Bestaan er strijdigheden tussen IFRS en Titel 9 BW 2?

Ja. Hieronder vindt u een gedegen analyse recentelijk uitgevoerd door het Koninklijk NIVRA.
Om die vraag te beantwoorden wordt in dit memo een overzicht gegeven van de strijdigheden die zich voordoen tussen IFRS en de Nederlandse wet (Titel 9) tot 31 december 2004. Er wordt niet ingegaan op additionele strijdigheden tussen IFRS en de Richtlijnen; deze zullen zich in het algemeen minder voordoen gezien de doelstelling van de Richtlijnen.
Naast strijdigheden tussen Titel 9 en IFRS doet zich ook de situatie voor dat op sommige punten Titel 9 of de Richtlijnen van de RJ verdergaande eisen stellen. 
Dit kan betreffen het inperken van door IFRS geboden mogelijkheden (bijvoorbeeld: immateriële activa mogen in Nederland niet tegen actuele waarde worden gewaardeerd, bij IFRS onder bepaalde voorwaarden wel) of het geven van additionele informatie (bijvoorbeeld de bezoldiging van bestuurders). 
In een jaarrekening die op basis van IFRS is opgesteld zal tot 2005 met deze additionele eisen rekening moeten worden gehouden.
In onderstaande analyse is nog geen rekening gehouden met de in het kader van het improvement project aangepaste IFRS, aangezien deze van toepassing zijn vanaf jaarrekeningen 2005. Wel is rekening gehouden met IFRS 3, die toegepast moet worden vanaf 31 maart 2004.
Opgemerkt wordt dat IFRS geen specifieke modellen voor de balans en winst-en-verliesrekening voorschrijft. Op dat punt is er dus geen strijdigheid en zijn de modellen van Titel 9 van toepassing.
Conclusies en oplossingen
Met betrekking tot de grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn bijna alle strijdigheden tussen IFRS en Titel 9 praktisch van geringe betekenis. Dit betekent dat voor de meeste ondernemingen de waardering en resultaatbepaling kan geschieden op basis van IFRS, zonder dat sprake is van strijdigheid met Titel 9. 
Wel doet zich een bijzonderheid voor op het punt van de vlottende effecten, alwaar de Richtlijnen nu reeds afwijken van Titel 9. In dat geval blijft, net als nu, een beroep op derogatie mogelijk.
Met betrekking tot de presentatie-elementen is het aantal strijdigheden in de praktijk groter, bijvoorbeeld ten aanzien van de presentatie van goodwill, onderhanden werk en liquide middelen. 
Een algemeen beroep op de derogatiebepaling voor alle verschillen tussen Titel 9 en IFRS is weliswaar bedrijfseconomisch verdedigbaar, maar staat op te gespannen voet met de wettelijke bepalingen in Nederland. 
Nu geconstateerd moet worden dat de wetgever de mogelijkheid tot toepassing van IFRS (wetsontwerp 28 220) heeft uitgesteld, is het niet of nauwelijks te verdedigen om deze optie via een omweg toch te introduceren. 
De volgende oplossingen zijn wel mogelijk: 
– Een beroep op een derogatiebepaling voor individuele posten en in specifieke situaties.
– Een jaarrekening waarin een enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 zijn opgenomen, alsmede geconsolideerde financiële overzichten in overeenstemming met IFRS en een gecombineerde toelichting.
– Een jaarrekening die is opgesteld volgens Titel 9, met een reconciliatie naar IFRS.
__________________________________________________________________________
Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw vakgebied? Vindt u het cruciaal dat uw kennis en vaardigheden op peil zijn? Vergroot nu uw kennis met opleidingen van topniveau. Volg een van de opleidingen van Alex van Groningen. Opleidingen voor accountants en financials die hun kennis en vaardigheden willen en moeten vergroten. Bekijk het gehele cursusoverzicht.
__________________________________________________________________________
Gerelateerde artikelen