Besluit (geconsolideerde) jaarrekening in werking getreden

Op 1 april 2009 is het 'Besluit van 20 maart 2009 tot wijziging van het Besluit van 23 december 2004 tot vaststelling van nadere voorschrift en omtrent de inhoud van het jaarverslag, ter uitvoering van Richtlijn 2006/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006, tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG, 83/349/EEG, 86/635/EEG en 91/674/EEG betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening' in werking getreden.

De richtlijn is al deels geïmplementeerd in de Wet wijziging Boek 2 BW inzake de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening die op 23 december 2008 in werking is getreden.

Het besluit ziet op verplichting voor beursvennootschappen in de jaarrekening een verklaring inzake corporate governance op te nemen. Deze verklaring moet informatie verschaffen over de naleving van de corporate-governanceregels waaraan de vennootschap (wettelijk) is onderworpen. Daarbij vermeldt zij waar de teksten van de code voor het publiek beschikbaar is.

Als de vennootschap nog andere corporate-governancepraktijken toepast naast de praktijken die wettelijk vereist zijn, dan moet zij ook informatie daarover beschikbaar stellen voor het publiek. Als de vennootschap van een voorgeschreven of vrijwillig nageleefde code afwijkt of een voorgeschreven code helemaal niet toepast, moet ze toelichten waarom. De richtlijn stelt naast deze informatie over de naleving van de code ook enkele eisen aan de materiële inhoud van de corporate-governanceverklaring (bron: www. accountancynieuws.nl).

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Legal Update ism BANNING Advocaten
 

Gerelateerde artikelen