Buitenlandse sociale verzekeringen

Dit besluit is een samenvoeging en actualisering van een drietal besluiten. De actualisering houdt verband met nieuwe jurisprudentie en het vervallen van art. 58 Uitv reg LB 2001.

Nieuw zijn de standpunten over de ingehouden Luxemburgse sociale verzekeringspremie, de premie voor de Vlaamse Zorgverzekering en de uitkering die eruit volgt, de op aanslag betaalde premie Belgische rust- en overlevingspensioen en het Duitse Elterngeld.

Een standpunt over de uitkeringen uit het Belgische tijdskrediet is ook in dit besluit opgenomen. In drie eerdere besluiten had de staatssecretaris standpunten bekend gemaakt over de kwalificatie van buitenlandse sociale verzekeringen.

In dit besluit worden deze besluiten samengevoegd en waar nodig geactualiseerd. Het gaat om twee besluiten van 9 januari 2001, nrs. CPP2000/2593M en 2594M en om het besluit van 8 juli 2002, nr. CPP2002/1501M.

Bedoelde kwalificatie is nodig voor het bepalen van het loon van werknemers die onder het socialezekerheidsstelsel van een ander land vallen, maar over dat loon in Nederland belastingplichtig zijn. Dit besluit treedt in werking met terugwerkende kracht tot en met 7 april 2009.

Gerelateerde artikelen