Beloning statutair directeur

Het heffingsrecht over beloningen van bestuurders pleegt te worden toegekend aan de staat waar de desbetreffende vennootschap is gevestigd.

In voorkomende gevallen vindt geen verloning plaats in de Nederlandse salarisadministratie bij statutair directeuren van een Nederlandse vennootschap, waarbij het standpunt wordt ingenomen dat er geen beloning is overeengekomen voor de betreffende werkzaamheden.

Als betrokkene formeel de functie heeft als bestuurder, maar een deel van de beloning wil toerekenen aan de uitoefening van werkzaamheden als werknemer, moet hij aannemelijk maken dat hij een deel van de beloning niet als bestuurder heeft ontvangen. Dat betekent dat hij allereerst aannemelijk moet maken dat hij ook werkzaamheden als werknemer heeft verricht.

Een onbezoldigde functie als bestuurder betekent niet dat de beloning die bij de arbeidsovereenkomst is afgesproken niet aan de bestuursfunctie kan worden toegerekend. Als aannemelijk is dat een bestuurder ook tevens werkzaamheden als werknemer verricht, moet bepaald worden welk deel van de arbeidsbeloning betrekking heeft op die werkzaamheden als werknemer. Hiervoor geldt geen specifieke maatstaf.

Zonder een goede structurering en of nadere afstemming met de Belastingdienst brengt dit een groot risico met zich. In situaties waarbij niet duidelijk is vast te stellen hoe de toerekening dient plaats te vinden, neemt de Belastingdienst veelal het standpunt in dat de gehele beloning is toe te rekenen aan de Nederlandse vennootschap, met als gevolg dat hoge naheffingsaanslagen kunnen worden opgelegd.

Bron: Grant Thornton

Gerelateerde artikelen