Bouwdepot bij nieuwbouwwoningen

fallback
Bij de eigen woning is uitsluitend de rente op schulden voor de verwerving, de verbetering of het onderhoud aftrekbaar. Bij nieuwbouwwoningen is er vaak een bouwdepot, dat in beginsel in box 3 valt. Het bouwdepot mag gedurende twee jaar in box 1 worden aangegeven, mits de betaalde hypotheekrente wordt gesaldeerd met de op het bouwdepot ontvangen rente.

Vaak is gedurende de bouw aan de aannemer bouwrente verschuldigd, die eveneens met geleend geld wordt betaald. De hypotheekrente is niet aftrekbaar voor zover deze betrekking heeft op deze bouwrente.

Een voorbeeld
Begin 2001 koopt u een nieuwbouwwoning voor ? 300.000,-. Dit bedrag heeft alleen betrekking op de koop-/ aanneemsom. Bij ondertekening van de koop-aanneemovereenkomst was nog geen bouwrente verschuldigd of gerijpt. De
woning en de rente worden tijdens de bouw geheel gefinancierd. De rente tijdens
de bouw zal ? 30.000,- bedragen – in totaal wordt er dus ? 330.000,- geleend.
De hele lening wordt in het bouwdepot gestort. Eind 2001 bedraagt het saldo
van het depot ? 200.000,- In 2001 is de betaalde rente over de gehele schuld ?
22.000,-. De kosten van de geldlening (afsluitprovisie, notariskosten) bedragen ? 3.630,-. Anderzijds is ? 15.000,- depotrente ontvangen. Wat moet u in box 1 en box 3 aangeven?

Standpunt staatssecretaris
Van de lening bent u ? 30.000,- niet aangegaan ter verwerving van de eigen woning. Dit bedrag is dus een box 3-schuld. De rest van de lening valt in box
1. Voor het depot geldt dezelfde toerekening. In beginsel moet het depot worden gesplitst. Daarbij moet van dag tot dag worden bijgehouden welk deel van de ontvangen rente betrekking heeft op de eigenwoningschuld. Ook wordt op die manier bepaald welk deel van het depot in box 3 valt. Voor de praktijk is het handig om in dat soort gevallen te werken met twee afzonderlijke depots. Als er maar één depot is mogen de bedragen uit praktische overwegingen pro rata worden toegedeeld. Van zowel de lening, de betaalde rente, het depot als de ontvangen rente wordt dan 300.000/330.000 (10/11) in aanmerking genomen in box 1. Het restant (1/11) valt in box 3.

Uitwerking
Box 1: de betaalde rente is per saldo ? 22.000 ? ? 15.000 = ? 7.000,-.
Aftrekbaar: 10/11 ? 7.000 = ? 6.364,-.
Kosten geldlening: aftrekbaar is 10/11 ? 3.630 = ? 3.300,-.
Box 3: op 31 december 2001 moet in box 3 worden aangegeven: bezitting: 1/11
van het bouwdepot ( ? 200.000) = ? 18.181,-. Schuld: 1/11 van de schuld (?330.000) = ? 30.000,-.

Gerelateerde artikelen