Brusselse regulering voor risico’s “samengepakte” beleggingen

Gesecuritiseerde beleggingen speelden een rol in de financiële crisis. Brussel komt met regelgeving om risico's voor investeerders te beheersen

De Europese Commissie heeft een definitief ontwerp aangenomen van de eisen waaraan de risico’s van gesecuritiseerde beleggingen moeten voldoen. Dat schrijft de website JDSupra in een artikel.

Securitisatie is een proces waarbij een kredietgever, zoals een bank, de leningen die hij in bezit heeft (bv. hypotheken) “herverpakt” tot effecten die aan beleggers kunnen worden verkocht. De beleggers ontvangen dan de opbrengsten die door de onderliggende leningen worden gegenereerd. Dergelijke beleggingen leidden in 2008 tot een wereldwijde kredietcrisis omdat tot-belegging-verpakte hypotheekbundels in de VS als low risk investment werden bestempeld.

  • gesecuritiseerde beleggingen hebben rol in financiële systeem
  • regelgeving stelt eisen aan uitgifte van belegging
  • details moeten nog nader worden ingevuld

Beter beeld van financiële risico’s

De Europese Commissie heeft in 2017 een eerste aanzet gegeven tot regelgeving die de risico’s van dergelijke beleggingen transparanter en beter beheersbaar maken. Dit leidde vorig jaar tot een ontwerp van reguleringsnormen. Deze zijn nu -met enkele kleine wijzigingen- door de Europese Bankautoriteit gepubliceerd. Met dit definitieve ontwerp is een belangrijke stap gezet in de richting de afronding van de EU-regeling voor het aanhouden van risico’s bij securitisaties. [artikel gaat verder na volgende alinea]


Risk management and control have emerged as crucial functions in the financial industry, demanding highly specialized skills that are vital to the success of financial institutions. It is the Great Financial Crisis of 2007-2009 that, given its systemic dimension, acted as a new wake-up call. And the recent bank failures (in 2023) are again reinforcing the need for professionals with the required technical expertise. The 3-day program ‘Mastering Operational Risk, Resilience, and Crisis Management‘ aims to help the participants to develop essential financial risk management skills in a consistent way, with unique insights. Register now on the website of the Amsterdam Institute of Finance.


Ontwikkelaar moet 5% van beleggingsproduct behouden

De voorgestelde regelgeving schrijft onder meer voor dat de oorspronkelijke kredietverstrekker van een securitisatiebelegging tenminste 5% van de belegging zelf in bezit houdt. Daarnaast worden bepaalde institutionele beleggers verplichting om te onderzoeken of de risico’s van de beleggingen voldoen aan de regelgeving rondom de risico’s die de beleggingen deze investeerders mogen lopen. Tevens mogen ontwikkelaars van het beleggingsproduct niet met het doel zijn opgericht om de ontwikkeling en verkoop van slechts één securitisatiebelegging.

Nadere invulling op details

Het voorstel wijst er op dat de technische details nog nader uitgewerkt moeten worden. Deze technische reguleringsnormen (EU Risk Retention RTS) zijn namelijk nog niet definitief vastgesteld. Tot die tijd blijven de bestaande normen van toepassing die zijn vastgesteld in het kader van de EU-verordening kapitaalvereisten.

Rol van gesecuritiseerde beleggingen in financieel systeem

Gesecuritiseerde beleggingen zijn in het financiële systeem en in financiële dienstverlening, zoals bijvoorbeeld corporate finance, van belang omdat dergelijke beleggingen rendement kunnen opleveren voor onder meer verzekeraars, vermogensbeheerders en pensioenaanbieders. Daarnaast kunnen ze als asset worden ingezet voor kredieten die een onderpand vereisen. Vanzelfsprekend speelt de risico-beoordeling een rol bij de rendementen en risico-opslag voor investeerders alsmede de robuustheid van de kredietverlener. Ook worden gesecuritiseerde beleggingen gezien als een vorm van spreiding en verdeling van risico’s.

Ingangtreding van regelgeving

Verwacht wordt dat het Parlement en de Raad het definitieve ontwerp van de EC over een periode van ten minste twee maanden zullen beoordelen. Na goedkeuring zal de Final Draft van de Commissie als verordening worden gepubliceerd in het blad van de Europese Unie en die verordening zal naar verwachting 20 dagen na de datum van publicatie in werking treden.


Risk management and control have emerged as crucial functions in the financial industry, demanding highly specialized skills that are vital to the success of financial institutions. It is the Great Financial Crisis of 2007-2009 that, given its systemic dimension, acted as a new wake-up call. And the recent bank failures (in 2023) are again reinforcing the need for professionals with the required technical expertise. The 3-day Financial Risk Management program aims to help the participants to develop essential financial risk management skills in a consistent way, with unique insights. Click here for registration.