BDO: Top bedrijfsleven ziet wereldwijd meer risico’s

87% van de top van het wereldwijde bedrijfsleven is van mening dat de risico's in de wereld zijn toegenomen. Dat blijkt uit een onlangs gepubliceerd rapport vanuit het internationale netwerk van BDO Accountants & Adviseurs.

Voor het BDO Global Risk Landscape-rapport werd aan 500 topmanagers en auditcommissies op directieniveau in alle belangrijke sectoren in 44 landen in Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Azië en Amerika gevraagd wat zij als de grootste huidige en toekomstige risico’s voor hun onderneming zien. Ruim de helft (56%) van de respondenten ziet toenemende concurrentie als de grootste bedreiging, gevolgd door economische vertraging (43%) en bedrijfsstagnatie (42%).
 
Toenemende concurrentie

In alle regio’s wordt toenemende concurrentie beschouwd als de voornaamste bedreiging en 60% is van mening dat dit risico de komende tien jaar van invloed blijft op hun onderneming. Driekwart (74%) van de bedrijven in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) is van mening dat het vermogen om technologische veranderingen te benutten en te innoveren teneinde aan de behoeften van klanten tegemoet te komen, veel waarde voor hen kan opleveren.
 
Economische vertraging

In een meer mondiaal georiënteerde wereld met meer onderlinge verbanden voelen grote ondernemingen ongetwijfeld de weerslag van sterke bewegingen in de prijzen van grondstoffen, bankencrisissen, een lage rentestand, strenger wordende wetgeving en politieke instabiliteit – ongeacht in welke markt deze ontwikkelingen zich voordoen.
 
Kijken we naar de verschillende regio’s, dan is het risico van economische vertraging het grootst in de regio EMEA. 44% van de respondenten noemt dit als hun grootste risico. De helft van de ondernemingen in EMEA noemt vervolgens marktverschuivingen als tweede risico, waarbij het potentiële vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie onzekerheid voor bedrijven oplevert. 
 
Verder blijven kleinere bedrijven zich tegen de achtergrond van de economische vertraging sterk richten op kostenverlagingen.
 
Technologie en regelgeving

Het Global Risk Landscape rapport noemt ook technologie en regelgeving als belangrijke risico-aspecten. Technologie wordt gezien als risico én als een kans. Het Internet of Things, big data en advanced analytics scheppen mogelijkheden voor de oprichting van nieuwe bedrijven of de groei van bestaande bedrijven in veel sectoren. Nieuwe technologie brengt echter ook een aantal andere bedreigingen met zich mee die deze ondernemingen tot hun grootste risico’s rekenen, zoals cyber-aansprakelijkheid, onvermogen om te innoveren of ontwrichtende innovatie.

In het rapport wordt geconstateerd dat regelgeving, indien op de juiste wijze toegepast, met meer controles en een solide aanpak van risicobeheersing, ondernemingen beter in staat stelt om overeind te blijven in de huidige risicovollere wereld. Regelgeving kan echter ook een last zijn die ondernemingen belemmert in hun groei en innovatie in de weg staat.
 
Nigel Burbidge, Partner en Global Chair for Risk & Advisory Services bij BDO LLP: “De wereld wordt gevaarlijker en dit wordt versterkt door de huidige mate van economische en politieke onzekerheid. Bedrijven hebben te maken met allerlei soorten risico’s: technologische risico’s, een minder zeker politiek landschap, economische en klimatologische risico’s, enzovoorts. Elk van deze risico’s vereist een weloverwogen en berekende reactie, volgens een passende tijdschaal. Ratinginstituten, effectenbeurzen en toezichthouders in alle delen van de wereld verwachten van het management van een onderneming een zorgvuldige inventarisatie en evaluatie op risico’s. Bovendien verwachten zij dat de raad van bestuur deelt in de verantwoordelijkheid van het management voor risicobeheer en -evaluatie.”

• Global Risk Landscape 2016

Gerelateerde artikelen