Bestuurdersaansprakelijkheid wegens niet melden betalingsonmacht

In deze zaak ging het om de vraag of een door de bestuurder verzonden brief moet worden gezien als een geldige melding van betalingsonmacht en om de vraag of de ontvanger hiervan ten onrechte niet is ingegaan op het daarin opgenomen verzoek om verrekening van teruggaven omzetbelasting met de verschuldigde loonbelasting/premie volksverzekeringen over 2006.

De rechtbank heeft geoordeeld, dat de brief niet een rechtsgeldige melding van betalingsonmacht inhoudt. De inhoud van de brief is te summier om verweerder in staat te stellen zich een redelijk oordeel te vormen over de oorzaken van de betalingsonmacht. Dit leidt tot het oordeel dat de vennootschap haar betalingsonmacht niet heeft gemeld, waardoor wordt vermoed dat de niet-betaling van door de vennootschap verschuldigde loonbelasting aan de bestuurder is te wijten. De bestuurder heeft dit vermoeden niet weerlegd, waardoor zij terecht aansprakelijk is gesteld.

(Rechtbank ’s-Gravenhage 22 juli 2009, LJN BJ3881)

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Legal Update ism BANNING Advocaten

Gerelateerde artikelen