BTW bij verkoop deelneming aftrekbaar

fallback
De Hoge Raad heeft een opmerkelijke uitspraak gedaan over in rekening gebrachte BTW op advieskosten bij de verkoop van een deelneming. Deze BTW kan worden teruggevorderd naar gelang de verkoper recht heeft op vooraftrek ten aanzien van zijn gewone bedrijfsactiviteiten.

BTW op kosten skybox niet aftrekbaar
Een BV had een skybox in een voetbalstadion in gebruik. Volgens het Gerechtshof Amsterdam was verrekening van de daarvoor in rekening gebrachte BTW geheel uitgesloten. De kosten hadden overwegend een consumptief karakter en dienden in het bijzonder de persoonlijke belangen van relaties en personeel. De BV is in cassatie bij de Hoge Raad gegaan.

Telefonische mededeling van betalingsonmacht
Als een BV (of NV) haar belastingen niet meer kan betalen, dan moet de vennootschap dat direct aan de ontvanger van de belastingdienst melden (in verband met de bestuurdersaansprakelijkheid). Onlangs besliste het Gerechtshof te Leeuwarden dat het melden van de betalingsonmacht niet aan bepaalde vormvoorschriften is gebonden. In casu werd een (bewezen) telefonische melding voldoende geacht.

Opleidingsuren tellen mee voor zelfstandigenaftrek
Onder voorwaarden heeft een ondernemer recht op de zelfstandigenaftrek wanneer hij ten minste 1225 uren op jaarbasis aan de onderneming besteedt. De Hoge Raad heeft onlangs beslist dat uren besteed aan een opleiding Algemene Ondernemersvaardigheden meetellen voor het urencriterium van de zelfstandigenaftrek.

Scholingsaftrek: arbeidskosten voorbereidingstijd
Een onderneming mag scholingskosten voor zijn personeel ten laste van de winst brengen en daarnaast een aanvullende aftrek op zijn winst in aanmerking nemen: de scholingsaftrek (in beginsel 20% van de gemaakte scholingskosten). Het Hof Den Bosch heeft onlangs beslist dat arbeidskosten van de voorbereidingstijd (van eigen docenten) van zelf verzorgde scholing ook in aanmerking komen voor scholingsaftrek.

BTW van cateraars
Wanneer u een cateraar inhuurt voor het bij speciale gelegenheden verstrekken van spijzen en dranken (bijvoorbeeld de feestelijke opening van een nieuw pand), dan heeft u geen recht op aftrek van door de cateraar in rekening gebrachte BTW. Aftrek zou slechts mogelijk zijn wanneer de verstrekte etenswaren niet ter plaatse worden genuttigd

BTW-aftrek lease-auto’s
Op basis van een uitspraak van het Europese Hof kan worden geconcludeerd dat werkgevers de BTW op brandstof die hun werknemers met een tankpas hebben getankt, niet meer in aftrek mogen brengen. Het rijden in een lease-auto wordt hierdoor in de toekomst wellicht duurder. Hoe de belastingdienst hiermee zal omgaan, is nog niet duidelijk.

Emigratieheffing geoorloofd?
Bij emigratie van een aanmerkelijk belanghouder in een Nederlandse vennootschap kan de belastingdienst een zogenaamde conserverende aanslag opleggen. Onder bepaalde voorwaarden kan gedurende een periode van tien jaar uitstel van betaling worden verkregen. Op basis van een conclusie van het Europese Hof is het nu de vraag of Nederland een dergelijke aanslag mag opleggen.

Belastingverdrag Nederland en Polen
De Hoge Raad heeft onlangs beslist dat als werkgever in de zin van het verdrag wordt aangemerkt die persoon waartoe de werknemer voor de uitoefening van zijn werkzaamheden feitelijk in een gezagsverhouding staat. Met wie de arbeidsovereenkomst is gesloten (de formele werkgever) is hierbij niet beslissend.

Rode diesel ook in pleziervaartuig
Veel pleziervaartuigen kunnen zowel electrisch als met behulp van een dieselmotor worden aangedreven. De staatssecretaris heeft goedgekeurd dat eigenaren van deze pleziervaartuigen laag belaste rode diesel mogen gebruiken voor de opwekking van de electriciteit. Deze rode diesel mag zich uitsluitend bevinden in een (afgescheiden) brandstoftank bestemd voor de aandrijving van een aggregaat voor de opwekking van electriciteit. Rode diesel in een brandstoftank voor de aandrijving van het vaartuig blijft dus verboden.

Verrekeningsbevoegdheid ontvanger beperkt
Een te betalen aanslag omzetbelasting is een deelbare geldschuld die over de verschillende onderdelen van de fiscale eenheid moet worden verdeeld naar de mate waarin bijgedragen is aan het ontstaan van die omzetbelastingschuld. Hetzelfde geldt voor een recht op teruggaaf van omzetbelasting.
Als een fiscale eenheid een recht heeft op teruggaaf van omzetbelasting alsmede omzetbelastingschulden heeft, dan kan de ontvanger in beginsel tot verrekening overgaan. Deze mogelijkheid is door de Hoge Raad beperkt. Verrekening is alleen toegestaan als schuld én vordering zijn toe te rekenen aan onderdelen die op het moment van het ontstaan ervan behoorden tot de fiscale eenheid.

Gerelateerde artikelen