Betere resultaten bij Ctac

fallback
SAP-dienstverlener Ctac heeft over de eerste helft 2004 een nettoresultaat gerealiseerd van EURO20.000 (1e helft 2003 EURO0,2 miljoen negatief, dit is exclusief het éénmalige boekverlies van EURO0,9 miljoen op het afstoten van de Spaanse activiteiten in 2003).

Over de eerste helft 2004 is een omzetstijging gerealiseerd van 11% ten opzichte van de eerste helft 2003 (1e helft 2004 EURO6,1 miljoen, 1e helft 2003 EURO5,5 miljoen). Met een onveranderde sterke solvabiliteit van 72% op 30 juni 2004 heeft Ctac een robuuste balansverhouding. Deze financiële uitgangspositie geeft Ctac de ruimte om haar “powerhouse strategie” verder uit te voeren. Met de succesvolle introductie van mYuice heeft Ctac hierin al een eerste belangrijke stap gezet.

Voorzitter Raad van Bestuur Henny Hilgerdenaar: “We zijn er in geslaagd om Ctac in de eerste helft van 2004 nieuwe impulsen te geven. De oprichting van een dochteronderneming (mYuice BV) die zich specifiek richt op de MKB-markt is erg voorspoedig gegaan en heeft in korte tijd geleid tot meerdere opdrachten voor het MKB. Onze klanten willen duidelijkheid. Ze willen weten waar hun partner goed in is. In de SAP-markt is specialisme vereist omdat deze markt te complex is om alles te kunnen doen. We proberen ons juist op die markten te bewegen waar niet al teveel spelers zijn en waar wij goed in zijn. In niche markten kun je redelijke tarieven vragen. Onze strategie is een “SAP Powerhouse” te creëren. Hieronder verstaan we dat onder Ctac N.V. een aantal “dochters” ontstaan die gezien hun specifieke markt c.q. productfocus een niche kunnen bedienen.

Operationele ontwikkelingen en resultaten
Ook in de eerste helft van 2004 bleven grotere organisaties innovatie in nieuwe toepassingsgebieden voor zich uit schuiven waardoor de nadruk lag op optimalisatie van de SAP-omgeving en goed beheer. Dit gold niet voor het MKB waar verschillende implementaties zijn gestart. De totale omzet nam in het eerste halfjaar 2004 toe met EURO0,6 miljoen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De verkoop van software licenties nam toe van EURO0,2 miljoen in de eerste zes maanden van 2003 tot EURO0,4 miljoen in de eerste helft van 2004. In de eerste helft van 2004 is op projecten meer gebruik gemaakt van externe mensen (1e helft 2004 voor EURO0,5 miljoen, 1e helft 2003 voor EURO0,3 miljoen) waardoor de inkoopwaarde van de omzet is toegenomen.

De kosten zijn over de eerste helft 2004 gelijk gebleven aan de eerste helft van 2003 indien we afzien van het boekverlies op Spanje in de eerste helft van 2003. De personeelskosten zijn met 3% gestegen tot EURO3,6 miljoen (1e helft 2003: EURO3,5 miljoen). De overige bedrijfslasten zijn met 7% gedaald naar EURO1,2 miljoen (1e helft 2003: EURO1,3 miljoen) door lagere infrastructuur-, advies-, en autokosten. De afschrijvingslasten zijn met 7% gedaald. Dit komt door de combinatie van een terughoudend investeringsbeleid, tezamen met het feit dat een groot gedeelte van de vaste activa volledig is afgeschreven. Per saldo kon over de eerste helft 2004 een nettowinst na belastingen worden gerealiseerd van EURO20.000. (1e helft 2003 EURO1,0 miljoen negatief inclusief afboeking Spanje, EURO0,2 miljoen verlies exclusief afboeking Spanje).

Application Management
De omzet van de SAP-beheeractiviteiten van Ctac liet in de eerste helft 2004 een lichte groei zien. In het afgelopen halfjaar hebben verschillende ondernemingen hun beheer wederom toevertrouwd aan Ctac. Nieuwe beheerklanten voor Ctac zijn onder andere Modiform, Opstalan, KasBank en Aviko. Daarnaast hebben een aantal klanten zich voor langere tijd vastgelegd bij Ctac (Aldipress, The Greenery, Tommy Hilfiger, NVI, Tramedico en Freecrown). Zeer recent hebben Ctac en de Harense Smid een serviceovereenkomst afgesloten voor de duur van 3 jaar.

Consulting Services
De omzet bij de SAP-consulting activiteiten daalde licht, met name doordat er geen grote (implementatie)projecten waren. De interesse van onze klanten gaat in belangrijke mate nog steeds uit naar optimalisatie van de bestaande SAP-omgeving (systeemupgrades, verbeteringsprojecten, herinrichtingstrajecten en integratietrajecten). Verder is er specifiek aandacht voor de upgrade naar de nieuwste versie SAP Enterprise, voor Enterprise Portal en voor Business Intelligence projecten. Ctac heeft opdrachten binnengehaald bij zowel nieuwe klanten (Nikon, Yokogawa en Heineken) als bestaande klanten (Aldipress, RDW, De Boer en Xella Cellenbeton).

mYuice
De start van mYuice is zeer succesvol verlopen. Het bedrijf telt inmiddels 12 klanten. Bij een een 5-tal klanten, waaronder Vivant, TTD BV en Hokamo Import BV wordt SAP als volledig nieuw ERP-systeem geïmplementeerd. Daarnaast hebben een aantal bestaande SAP MKB-klanten hun optimalisatie en verbeteringstrajecten bij mYuice ondergebracht.

Ontwikkelingen in de kasstroom
De omzetgroei over de eerste helft 2004 is met name in het tweede kwartaal 2004 gerealiseerd. Dit leidt tot een relatief hoge debiteurenstand per 30 juni 2004. De hogere debiteurenstand tezamen met vooruitbetaalde posten heeft tot gevolg dat de operationele kasstroom EURO0,6 miljoen negatief is over de eerste helft 2004.

Overgang naar IFRS
Ctac zal vanaf 2005 haar jaarcijfers rapporteren volgens IFRS (International Financial Reporting Standards). Om dat te kunnen doen, inclusief vergelijkende cijfers over 2004, zal er een nieuwe beginbalans van 2004 gemaakt worden, waaruit de vermogensverschillen volgens Nederlandse grondslagen en IFRS tot uiting komen. De implementatie van IFRS ligt op schema. Ctac verwacht met uitzondering van de financiële vaste activa geen grote effecten. Onder de post financiële vast activa is een latente belastingvordering uit hoofde van Nederlands fiscale compensabele verliezen opgenomen. Deze latente vordering is zoals nu in de geconsolideerde balans opgenomen gewaardeerd tegen contante waarde. Onder IFRS wordt voor zover nu bekend waardering tegen nominale waarde voorgeschreven.

Vooruitzichten
Meer beweging in de SAP markt en interesse in de dienstverlening van Ctac hebben geleid tot een omzetstijging in de eerste helft van 2004. Op basis van de stand van de business nu is te voorzien dat het derde kwartaal een minder goed kwartaal zal worden. Het vierde kwartaal ziet er beter uit. Omdat het nog onduidelijk is in welke mate het marktherstel zich doorzet, en het langer duurt voordat projecten van start gaan blijft Ctac terughoudend met het geven van vooruitzichten. Op basis van haar huidige solide financiële positie en haar sterke positie op de Nederlandse SAP-markt blijft Ctac optimistisch over haar groeikansen. Voor 2004 verwacht Ctac haar positie als SAP-specialist verder te kunnen uitbouwen. Op 28 oktober 2004 zal Ctac met nadere mededelingen komen over de ontwikkeling in het derde kwartaal.

Gerelateerde artikelen