiënt worden beheerst en gefinancierd. Hiermee hebben ondernemingen een slagvaardig wapen in eigen huis tegen de gevolgen van de kredietcrisis.

 

JASPER HOOGENSTRAATEN is als consultant risk finance werkzaam bij Aon Global Risk Consulting. FLORIS HOLLESTELLE is als consultant werkzaam bij Aon Trade Credit

Gerelateerde artikelen