Crowdfunding kritischer bekijken

We hebben een nieuwe publiekslieveling. Opgehemeld door pers, kredietbehoeftige ondernemers en groeigrage bemiddelaars groeit het fenomeen crowdfunding sterk. Het is een innovatieve vorm van krediet; via Internet worden grote groepen particulieren, die een beter rendement willen, efficiënt in contact gebracht met ondernemers, die bij de bank geen krediet kregen. Maar experts Rene Verbrugge en Daan van de Loo maken ons zorgen over de belangen van de financiers en zien problemen voor hen ontstaan.

Crowdfunding past in een stroom van financiële innovaties, waarvan een groot deel voor de klanten heel teleurstellend is verlopen. Wij denken dan aan de beleggingshypotheek, de Internetboom van 2000 en woekerpolissen. Rode draad in de stroom is dat het risico voor klanten groter was dan zij op het moment van het afsluiten/kopen dachten. Verkopende intermediairs en instellingen lieten hen in de – veilige – waan.
 
Als wij – door de bril van mogelijke financiers – de verzoeken om funding op de platforms eens bekijken valt ons het volgende op :
– Veel verzoeken op de populairste site (geldvoorelkaar) vallen in de riskantste categorie (E).
– Het doel van verzoeken blijkt vaak werkkapitaal te zijn; dat is een teken dat het minder gaat met de aanvrager omdat er geen geld is om de lopende verplichtingen te betalen.
– Verzoeken komen uit bedrijfstakken die niet meer groeien en bekend staan om hun lage rentabiliteit.
– Veel verzoekers en hun producten/diensten blijken geen concurrentievoordeel te hebben, waarmee ze de concurrentieslag gaan overleven en hebben een kort cyclisch karakter omdat ze in de mode zijn.
 
Wij vermoeden dat veel crowdfunding-ondernemers al afgewezen zijn bij banken en trekken uit het bovenstaande de conclusie dat crowdfunding voor financiers riskant kan zijn. Daar komt het ervaringsgegeven bij dat veel startende ondernemingen en nieuwe initiatieven van gevestigde ondernemingen mislukken.

Dat het hogere risico van crowdfunding nog niet gebleken is of tot negatieve publiciteit heeft geleid, verklaren we als volgt.
a. Investeerders stappen doorgaans voor kleine bedragen in en zullen geen moeite en ergernis willen steken in het rappelleren om een klein verlies.
b. Vanwege het jonge karakter kunnen er nog weinig mislukkingen zijn. Maar, net als bij het barsten van de internet-zeepbel, kan dit de komende jaren nog gebeuren. Bij de Internet-zeepbel ging het echter om beursgenoteerde bedrijven en ging het barsten dus in de volle openbaarheid. Het risico bij crowdfunding bestaat dat mislukkingen onopgemerkt blijven en dat zo het riskante karakter verborgen blijft.
 
Als de bron van de geringe aandacht voor de risico’s van crowdfunding-verzoeken zien wij de geringe aandacht voor de behoeften van investeerders. Veel verzoeken bevatten nauwelijks financiële prognoses, zijn onduidelijk over de persoonlijke aansprakelijkheid van de ondernemer en geven geen sterkte-zwakte-analyse. Ze kunnen qua informatie niet tippen aan de eisen die een bank zou stellen.
__________________________________________________________________________________
Haal miljoenen op voor uw organisatie | Volg de masterclass Alternatieve Financieringen
Voorziet u een (her)financieringsbehoefte? Is de bank ook uw belangrijkste bron van financiering? Dan is de Masterclass Alternatieve Financieringsvormen voor u onmisbaar. Het is nu tijd om de alternatieven te onderzoeken en de groei van uw onderneming veilig te stellen. Word geen slachtoffer van de ‘wall of debt’, ontdek het nieuwe financieringslandschap en pak nu uw kansen in de kredietcrisis. Meld u hier direct aan.
____________________________________________________________________________________

Dat kan anders en wel zo:
 A. Het verzoek tot lenen is openbaar, dan moet ook de nakoming van de tegenprestatie (rentebetaling, dividend, winstdeling, aflossing e.d) openbaar zijn. Hiermee kan het risico van afzonderlijke financieringen geëvalueerd worden en kan crowdfunding als instrument beoordeeld worden.

B. Een secundaire markt voor crowdfunding-leningen/-aandelen, dus voor investeerders, die van hun investering af willen, is gewenst. De beursnotering zal dan veelzeggende informatie bevatten.

C. Er moeten, net als bij beursintroducties en bij lening-aanvragen bij banken, minimale informatie-eisen komen waaraan aanvragers moeten voldoen.

D. Bij crowdfunding moet succes anders gedefinieerd worden. Succes is niet het ophalen van het gewenste financieringsbedrag, maar succes is het voldoen aan de dividend/rente-verplichting en de terugbetalingsverplichting.
 
Wij verwachten echter niet dat crowdfunding een grote vlucht zal nemen. In een onderzoek wordt de potentie op 250 miljoen euro krediet geschat en dat is op de totale kredietverlening aan kleine en middelgrote bedrijven weinig. Bovendien gaat het per fundingverzoek om kleine bedragen; gemiddeld slechts 38.000 euro.
 
Potentiële financiers adviseren we crowdfunding kritisch te beoordelen en de vragen te stellen die een venture-capitalist ook zou stellen, zoals ;
– Wat is het perspectief van de bedrijfstak (groei, stabiel, krimp)?
– Heeft de onderneming een concurrentievoordeel? Hoe blijft het overeind in de concurrentiestrijd?
– Waar is het bewijs? Is er voldoende vraag? Werkt het product? Wat is de ondernemerservaring?
 
Crowdfunding-platformen kunnen zichzelf en investeerders een groot plezier doen door investeerders transparantere informatie te geven en hun risico’s te verminderen. Wij pleiten voor een zekere regulering van het fenomeen crowdfunding. Dan blijft hen en ons misschien een jarenlange worsteling naar volwassenheid bespaard.
 
Auteurs :

Drs. Rene Verbrugge (r.w.verbrugge@casema.nl) is zelfstandig adviseur voor het MKB en auteur van het boek “Schep meer financiële ruimte om te ondernemen en zorg voor grip op uw werkkapitaal”.


Drs. Daan van de Loo (info@daanvandeloo.nl) heeft langjarige ervaring als financieel manager bij Atos en KPMG Consulting, Thermaflex en ProRail. Hij adviseert organisaties bij het verbeteren van financiële processen, rendement en bedrijfsvoering.

Gerelateerde artikelen