Belangrijkste subsidienieuws Prinsjesdag 2017

Hieronder het meest in het oog springende subsidiegerelateerde nieuws uit de op Prinsjesdag bekendgemaakte Miljoenennota en Rijksbegroting 2018.

Percentage Energie-investeringsaftrek (EIA) verlaagd
Het EIA-percentage wordt met ingang van 1 januari 2018 met 0,5 procentpunt verlaagd tot 54,5%. Dit ter dekking van een aangenomen amendement over het uitoefenen van aandelenopties die door innovatieve start-ups aan hun werknemers zijn verstrekt.

Budgetten EIA, MIA, VAMIL en WBSO 2018
Voor deze vier populaire regelingen zijn de volgende budgetten voor 2018 vastgesteld:

  • Energie-investeringsaftrek (EIA): € 147 miljoen (in 2017 € 164 miljoen);
  • Milieu-investeringsaftrek (MIA): € 99 miljoen (in 2017 € 97 miljoen);
  • Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL): € 40 miljoen (net als in 2017);
  • Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO): € 1163 miljoen (in 2017 € 1205 miljoen).

Besluit stimulering duurzame energieproductie (SDE+)
Voor 2018 is naast een budget voor de reguliere SDE+, voorlopig gelijk aan de € 12 miljard voor 2017, rekening gehouden met opnieuw een tender Windenergie op Zee van ditmaal circa € 4,5 miljard. De Tweede Kamer zal in het najaar van 2017 worden geïnformeerd over het exacte bedrag dat voor de reguliere SDE+ in 2018 beschikbaar zal zijn.

Nieuw budget voor Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)
Er is opnieuw budget beschikbaar gesteld voor deze regeling. Tot 2020 gaat het in totaal om € 160 miljoen. Met de ISDE-regeling krijgen particulieren en klein-zakelijke gebruikers een tegemoetkoming voor de aanschaf van onder meer zonneboilers en warmtepompen.

Geld voor energiebesparing koopsector
Van het totale bedrag van € 100 miljoen in het kader van het Belastingplan 2016 voor energiebesparing in de koopsector zet het ministerie van BZK in 2018 € 21,1 miljoen in. Dit bedrag is enerzijds voor subsidie ten behoeve van verenigingen van eigenaars die energiebesparende maatregelen treffen en anderzijds voor gemeenten om samen met bedrijven en andere partijen woningeigenaren ertoe te stimuleren hun woningen energetisch te verbeteren. De subsidie draagt bij aan het doel om de verduurzaming van de particuliere woningvoorraad op te schalen en te versnellen met energie-neutraliteit (inclusief Nul op de Meter) voor de lange termijn als uitgangspunt.

Regionaal investeringsfonds mbo (RIF) gecontinueerd
Dankzij het RIF zijn tussen 2014 en medio 2017 in het mbo 94 publiek-private samenwerkingsverbanden tot stand gekomen. Onderwijsinstellingen, bedrijfsleven, regionale overheden en het ministerie van OCW hebben gezamenlijk € 272 miljoen geïnvesteerd. Het fonds biedt veel ruimte voor innovatieve samenwerking, zoals de nieuwe centra voor innovatief vakmanschap. Daarom wordt het fonds verlengd. In 2018 is voor het fonds € 25 miljoen beschikbaar.

(Door: Vindsubsidies)

Gerelateerde artikelen