Cees Maas, ING Groep: Aandacht voor langere termijn

fallback
Met Cees Maas heeft ING een CFO en tweede man in huis die graag ver in de toekomst kijkt. Zijn visie op de toekomst van bankieren en verzekeren is altijd gebaseerd op de langetermijnplanning van ING Groep. Wat niet weg neemt dat hij graag op korte termijn geld verdient voor het concern met kostenbesparingen en met slimme valutahedges.

Het Nederlands paspoort heeft Cees Maas, CFO van ING, officieel de tweede positie bezorgd bij ING Groep. Hij was al enige tijd CFO, maar met de benoeming van de Belg Michel Tilmant tot CEO – die daarmee Ewald Kist opvolgt – vonden zowel de centrale ondernemingsraad als de vakbonden het belangrijk dat de status van de Nederlander Cees Maas duidelijker werd. Hij moest de formele tweede man worden bij de bankverzekeraar.

Tijd vooruit
Maas heeft in veel opzichten de absolute top in zijn vak bereikt. Hoewel hij (nog) niet de eerste man is, staan zijn kwaliteiten als bestuurder en financieel vakman buiten kijf. Hij heeft de internationale opmars van de ING Groep van nabij mee mogen maken. Maar ook daarvoor heeft hij vele verdiensten gehad, in uiteenlopende organisaties. Zelf heeft hij in interviews desgevraagd aangegeven waar hij trots op is geweest. Dat is onder meer de bijdrage die hij in de jaren tachtig leverde aan het ontstaan van de ING Groep.

Destijds was Maas nog thesaurier op het Ministerie van Financiën. Vanuit die rol, en dus nog vóór zijn overstap naar het toenmalige NMB Postbank, werd hij gevraagd mee te denken over de wording van de brede financiële dienstverlener die ING Groep geworden is. Maas vond en vindt dat ING zijn tijd ver, ver vooruit was en is. Door niet alleen na te denken over het concept bankverzekeren, maar om het daadwerkelijk op deze omvangrijke schaal uit te voeren.

De fusie tussen Nationale Nederlanden, Postbank en NMB Bank heeft wereldwijd geleid tot een structurele strategieverandering van financiële concerns. Maas is ook trots dat ING Groep is doorgegaan waar andere ‘beginnende’ bankverzekeraars bleven steken in hun ambities. Maas heeft als financieel topman en strateeg zijn steentje bijgedragen aan het internationale succes. Zelf is hij groot bewonderaar, althans in de financiële sector, van Citicorp.

Volgens hem een prachtig concern, net als ING Groep een sterke combinatie tussen een bank (Citibank) en een verzekeraar (Travelers Group). Maar Maas zou Maas niet zijn als hij niet zou vinden dat ING Groep eigenlijk meer uit de combinatie bankieren en verzekeren heeft weten te halen.

Bewondering
Een andere onderneming die Maas blijkens uitspraken in interviews altijd heeft bewonderd is Koninklijke Olie. Die opvatting dateert van voor de recente onrust in de bedrijfstop, maar toch is de bewondering ergens op gestoeld, namelijk de internationale kracht en de langetermijnvisie. Aspecten die Maas ook graag in de gaten houdt. In zijn loopbaan heeft de tweede man van ING veel en vaak de aandacht gevestigd op de resultaten voor de langere termijn. Die zijn afhankelijk van een onderscheidende en consistente visie.

Voor een financieel topman heeft Maas een sterk ontwikkeld strategisch gevoel. Wat ook tot uitdrukking komt in zijn bewondering voor een ander Nederlands concern: Heineken. Zijn bewondering voor dit bedrijf is vooral gebaseerd op het sterke merk. Een mondiaal merk, dat bewondert Maas. Om die reden is hij een van de leden van de raad van bestuur die groot voorstander is geweest van het flink investeren in de merknaam ING. Een strategie die vruchten heeft afgeworpen.

Het vertrek bij ING Groep van Kist, die in juni met pensioen gaat, leidt niet tot een afbrokkelende rol voor Nederlanders in het bestuur. Een nieuw lid van de raad van bestuur is Hans Verkoren, die nu nog het uiterst succesvolle ING Direct leidt. Dat bedrijfsonderdeel is het internationale voorbeeld van een succesvolle internetbank. Voor Maas alweer een bewijs dat ING Groep bezig is met de lange termijn. Het concept internetbankiers past exact in de filosofie van het bankverzekeringsconcern.

Cees Maas voltooide twee studies voordat hij aan zijn indrukwekkende loopbaan begon. De nieuwe tweede man van ING trad na zijn studies fysische techniek en staatkundige economie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam in 1976 in dienst bij het Ministerie van Financiën. Van 1986 tot 1992 was Maas thesaurier-generaal, waarbij hij nauw betrokken was bij de totstandkoming van de euro. In juli 1992 volgde zijn overstap naar ING Groep en werd hij lid van de raad van bestuur. In juli 1996 werd Maas benoemd tot chief financial officer van ING Groep.

Vooruitziende blik
Recentelijk heeft ING Groep net als andere financieel dienstverleners te lijden onder de zwakke mondiale economie. Toch heeft het bedrijf in 2003 kunnen profiteren van het herstel op de aandelenmarkten en de verbeterde economische omstandigheden, met name in de VS. Met de dollarhedge heeft ING bovendien een zeer vooruitziende blik gehad. Het bankbedrijf heeft het veruit het beste gedaan en is weer terug van weggeweest. Een compliment derhalve voor Maas en zijn mensen.

De operationele nettowinst van het bankbedrijf liet een zeer sterke stijging zien met 72,6 procent, dankzij aanzienlijk lagere risicokosten, een hoger renteresultaat en strikte kostenbeheersing. ING’s geheime wapen, ING Direct, droeg met een winst van 151 miljoen euro veel eerder dan verwacht bij aan het resultaat van de groep.

Het verzekeringsbedrijf heeft het daarentegen wat moeilijker. Het wereldwijd lage renteniveau, de sterke euro en de hoge belastingdruk hebben vorig jaar een negatief effect gehad op de operationele nettowinst van het verzekeringsbedrijf, die daardoor licht daalde. In de loop van 2003 heeft de raad van bestuur, en daarmee Maas, een aantal maatregelen genomen om de solvabiliteit te verbeteren, waardoor de ratio’s van zowel het verzekeringsals het bankbedrijf sterk zijn verbeterd. De versterkte solvabiliteit is een belangrijke ontwikkeling geweest voor de bankverzekeraar.

Maas en ING geven topprioriteit aan het versterken van de solvabiliteitspositie en het verbeteren van de ratings. Maas wil de solvabiliteit nog verder verbeteren om de solide financiële basis te handhaven. Zolang Maas in de raad van bestuur zit wil hij blijven doorbouwen aan de ambitie om een van ’s werelds beste en grootste geïntegreerde dienstverleners te worden. Omdat volgens Maas de klant het wil. En omdat het bestuur het wil.

CV C. (Cees) Maas Geboren 1 mei 1947 In dienst ING juli 1992 (CFO: 1996)
Opleiding Fysische technologie en Staatkundige economie (Erasmus
Universiteit, Rotterdam)

De analist over Cees Maas: ‘Vertrouwen in ING vooral dankzij Maas’

ING heeft de laatste jaren zowel een aantal positieve als negatieve fases gekend. Op dit moment maakt de bankverzekeraar pas op de plaats wat betreft grote strategische ambities. ‘En dan met name als het gaat om het doen van acquisities’, stelt analist Johan van der Lugt van SNS Securities. Het is de tijd van de kostenbesparingen.

ING pakt dit deels aan middels de invoering van Shared Service Centres (SSC), waar Cees Maas medeverantwoordelijk voor is. Aan de achterkant worden zaken geïntegreerd, zodat aan de voorkant, ofwel naar de consument toe, de labels in stand kunnen worden gehouden. Van der Lugt: ‘De capaciteit kan beter worden gepland door bepaalde afdelingen te integreren. ING kan die diensten dan af met minder mensen, wat uiteraard leidt tot kostenbesparing. De doorlooptijd voor de klanten wordt bovendien geringer.’

Elegant
De solvabiliteit van ING verbeterde de afgelopen kwartalen na een periode van tijdelijke verslechtering als gevolg van neergaande aandelenbeurzen. Dit leidde tot een lagere kredietstatus voor de bankverzekeraar. Onder Maas is gezocht naar middelen om het eigen vermogen te versterken zonder daarvoor aandelen uit te geven.

In 2002 werd bepaald de keuzedividenden tijdelijk in de ijskast te zetten en stokdividenden uit te geven. Het aantal aandelen nam toe. Cash werd niet uitgegeven en dat was voordelig voor de solvabiliteit én de cashflow. Maas heeft de financiële positie van ING verbeterd en de financiële markt gerustgesteld door leningen af te sluiten in plaats van aandelen uit te geven. ‘Dat heeft hij op een elegante manier opgelost’, meent Van der Lugt. Voorts lopen de voorzieningen voor slechte leningen de afgelopen kwartalen ook terug.

De goed uitgepakte dollar-hedge lijkt te kunnen worden toegeschreven aan de vooruitziende blik van Maas, gezien het feit dat hij daarvoor de volledige verantwoordelijkheid droeg. Van der Lugt is van mening dat de huidige financieel directeur sowieso ‘heel belangrijk’ is voor ING. Zeker in periodes van economische tegenspoed is het in de hand houden van de kostenbasis bij uitstek het werk van de CFO.

‘Maas heeft ING door moeilijke tijden geholpen. Hij is van een hoog kaliber en straalt stabiliteit en rust uit. Het vertrouwen van de financiële markten in ING komt ook voor een belangrijk deel door hem. Maas is vrij lang in dienst, heeft verschillende bestuursvoorzitters meegemaakt en een goede staat van dienst.’ Volgens Van der Lugt is de CFO van ING iemand die zeer goed in zijn rol zit en daar ook comfortabel mee omgaat.

Pannetjes op vuur
De afgelopen jaren is gebleken dat de invloed van rating-agencies is toegenomen. ING is daarom gedwongen zich te houden aan de speelruimte die door de rating-agencies wordt geboden. ‘Maar ING is goed op weg. De positie in de Nederlandse en Belgische markten en de markt van levensverzekeringen in Amerika is goed’, weet Van der Lugt.

Bovendien heeft de bankverzekeraar in Centraal en Oost-Europa volgens Van der Lugt nog ‘een aantal pannetjes op het vuur staan’. ‘Polen is nog wel degelijk een zorgenkindje, maar ook daar is de turn-around op handen.’ In Azië verwacht Van der Lugt dat ING een meer dan gemiddelde groei weet te realiseren, vooral op het gebied van levensverzekeringen en pensioenproducten. De winstverwachtingen van ING Direct zijn volgens de analist eveneens ’terecht hooggespannen’.

Analist: Johan van der Lugt Van: SNS Securities

Gerelateerde artikelen