“Commissaris voelt zich onvoldoende bekwaam op IT-gebied”

Commissarissen bij Nederlandse financiële instellingen vinden dat zij in het algemeen over onvoldoende kennis van informatietechnologie (IT) beschikken.

Door hun gebrek aan IT-kennis kunnen ze in beperkte mate hun toezicht uitoefenen en als gesprekspartner voor de Raad van Bestuur fungeren als het om de IT-agenda van de onderneming gaat. Daarnaast vinden zij dat het onderwerp ‘informatietechnologie’ te weinig aan bod komt tijdens de vergaderingen van de RvC. En áls IT al een onderwerp van gesprek is, gaat het vooral over de rol die de informatietechnologie heeft om de processen op gang te houden en in veel mindere mate om het belang van IT voor de strategie van de onderneming. Uit het onderzoek ‘Toezicht op IT’ van KPMG onder commissarissen bij Nederlandse banken en verzekeraars blijkt dat ruim 90% van zichzelf vindt dat de huidige kennis van IT ontoereikend is.
 
Gemiddelde tijdsbesteding onvoldoende
De helft van de onderzochte commissarissen vindt bovendien dat de tijd die zij nu tijdens hun vergaderingen aan informatietechnologie besteden onvoldoende is. De gemiddelde tijdsbesteding ligt nu op 10 tot 15% van de gemiddelde vergadertijd. De onderzochte commissarissen geven aan dat de beperkte tijdsbesteding vooral een gevolg is van een gebrek aan affiniteit met het onderwerp en de vaak overvolle agenda. 
“De helft van de commissarissen zou IT graag prominenter op de agenda zien”, constateren Marten La Haye en Rob Fijneman van KPMG. La Haye: “De schaarse tijd van de commissaris wordt echter opgeslokt door met name compliance zaken en daarmee het nagaan of de organisatie aan de diverse regels voldoet. Áls IT al aan de orde komt, dan vaak in samenhang met incidenten zoals uitval van systemen en beveiliging.”
 
Drijvende kracht achter strategie
“Informatietechnologie (IT) in het bedrijfsleven is de afgelopen decennia fundamenteel veranderd”, weet Fijneman, Head of Advisory bij KPMG en tevens hoogleraar IT-auditing aan de Tilburg University. 
Fijneman: “IT is innovatief, kostbaar,  kwetsbaar en onmisbaar. Niet alleen om de bedrijfsprocessen op gang te houden, maar ook steeds meer als essentieel onderdeel van innovatie. IT heeft duidelijk de puur ondersteunende rol achter zich gelaten en wordt steeds meer een drijvende kracht achter de strategie van ondernemingen, bij uitstek een gebied waar de commissaris toezicht op moet houden. De kosten die met IT zijn gemoeid, zijn bovendien aanzienlijk. Gemiddeld genomen is IT – infrastructuur, software en de mensen die er intensief bij betrokken zijn – goed voor zo’n 20% van het bedrijfsbudget en er zijn geen aanwijzingen dat dat aandeel zal dalen.”
 
Gevolgen voor CIO
De toegenomen aandacht voor IT stelt niet alleen nieuwe eisen aan de Raad van Bestuur (RvB) en de Raad van Commissarissen (RvC), maar zal volgens Fijneman ook ingrijpende gevolgen hebben voor de Chief Information Officer (CIO). Fijneman: “De tijd dat de CIO vooral sterk moest zijn op technisch niveau ligt definitief achter ons. De behoefte van de commissaris om beter op de hoogte te zijn van de kansen, risico’s en de kosten als het om informatietechnologie gaat, vraagt van de CIO dat hij meer en meer in staat is om op een verhelderende wijze met de leden van de RvC in gesprek te gaan over informatietechnologie. Missiewerk voor de CIO dus, die kan helpen de kennis van commissarissen op IT-gebied flink op te voeren.”

Gerelateerde artikelen