CFO moet als ondernemer naar IT kijken

DPA richt zich sinds het aantreden van Jan van Duijn, CFO van DPA per 1 janu ari 2007, nog explicieter dan voorheen op de detachering van zowel fi nance als IT interim professionals. Een logische combinatie, al was het maar omdat in veel bedrijven de CFO ook eindverantwoordelijke is voor de IT. Maar is de CFO ook ter zake kundig? Niet altijd, volgens Jan van Duijn. "De materie is ook al snel te inge wikkeld voor de CFO. Hij zou eerder een CIO naast zich moeten hebben of iemand anders moeten inschakelen die technisch onderlegd is."

‘DPA moet zich bewijzen in 2007’, kopte het vakblad Beleggers Belangen begin dit jaar. De detacheerder had een jaar achter de rug dat grotendeels in het teken stond van de integratie van DPA met het overgenomen Flex. Een overgangsjaar, waarin de omzet van het bedrijf weliswaar groeide tot 76,4 miljoen euro, maar de winst daalde van 1,8 miljoen in 2005 tot een nettoverlies van 24,7 miljoen euro.

Het resultaat werd dan wel vertekend door enkele eenmalige non-cash items die voortkwamen uit de integratie van Flex (een impairment van 26,5 miljoen euro), maar zonder die lasten zou DPA eenzelfde winst hebben geboekt als het jaar daarvoor.

Het heeft DPA in 2006 ontbroken aan voldoende commerciële focus, zegt CFO Jan van Duijn. “In 2006 hebben wij, zoals wij dat noemen, aan integratiemarketing gedaan. Om DPA en Flex te integreren moesten we de twee bedrijfsculturen op elkaar afstemmen, we moesten één commercieel systeem invoeren, één backofficesysteem, één bedrijfsmodel – enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Dat kost allemaal veel tijd, en daardoor is er per definitie verminderde aandacht naar buiten toe. Dat kan niet anders.”

Inmiddels is de integratie van het in 2006 overgenomen Flex Group Nederland achter de rug. “Alle systemen zijn op elkaar afgestemd. We hebben natuurlijk wel het nodige te doen in 2007: we werken hard aan de ontwikkeling van de omzet en de bruto marge, en aan het beheersen van de kosten.”

Hoe dan ook wil DPA dit jaar een 20 procent hogere omzet dan vorig jaar bereiken, waarbij de directie recentelijk bekend heeft gemaakt zich te gaan focussen op Nederland. De activiteiten in Spanje worden afgestoten.

Om het ambitieniveau ten aanzien van het resultaat voor 2007 te kunnen blijven nastreven heeft het bedrijf aan de kostenkant diverse maatregelen genomen. DPA heeft in Nederland een nieuw besturingsmodel ingevoerd en een nieuwe directeur voor de Nederlandse operatie aangetrokken.

“Voorheen hadden we vier inkoop- en vier verkoopafdelingen die op verschillende terreinen actief waren. Nu hebben we nog twee kolommen, namelijk finance en IT, waarin zowel de verkoop als de inkoop vertegenwoordigd is. Dit is voor de buitenwereld transparanter. Daarnaast vergt het veel minder afstemmomenten, dus is het efficiënter”, aldus Van Duijn.

In elk geval moet het aanbod van flexibel personeel goed zijn afgestemd op de vraag van klanten, zegt Van Duijn. Zowel kwantitatief – ‘zo min mogelijk bankzitters’, zoals Van Duijn het noemt – als kwalitatief, door een hoogwaardig aanbod aan flexibel personeel. Na de inlijving van Flex Group Nederland richt het bedrijf zich niet meer hoofdzakelijk op de detachering van financials, maar ook van IT’ers.

Sinds begin dit jaar, toen DPA het Haagse Geos IT Professionals overnam, kunnen dat zowel de generalisten zijn als sterk gespecialiseerde interim professionals (onder andere SAP- en Siebel-specialisten). De omzetverdeling is zo’n beetje gelijk, allebei de disciplines dragen voor ongeveer 42 procent bij aan de omzet.

VERGRIJZING
Kansen voor DPA zijn er in overvloed, zegt Van Duijn. De vraag naar zowel IT’ers als financials zal het komende jaar alleen maar verder toenemen, denkt hij. “Er is ongelofelijk veel vraag naar hoogopgeleide mensen, terwijl de arbeidsmarkt krap is. Dat verandert voorlopig niet, integendeel.

Door de vergrijzing zullen de komende jaren veel mensen de arbeidsmarkt verlaten zonder dat ze worden opgevolgd. De vraag naar personeel zal dus groot blijven ten opzichte van het aanbod. Zeker ook de vraag naar flexibel personeel, want bedrijven willen nog altijd niet te veel mensen in vaste dienst nemen – die les hebben ze wel getrokken uit de afgelopen economische dip.

De enige bedreiging is wellicht dat de arbeidsmarkt zo krap wordt dat er een onwaarschijnlijke explosie van lonen plaatsvindt. En wij moeten onze personeelskosten doorfactureren, net als ieder ander. We lopen daarmee gevaar dat we onszelf uit de markt prijzen, dat we te duur worden. Die loonexplosie moeten we met z’n allen zien te voorkomen. Als dat lukt, zijn er wat mij betreft alleen maar kansen voor een aanbieder van hoogwaardig personeel zoals DPA.”

BUITENGEWOON LASTIG
De combinatie van detachering van IT’ers en financials om in te spelen op die kansen is een hele logische, zegt Van Duijn. “Financiën en IT liggen over het algemeen heel erg dicht bij elkaar. En bij een hoop bedrijven is de financiele baas ook eindverantwoordelijk voor IT. Dus aan opdrachtgeverszijde is het al gecombineerd – bijzonder handig!

Daarnaast zien we heel vaak dat financiële mensen projecten begeleiden, en dat betreft nogal eens IT-projecten.” Waarmee niet gezegd is dat CFO’s en andere financiële beslissers de wijsheid in pacht hebben als het gaat om uitgaven aan IT. “Het is ook moeilijk. De CFO heeft de neiging om in kosten en baten te denken. Maar die zijn nu eenmaal niet altijd uit te rekenen.

Als Microsoft bijvoorbeeld met een nieuw besturingssysteem komt en 85 procent stapt daarop over, dan moet de overige 15 procent daarin mee. Maar of het een bedrijf wat oplevert om over te stappen? Ik vraag het me sterk af. Van sommige IT-projecten laten de kosten en baten zich wel uitrekenen, namelijk de projecten die op besparingen zijn gericht. Je weet wat een project kost, en dat kun je afzetten tegen de kosten van de arbeid die je wegautomatiseert of tegen andere kosten.

Maar als een IT-project voornamelijk is gericht op hogere opbrengsten, is het veel moeilijker een kosten-batenanalyse te maken. Neem een website. Levert zo’n site je als bedrijf geld op of niet? De directe relatie is nauwelijks na te gaan. En als zo’n site al geld oplevert, moet je er dan een ton aan besteden of boek je een hoger rendement als je een miljoen spendeert? Onmogelijke vragen. Het is hetzelfde probleem als met elke innovatie

 

MODERN
Zelf is Jan van Duijn afkomstig van USG People, waar hij corporate vice president F&A en ICT was, en daarvoor heeft hij bij meerdere ondernemingen al ruime ervaring in de sector opgedaan. Juist vanwege zijn branche-specifieke kennis bij sterk groeiende organisaties en zijn ervaring met de integratie van overgenomen bedrijven kwam hij voor DPA als geroepen.

Van Duijn heeft de hele backoffice onder zijn hoede, met als kerntaak Financiën en Administratie, maar daarnaast is hij als mededirecteur (naast CEO Peter Smit) verantwoordelijk voor het algemene beleid van DPA. Eerder verklaarde hij dat USG People zo groot was geworden dat hij daar niet meer het gevoel had als ondernemer bij de dagelijkse praktijk betrokken te zijn, en dat hij hoopte dat gevoel bij DPA weer terug te krijgen.

“Ik wil graag de rol van de nieuwe CFO op me nemen. De oude CFO was een veredelde boekhouder, die sterk gericht was op de financiering, het bijhouden van de administratie en het kloppend krijgen van de cijfers voor de rapportages. Er heeft echter een verschuiving plaatsgevonden: voor een moderne CFO ligt het accent niet meer op het vastleggen en rapporteren van zaken, maar op het interpreteren ervan.

De moderne CFO laat het vastleggen en rapporteren aan controllers en andere mensen over. Zelf is hij iemand die als ondernemer kan denken en die kan bijdragen aan de groei van een onderneming. Hij moet dus ook kansen in de markt opsporen en beoordelen of activiteiten die erop gericht zijn te groeien wel financieel verantwoord zijn.

Hij is communicatief vaardig, kan niet alleen in cijfers denken, maar is juist sterk op taal gericht. Hij heeft vooral oog voor bedrijfsprocessen, marktontwikkelingen en voor de strategie van zijn onderneming: waar willen wij met dit bedrijf naar toe, welke partijen zouden goed bij ons passen, welke markt zouden wij graag willen bestrijken?

Het ondernemen, denken in kansen in plaats van bedreigingen heeft hij geleerd van de oud-CEO van USG People, Alex Mulder. Net zoals Ron Icke, vroeger CFO en tegenwoordig CEO van USG People, dat voor een deel van Alex Mulder heeft geleerd. Van Duijn ziet Ron Icke als zo’n moderne CFO.

“Ik heb jarenlang met hem samengewerkt. Ron heeft als CFO zijn oogkleppen af kunnen doen. Of liever gezegd, hij had wel oogkleppen, want die moet je hebben als je je wilt focussen. Maar hij had zijn oogkleppen wel openstaan. Hij beperkte zich als CFO niet alleen tot de administratie en de financiën, maar heeft geleerd verder te kijken: naar het hele bedrijf, naar de omgeving. En hij vertaalde dat in strategievorming. Ik heb daar veel aan gehad.”

 

Naam Jan van Duijn
geboortejaar 1963
Burgerlijke staat getrouwd, twee kinderen
Bedrijf DPA
Omzet 2006 76,4 miljoen euro
Aantal medewerkers 1300
In dienst 1 januari 2007
Nevenfuncties geeft college aan de Hogeschool Inholland
Werkdagen altijd. Wat niet wil zeggen dat ik altijd achter mijn computer zit, maar dat ik er altijd over nadenk. Het zit mijn privéleven niet in de weg, maar het is wel erg belangrijk voor me
Auto Volvo XC 90
Muziek van alles, favoriete band Toto
Literatuur van alles, van Baantjer tot de filosofen
Hobby’s lezen, de sporten van mijn kinderen, eten
Vakantie Griekenland
Internet IEX.nl, beurs.nl en Google

Gerelateerde artikelen