BDO: impact nieuwe Corporate Governance Code onderschat

Bestuurders moeten oppassen dat zij de gevolgen van de nieuwe Corporate Governance Code niet onderschatten. Het fundament waarop de nieuwe code is gebaseerd, is wezenlijk anders dan de oude code. Organisaties moeten de code niet gebruiken als checklist waaraan voldaan moet worden, maar als instrument om goed bestuur te borgen.

Dat stelt BDO in zijn reactie op de nieuwe Corporate Governance Code die onlangs werd gepubliceerd.

De nieuwe code biedt commissarissen en bestuurders een middel om zich meer te richten op het realiseren van waarde op de lange termijn. Alle wijzigingen staan in dienst van dat nieuwe perspectief. 

“Juist daarom verandert er meer dan je op het eerste gezicht zou denken,” zegt John Hijmans, Partner Risk Advisory Services bij BDO. “Het verschilt per organisatie welke concrete maatregelen er genomen moeten worden, maar het staat vast dat risicomanagement en risicobewustzijn in de werkwijze van organisaties verweven moeten zijn. Dat vraagt veel van bestuurders en commissarissen.”

Meer oog voor organisatiecultuur en risicomanagement
Hijmans wijst erop dat organisaties door de nieuwe code expliciet moeten maken wat zij verstaan onder een gezonde organisatiecultuur en hoe deze bijdraagt aan lange termijn doelstellingen. Daarnaast moet er helderheid zijn over de verantwoordelijkheden en aanspreekbaarheid van bestuurders, commissarissen en aandeelhouders. De nieuwe code schrijft voor dat er verantwoording wordt afgelegd over alle materiële risico’s, zowel intern als extern, en dus niet alleen de financiële verslaggevingsrisico’s.

“De commissie heeft er bewust voor gekozen niet voor te schrijven hoe bestuurders en commissarissen invulling moeten geven aan de bepalingen. Daarmee ligt de verantwoordelijkheid bij commissarissen en bestuurders om goed na te denken over de wijze waarop de code binnen de organisatie het meest effectief kan worden toegepast. Zij moeten in actie komen om goed ondernemingsbestuur in te bedden in de organisatie en de code te gebruiken om een gezonde organisatiecultuur en lange termijn visie daadwerkelijk in te vullen. Uiteindelijk creëert dat waarde voor zowel de organisatie als de maatschappij.”

Gerelateerde artikelen