Asset based lending: Antwoord op kredietcrisis

Zolang de kredietcrisis aanhoudt, hebben MKB-ondernemingen moeite financieringen los te krijgen voor hun broodnodige groei. Het begin van een neerwaartse spiraal, die uiteindelijk leidt tot stagnatie van de Nederlandse economie. Maar zover hóeft het niet te komen. Als banken en financiële adviseurs maar alternatieve financieringsmogelijkheden als Asset Based Lending in overweging nemen.

Niemand zal ontkennen dat het MKB een van de belangrijkste aanjagers is van de economie, zo niet dé motor van het bedrijfsleven. Als het MKB-ondernemingen moeilijk wordt gemaakt op cruciale momenten door te groeien, heeft dat op lange termijn negatieve gevolgen voor de economie.

Op korte termijn levert het MKB-ondernemers vooral gemiste kansen en veel frustraties op, omdat zij hun succesvolle onderneming niet tot verdere bloei kunnen laten komen. Ondernemers die financieringsmogelijkheden zoeken om – bijvoorbeeld door middel van een bedrijfsovername – verder te groeien, doen er daarom goed aan op zoek te gaan naar alternatieve financieringsmogelijkheden.

Ook in de situatie van een management buy in of een management buy out is het verstandig alternatieve financieringsvormen te overwegen. Asset Based Lending (ABL), een financieringsvorm die gekoppeld is aan de activa van de onderneming (zie kader), is een van de betere mogelijkheden. Steeds meer banken en financiële adviseurs nemen ABL mee als aanvullende of volledige financiering van een overname of fusie.

Dat is overigens niet alleen het gevolg van de kredietcrisis, maar heeft zeker ook te maken met de komst van Basel II. Banken zijn door Basel II immers verplicht de risico’s van financieringen in kaart te brengen. Ondernemingen moeten dus eigenlijk met hun bank meekijken op het moment dat die risico’s worden berekend. Dat stelt ze in staat scherper te onderhandelen over de tarifering en de voorwaarden van een financiering en eventuele alternatieven als ABL.

 

KREDIETPLAFOND

Bij ABL krijgt de onderneming financiële ruimte om groei op te vangen. Zolang het volume debiteuren en/of de voorraad toeneemt, groeit de kredietfaciliteit mee. Een veelgemaakte fout is dat de onderneming bij een overname een (te) krappe kredietjas wordt aangemeten, waardoor de ondernemer zich alweer snel moet melden bij zijn of haar financier.

Omdat de overnamefinanciering al grote risico’s met zich meebrengt, is de financier niet bereid de kredietlijnen op te rekken. Daardoor loopt de onderneming meteen tegen zijn kredietplafond aan. Enorm frustrerend voor een onderneming die groei doormaakt. Een groot voordeel van het toepassen van ABL in een overnamesituatie is dat overtollige liquiditeiten, voor zover wettelijk is toegestaan, naar de koopholding worden gesluisd.

Gevolg is dat er minder druk op de cashflow rust, omdat de ABL-faciliteit niet hoeft te worden afgelost.

 

TIPS

Een MKB-ondernemer die in deze moeilijke tijden financiële ruimte nodig heeft om zijn groeidoelstellingen te verwezenlijken, doet er verstandig aan zich goed te oriënteren op minder traditionele financieringsvormen. In het algemeen geldt dat een ondernemer goed voorbereid het gesprek met de bank moet ingaan om als winnaar uit de bus te komen.

De onderstaande tips laten de potentiële financiers wellicht eerder overstag gaan:

1. Investeer veel tijd en aandacht in het vinden van een goede financiële adviseur

Als MKB-ondernemer behoort het niet tot uw core business om u tot in detail te verdiepen in al of niet alternatieve financieringsmogelijkheden. Een betrouwbare financiële adviseur of coach kent uw situatie en stelt op grond daarvan samen met u een plan op. Hij werkt dat plan gedetailleerd uit en leidt namens u de onderhandelingen bij de potentiële financier(s).

2. Besteed aandacht aan uw debiteurenportefeuille

Met name voor handelsbedrijven en dienstverlenende bedrijven geldt dat de debiteurenportefeuille een groot gedeelte van het balanstotaal behelst. Ondernemers weten goed om te gaan met computers of machines, maar vaak zien zij de debiteurenportefeuille over het hoofd. Voor het verkrijgen van de gewenste financiering is dit echter een zeer belangrijk aspect. Deze verwaarlozen kan u veel geld kosten!

3. Stel (opnieuw) leverings- en betalingsvoorwaarden op

Het klinkt als een open deur, maar helaas zijn er nog veel ondernemers die hun klanten geloven ‘op hun blauwe ogen’. Financiers in het algemeen, maar zeker asset based lenders, kijken allereerst naar de kwaliteit van uw debiteuren voordat ze een mogelijke financiering overwegen. Als u tijdens het eerste gesprek al kunt laten zien dat uw debiteurenbestand solide is en dat de leverings- en betalingsvoorwaarden op orde zijn, heeft u al veel gewonnen.

Organiseer uw debiteurenbeheer: construeer een structurele oplossing of besteed deze taak uit. Ook debiteurenbeheer behoort niet tot uw core business. Als u geen tijd, mogelijkheid of energie heeft voor een solide debiteurenbeheer, is het verstandig deze activiteit uit te besteden. In het geval de financiering geheel of gedeeltelijk plaatsvindt door middel van ABL, kunnen debiteurenfinanciering en debiteurenbeheer zelfs gecombineerd worden.

4. Wees niet ongeduldig

In de huidige crisissituatie kunnen financieringstrajecten lang duren, hetgeen tot overhaaste beslissingen kan leiden. In het verlengde van de eerste tip ligt het rustig bestuderen van alle opties.

5. Breng zoveel mogelijk eigen kapitaal in

Een financier ziet graag dat u eigen vermogen inbrengt in uw onderneming. Daarmee geeft u aan zelf ook risico te willen nemen en extra gemotiveerd te zijn om er voor de volle 100 procent voor te gaan.

WAT IS ABL?

ABL is een financieringsvorm die gekoppeld is aan de activa van de onderneming. De financiering vindt plaats vanuit de assets van een bedrijf met de debiteuren als kern en met een mogelijke uitbreiding naar de voorraden, de inventaris, de inkopen, de bedrijfsuitrusting en het onroerend goed.

Een aantrekkelijk alternatief, zeker voor bedrijven met seizoenspatronen en bedrijven die een snelle groei doormaken. Een essentieel aspect van ABL is dat de financier op basis van een constante informatiestroom het reilen en zeilen van het overgenomen bedrijf voortdurend volgt.

Mede als gevolg daarvan kunnen enkele stringente financiële convenanten, die reguliere banken in traditionele financieringsvormen toepassen, komen te vervallen of minder strak worden afgesproken. Hierbij valt te denken aan minimale solvabiliteiteisen.

Ook prijstechnisch is ABL een goed alternatief voor, of een prima aanvulling op, traditionele bancaire financieringsvormen. Waar een bank beperkt op assets financiert – meestal 50 procent tot 70 procent op debiteuren en 30 procent op voorraden – kan met ABL 85 procent tot 90 procent op debiteuren en 70 procent op voorraden worden gefinancierd.

 

Bob Huuskes is Hoofd New Business van IFN Finance in Rotterdam, een van de pioniers in Nederland op het gebied van Asset Based Lending.

Gerelateerde artikelen