Beter inzicht in prestaties

Voor het bepalen van de waarde van een onderneming is informatie op het gebied van onder meer strategie, productinnovatie en loyaliteit van klanten, cruciaal. Bestaande IFRS en GAAP-modellen gaan echter voorbij aan deze niet-financiële data. Enhanced Business Reporting (EBR) biedt hier uitkomst.

Hoewel bedrijfsresultaten veelal realtime beschikbaar zijn, verzuimen de meeste organisaties nog om deze manier van rapporteren volledig te benutten. Dit is te wijten aan het feit dat de informatie waarover besluitvormers en investeerders beschikken vaak verre van compleet is. De buiten de IFRS en GAAP-modellen vastgelegde niet-financiële informatie ontbreekt hier, terwijl deze gegevens cruciaal zijn voor managers en investeerders om een lange termijn-visie op de waarde van een bedrijf te ontwikkelen.

Daarnaast bevatten dergelijke gegevens vaak belangrijke indicatoren voor financiële resultaten. Bijvoorbeeld: een verbetering van de cijfers op het gebied van klantbehoud, kan voor een hogere omzet zorgen. Dat terwijl kosten worden bespaard omdat er minder geld nodig is om verdwenen klanten te vervangen.

Value drivers
Uit onderzoek van PricewaterhouseCoopers blijkt dat 25 procent van de waarde van een bedrijf wordt toegeschreven aan zijn boekwaarde. De overige 75 procent is gebaseerd op pijlers die niet volledig uit het GAAP-model en andere bestaande rapportagemodellen naar voren komen.

Belangrijke value drivers zijn hierbij onder meer wat er in de pijplijn van ontwikkeling en onderzoek van een bedrijf aanwezig is en welke productfocus-strategie het hanteert. Ook externe factoren als marktgroei en ontwikkelingen per marktsegment bepalen voor een belangrijk deel de waarde van een onderneming.

Over de prestaties binnen de value drivers die als meest belangrijk worden gezien, verschaft het management van ondernemingen echter weinig informatie aan de markt. Er bestaat daardoor een informatiegat tussen hoe belangrijk de markt een value driver vindt en hoe tevreden deze is over de informatie die bedrijven over deze onderwerpen verschaffen.

De markt is veelal ontevreden over de data die het krijgt over punten als de strategie over productinnovatie en marktaandeel per marktsegment. Ondernemingen geven diverse redenen voor het niet rapporteren van informatie.

De twee meest voorkomende en ietwat dubieuze argumenten zijn dat deze data misbruikt kan worden door de concurrentie (terwijl er talloze andere manieren zijn voor de concurrentie om aan deze gegevens te komen) en dat het een reden kan zijn voor juridische aanklachten (terwijl het achterhouden van informatie reden genoeg kan zijn om een bedrijf voor de rechter te slepen).

Een meer geloofwaardige reden voor het niet verstrekken van gegevens is dat de beschikbare informatie niet betrouwbaar genoeg is voor externe rapportage. Een dergelijk  kwaliteitsgat ontstaat wanneer het management denkt dat zijn interne systemen geen valide informatie opleveren voor het meten van een value driver.

Daarbij bestaan er ook kwaliteitsgaten binnen de drie belangrijkste value drivers vanuit het oogpunt van het management: marktgroei en ontwikkelingen in marktsegmenten, de pijplijn in ontwikkeling en onderzoek en de productfocus- strategie. We hebben hier dus met de vreemde situatie te maken dat ondernemingen rapporteren over iets waarvan ze zich afvragen of de onderliggende data wel correct is.

Standaarden
De onderliggende reden zit in het feit dat de momenteel veelgebruikte modellen voor externe rapportage voornamelijk financieel van aard zijn, gebaseerd op accountancystandaarden. Hoewel deze standaarden in de loop der tijd in aantal en complexiteit zijn toegenomen, is het onderliggende model (dat geen oog heeft voor niet-financiële prestatiegegevens en concrete bezittingen) niet veranderd. Hierdoor zijn de (externe) rapportages verre van compleet.

EDGAR Online leidde uit de valuereporting capital market surveys van Pricewaterhouse-Coopers af dat gemiddeld slechts 32 procent van de value drivers die ertoe doen in gereguleerde dossiers naar voren komen. Dit wil echter niet zeggen dat je als onderneming de belanghebbenden niet kunt informeren over deze onderwerpen. Bedrijven zijn uiteraard vrij om over alle resultaten te rapporteren die ze maar relevant vinden.

Enkele ondernemingen zijn hier ook daadwerkelijk mee begonnen om zo te voldoen aan het verzoek van analisten en investeerders om meer informatie. Om de manier waarop ondernemingen rapporteren te verbeteren, zijn zelfs werkgroepen opgericht waarin de gebruikers en leveranciers van kapitaal samenwerken.

Eén van die groepen is het enhanced business reporting consortium. Dit samenwerkingsverband heeft een EBR-raamwerk opgesteld, waarin de suggestie wordt gedaan om  per industrie standaarden te ontwikkelen voor belangrijke value drivers. Bedrijven zouden deze standaarden dan vrijwillig over kunnen nemen.

Hoewel dergelijke standaarden het zeker eenvoudiger maken om informatie van verschillende bedrijven met elkaar te vergelijken – één van de belangrijkste doelen van de accountancystandaarden – zijn ze niet noodzakelijk voor het verbeteren van financiële en zakelijke rapportages.

Ieder bedrijf kan zelf belangrijke stappen zetten naar een verbeterde rapportage. Van EBR kan alleen sprake zijn wanneer de informatie waarover een onderneming beschikt kwalitatief goed is en er dus geen kwaliteitsgat bestaat.

Eén van de bedreigingen hiervoor is het feit dat veel organisaties niet in staat zijn betrouwbare resultaatmetingen uit te voeren op de belangrijkste value drivers. Om tot correcte metingen te komen, zijn performance management- oplossingen nodig die data uit de verschillende rapportageprocessen (zoals financiele consolidatie en managementrapportage), bedrijfsonderdelen en bronnen van buiten de organisatie integreren.

Hierdoor ontstaat een analytisch raamwerk waarmee ondernemingen methodologieën kunnen ontwikkelen om zaken als effectiviteit van productinnovatie en kwaliteit van de pijplijn van onderzoek en ontwikkeling nauwkeurig te meten.

Door alle gerelateerde performance management- processen en data te koppelen, zijn ondernemingen in staat om gegevens te verzamelen uit een breed scala aan bronnen, zowel financieel als niet-financieel. Hiermee kunnen bedrijven aan gereguleerde rapportage-eisen voldoen én businessmanagers voorzien van actuele gegevens die nodig zijn om belangrijke zakelijke beslissingen te nemen.

Deze informatie kunnen zij vervolgens ook communiceren naar externe belanghebbenden. Op deze manier overbrugt de onderneming de kloven in rapportage en informatie.

Concurrentievoordeel
Door de extra informatie die als gevolg van EBR naar voren komt, zijn bedrijven in staat een helder en compleet beeld te krijgen van hun prestaties. Hoe passen deze binnen hun gevoerde strategieën? Welke producten en regio’s zijn het meest winstgevend? Hoe kunnen we onze business het beste verbeteren?

Naar mate ondernemingen beter in staat zijn hun interne en externe rapportages te completeren, bieden zij een nog breder platform om te communiceren hoe zij de waarde van het bedrijf vergroten. Zowel voor interne als externe belanghebbenden.

De verbintenis met deze partijen versterkt hierdoor. De meer accurate, transparantere en minder kostbare data die het platform voortbrengt, zorgt daarbij voor een concurrentievoordeel voor de onderneming. Hierdoor kunnen de beschikbare bedrijfsresultaten eindelijk ten volle worden benut.

Dave Kemme, managing director Cartesis Benelux

Checklist
1 Neem ook niet-financiële data mee
2 Bekijk de échte value drivers
3 Overbrug het informatiegat
4 Maak informatie betrouwbaar genoeg
5 Gebruik standaarden in EBR
6 Betrek performance managementoplossingen
7 Gebruik breed scala aan interne bronnen
8 Verkrijg een compleet beeld van de prestaties

 

Gerelateerde artikelen