‘Beursfondsen moeten waardeverminderingsverliezen nog inprijzen’

Beursgenoteerde ondernemingen hebben in 2011 meer afgeschreven op hun bezittingen. De zogeheten 'bijzondere waardeverminderingsverliezen' zijn fors toegenomen, maar beleggers lijken gezien de huidige beurskoersen van sommige ondernemingen meer verliezen in te prijzen, zo blijkt uit onderzoek van de AFM.

De AFM wijst ondernemingen erop dat juist in deze lastige economische omstandigheden tijdige informatie voor beleggers over de waarderingen van groot belang is.

De AFM heeft in 2012 thematische onderzoeken uitgevoerd naar de financiële verslaggeving over 2011. De toezichthouder heeft in de jaarverslagen over 2011 specifiek gekeken naar waardeverminderingen, maar ook naar de waardering van vastgoed en de manier waarop minderheidsbelangen effect hebben op de financiële situatie van de onderneming. Ook is gekeken naar staatsobligaties. Daarover heeft de AFM al eerder conclusies bekendgemaakt. De jaarrekening is een belangrijke bron van informatie voor alle belanghebbenden bij een onderneming. Ondernemingen en hun accountants moeten daarom zorgen voor een getrouw beeld van de financiële stand van zaken.

Vastgoedbeleggingsinstellingen hebben in 2011 meer informatie gepubliceerd over de waardering van vastgoed. Gelijkertijd is deze informatie onderling nog steeds moeilijk vergelijkbaar. De AFM moedigt nadere afstemming binnen de sector aan.

De AFM heeft geconstateerd dat ondernemingen nog niet transparant genoeg zijn over de impact van minderheidsbelangen op de financiële positie, financiële resultaten en kasstromen van de groep. Ook geeft een derde van de ondernemingen geen goed beeld van de samenstelling van de groep.

Uit het themaonderzoek bijzondere waardevermindering van niet financiële activa blijkt dat zowel in aard als naar omvang in 2011 veel meer bijzondere waardeverminderingsverliezen zijn verantwoord in vergelijking met 2010. Opvallend is dat van de 20 ondernemingen die geen waardeverminderingsverlies hebben geboekt 11 ondernemingen een marktkapitalisatie (beurswaarde) hebben die lager is dan de boekwaarde van de netto-activa. De beleggers lijken in deze gevallen al een waardeverminderingsverlies in te prijzen terwijl de ondernemingen hiervan de noodzaak (nog) niet zien.

Verder valt op dat de meerderheid van de ondernemingen het verlies in het vierde kwartaal verantwoordt terwijl er al eerder indicaties waren voor een mogelijk verlies. Gezien de onzekere marktomstandigheden is het van belang dat beleggers tijdig geïnformeerd worden over bijzondere waardeverminderingen.

Bron: AFM

Gerelateerde artikelen