CFO Vodafone: Managementinformatie cruciaal voor innovatieve beslissingen

Hoe kijkt een CFO naar een niet-financiële factor als innovatie om groei van de onderneming te bewerkstellingen, en hoe kan managementinformatie hieraan bijdragen? Wat is de rol van de CFO in het huidige economische klimaat? Carla de Geyseleer, CFO van Vodafone, geeft in een gesprek met Transparent haar visie op de huidige economische omstandigheden en legt uit hoe zij hiermee omgaat.

Wat is de invloed van het huidige economische klimaat op Vodafone?
‘De invloed van het huidige economische klimaat is allesbehalve positief. De concurrentie is intensief en zowel consumenten als ondernemingen kijken scherper naar prijzen. Concurrenten proberen dan ook de klant op verschillende manieren voor zich te winnen. Op korte termijn betekent dit meer druk op omzet en winst in de industrie. Op de lange termijn, niet wetende hoe lang de crisis nog zal aanhouden, is er vanuit Vodafone zeker meer nadruk op de bescherming van de winstgevendheid en cashflow.’

Hoe kijkt u naar DPO (days payable outstanding) en DSO (days sales outstanding) met betrekking tot optimalisatie van werkkapitaal in deze turbulente tijden?
‘Werkkapitaal is altijd belangrijk, maar in deze turbulente tijden ligt hier nog meer de focus op. Wat betreft DSO zien wij momenteel nog geen opmerkelijke verslechtering. We waken er wel over dat de kredietcheck goed verloopt. Wat DPO betreft hebben we altijd voldoende aandacht voor een optimaal beheer van het werkkapitaal.’

Is uw rol als CFO veranderd? Is uw rol door de recessie belangrijker geworden?
‘Eigenlijk zou de rol van de CFO nooit mogen veranderen door recessie of een ongunstig economisch klimaat. Ik merk wel dat deze rol in zwakkere perioden duidelijker naar voren komt, omdat de prioriteiten meer komen te liggen bij bescherming van de cashflow en de winstgevendheid van de organisatie. De facto betekent dit ook nog voldoende oog hebben op de algehele efficiëntie binnen de organisatie. Tevens wordt het vooruitkijkend karakter van de CFO meer gewaardeerd, omdat ondernemingen in deze tijden toch voorzichtiger zijn met investeringen, zowel op korte als op middellange termijn. Mijns inziens is de rol van de CFO dus niet veranderd, maar wordt deze prominenter.’

Wat zijn op het moment uw focuspunten met het oog op prestatie en welke uitdagingen ervaart u bij het verbeteren van deze punten?
‘Met het oog op prestatie zijn focuspunten als efficiency en kostenbesparing in het huidige klimaat zeker noodzakelijk. Ze moeten alleen niet worden overschat. Het is niet zo dat de aandacht enkel en alleen hiernaar uitgaat. Er moet evenveel aandacht geschonken worden aan innovatie en investeringen op de middellange en de lange termijn. Met betrekking tot efficiency en kostenbesparing ligt de uitdaging erin de gehele organisatie achter de noodzaak te scharen en dus volledige engagement te creëren. Dit laatste is absoluut noodzakelijk om de plannen op een goede manier te implementeren. Heel belangrijk is natuurlijk ook om op elk tijdstip op een transparante manier te communiceren over het doel, de plannen, de uitvoering en de tijdsperiode waarin de plannen tot uitvoering zullen worden gebracht. Het doel op middellange termijn dient elke organisatie altijd goed op het netvlies te hebben.’

In hoeverre hebben niet-financiële factoren als wendbaarheid, flexibiliteit en innovativiteit toegevoegde waarde?
‘Deze drie factoren zijn superbelangrijk voor elke onderneming en zeker in perioden die gekenmerkt worden door een zwak economisch klimaat. Ze zijn van toegevoegde waarde voor elke industrie. Kortetermijnbeslissingen die organisaties nemen, zouden deze onderdelen niet onder druk mogen zetten. De constant veranderende ontwikkelingen in de economie vragen om wendbaarheid, flexibiliteit en innovativiteit. Deze eigenschappen zijn nodig om snel te kunnen inspelen op de ontwikkelingen door bijvoorbeeld waar nodig het businessmodel te wijzigen. Ik ben dan ook van mening dat het in de toekomst fataal kan zijn als een organisatie deze onderdelen niet waar kan maken.’

Hoe ziet u het beschikbaar stellen van managementinformatie voor het inzichtelijk en meetbaar maken van KPI’s?
‘Managementinformatie is de basis voor het merendeel van de beslissingen en is heel belangrijk. Enerzijds moet managementinformatie de juiste KPI’s op een inzichtelijke manier naar voren brengen. Anderzijds moet managementinformatie op elk moment beschikbaar zijn en geïnterpreteerd kunnen worden als het erom gaat de business verder aan te sturen. Uiteindelijk is managementinformatie de basis voor een verdere ontwikkeling van kennis met betrekking tot de toekomst. Het beschikbaar stellen van managementinformatie zie ik daarom als een noodzakelijkheid. Elke finance-afdeling die erin slaagt managementinformatie om te zetten in kennis, voegt waarde toe.’

####

Op welke manier denkt u dat Transparent kan bijdragen aan focuspunten en innovatieve oplossingen?
Transparent kan met het oog op zijn corebusiness, het dataminen van accounts payable met als doel managementinformatie te leveren, zeker een bijdrage leveren aan innovatieve oplossingen. Deze tijden van crisis zouden voor Transparent een hoogtepunt moeten zijn. De kans dat ondernemingen in deze periode in innovatieve oplossingen aan het einde van hun kunnen zitten is groot. Transparent kan de focus terughalen en bijdragen aan het proces om nieuwe ideeën te ontwikkelen en als een echte businesspartner fungeren.’

U hebt in het verleden bij DHL met Transparent samengewerkt. Kunt u kort vertellen over uw ervaringen met Transparent?
‘Ik heb in het verleden inderdaad met Transparent samengewerkt. Die samenwerking was erg positief en heeft onder andere het volgende opgeleverd: duidelijke benchmarkinformatie, direct cash, AP-optimalisatie en inzichten in onze processen. De informatie die Transparent heeft aangeleverd, was dus zeker van toegevoegde waarde. Ik hoop in de toekomst diezelfde waardeontwikkelingen met Transparent te kunnen realiseren.’

Hoe ziet u uw rol als CFO over tien jaar?
‘De laatste jaren was er al een verschuiving in de rol van de CFO te zien, van het beschikbaar stellen van informatie naar het actief en proactief ondersteunen van de business. Elke financiële medewerker wordt geacht een businesspartner te zijn en effectief het ontwikkelen en implementeren van businessplannen te ondersteunen. Tevens wordt de CFO naast businesspartner meer verantwoordelijk voor de bescherming van de waarde van de organisatie voor aandeelhouders en de verdere ontwikkeling ervan. De CFO wordt geacht samen met de CEO de business verder te sturen. Dit zal, indien het nog niet is gebeurd, op termijn leiden tot een situatie waarin tussen CEO en CFO een volledige wisselwerking bestaat.’

Gerelateerde artikelen