Banktegoeden niet ter vrije beschikking?

Het komt voor dat liquide middelen niet ter vrije beschikking staan, bijvoorbeeld doordat banktegoeden voor een bepaalde periode zijn vastgezet op een depositorekening. De vraag is hoe deze banktegoeden moeten worden gepresenteerd in de balans.

De RJ bepaalt dat tegoeden die niet ter vrije beschikking staan, niet als vlottende activa (i.c. liquide middelen) mogen worden geclassificeerd. Van ‘niet ter vrije beschikking staan’ is sprake indien liquide middelen (naar verwachting) langer dan twaalf maanden niet ter beschikking staan van de rechtspersoon. In dat geval moeten de liquide middelen worden gerubriceerd als financiële vaste activa.

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Jaarverslag ism KPMG

Gerelateerde artikelen