Business control krijgt 6,7 van lijnmanagers

Business control krijgt 6,7 van lijnmanagers
Business control binnen Nederlandse organisaties krijgt gemiddeld een 6,8 als rapportcijfer. Dat blijkt uit recent landelijk onderzoek uitgevoerd door organisatieadviesbureau FinTouch in samenwerking met de VU Amsterdam. Meer dan 600 CFO's, lijnmanagers en controllers zijn naar hun mening gevraagd over de effectiviteit van hun eigen business control-functie.

De ontwikkeling van de business controller staat al jarenlang in het teken ‘van scorekeeper naar business partner’. De uitkomsten van het onderzoek bevestigen het beeld dat business control zich weliswaar op deze weg begeeft, maar daarin nog altijd stappen te maken heeft. De volgende punten komen uit het onderzoek naar voren.

CFO’s geven hoge rapportcijfers
In het onderzoek geven CFO’s met een 7,4 het hoogste cijfer aan business control. Daarmee geven zij niet alleen een hogere waardering dan dat controllers dat zelf doen, maar is er met lijnmanagers sprake van een duidelijk verschil: met een 6,7 geven deze de control-functie een onder gemiddeld rapportcijfer. Ook tussen bedrijfssectoren zijn grote verschillen zichtbaar: zo scoren controllers uit de (semi-) overheid duidelijk onder het gemiddelde, terwijl die uit de financiële sector met een 7,2 een aanzienlijk hoger cijfer halen.

Effectief op operationeel niveau
Business controllers blijken effectief op tactisch en vooral operationeel niveau. In het proces van strategievorming, implementatie en monitoring van strategische keuzes worden controllers duidelijk als minder effectief beoordeeld. In dit kader wordt van controllers verwacht dat zij de business kunnen challengen op met name aannames en uitgangspunten. De onderzoeksresultaten laten zien dat op vlak nog verbeterpotentieel bestaat en een veel prominentere rol van business control op strategisch niveau gevraagd wordt.

Kennis van bedrijfsprocessen
Controllers blijken inhoudelijk vooral uit te blinken in kennis over de interne bedrijfsprocessen. Dat geldt in licht mindere mate ook voor kennis over wet- & regelgeving en over product-klantportfolio. Het beeld ten aanzien van externe marktkennis is daarentegen aanzienlijk minder overtuigend. Controllers richten hun vizier, al of niet gedwongen door situationele beperkingen, nog teveel naar binnen.

Tijdbesteding
De meeste controllers uit het onderzoek spenderen tussen de 40% en 60% van hun tijd aan het opleveren van standaardrapportages. Daarbovenop geeft een ruime 12% aan hier meer dan 60% van haar tijd aan te besteden. Voor controllers blijkt daarin het proces van dataverzameling nog altijd op gespannen voet te leven met het uitvoeren van relevante analyses.

Competenties
Gemiddeld genomen worden de competenties van business control positief beoordeeld. De respondenten waarderen competenties als proactiviteit, overtuigingskracht en met name het vermogen om complexiteit terugbrengen tot de kern. Onderliggend blijken tussen de verschillende groepen ondervraagden echter grote verschillen in perceptie te bestaan: controllers dichten zichzelf op competenties significant hogere scores toe dan dat hun klanten, de business managers, dit doen.  

Van de onderzoekers
“Met een rapportcijfer van 6,8 scoort business control weliswaar een voldoende, maar afhankelijk van ambities ligt hier ruimte voor verbetering. In de eerste onderzoeksresultaten komt duidelijk naar voren dat met name op strategisch niveau terrein te winnen is. Een koppeling naar het verder ontwikkelen van marktkennis lijkt daarbij een logische voorwaarde. Uitgangspunt blijft dat een goede balans dient te bestaan in tijdsbesteding aan rapportages enerzijds en overige waarde toevoegende activiteiten anderzijds. In dat kader is het voor business control noodzakelijk om in goed contact te staan met de business, zodat de wederzijdse verwachtingen ten aanzien van gewenste ondersteuning duidelijk zijn en dat bovendien ook hetzelfde beeld kan worden verkregen over uiteindelijk geleverde prestaties.”

FinTouch is een organisatieadviesbureau dat gespecialiseerd is in het verbeteren van de Financiële Functie binnen organisaties. In samenwerking met de VU Amsterdam doet zij 2-jaarlijks onderzoek naar de effectiviteit van de business control-functie binnen organisaties. De uitkomsten geven een duidelijk beeld van zowel de sterkte punten van een effectieve business controller als ook de onderscheidende kenmerken ten opzichte van haar niet-effectieve collega’s. Eind januari 2017 is het complete onderzoeksrapport op te vragen op www.DeEffectieveBusinessController.nl

Gerelateerde artikelen