Arcadis omzet blijft op niveau

fallback
Arcadis omzet blijft op niveau, resultaat onder druk. Arcadis, de internationale advies- en ingenieursonderneming, heeft in het tweede kwartaal van 2003 een netto operationele winst gerealiseerd van EURO 5,7 miljoen, een daling van 16% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De helft van deze daling is toe te schrijven aan koersdalingen van de Amerikaanse, Braziliaanse en Chileense valuta, zodat exclusief dit valuta effect de netto operationele winst daalde met 8%.

Ondanks het negatieve valuta effect bleven de bedrijfsopbrengsten met een geringe daling van 2% goed op niveau. In het eerste halfjaar van 2003 daalde de netto operationele winst met 10%, waarvan 9% door het valuta effect. De bedrijfsopbrengsten bleven met een daling van 1% vrijwel stabiel.

De winstdaling is vooral het gevolg van verslechterde marktomstandigheden in Nederland in combinatie met gestegen pensioenlasten waardoor de marges onder druk staan. Inmiddels zijn maatregelen genomen om de capaciteit in Nederland terug te brengen en het eerder in gang gezette kostenreductieprogramma te intensiveren. Hierdoor komen dit jaar in Nederland circa 275 arbeidsplaatsen te vervallen. Door natuurlijk verloop en beëindiging van flexibele contracten zijn hiervan tot nu toe circa 100 gerealiseerd. Goede vorderingen zijn gemaakt met de strategische uitbreiding van activiteiten.

In het tweede kwartaal werd in Duitsland een 75% belang verworven in Homola (omzet EURO 10 miljoen, 125 medewerkers), gespecialiseerd in project- en programmamanagement. Medio juni werd in de Verenigde Staten de acquisitie afgerond van Finkbeiner, Pettis & Strout. Na het tweede kwartaal werden nog twee Amerikaanse acquisities gemeld: Lawson, Noble & Webb en Reese Macon.

Met een gezamenlijke omzet van US$ 42 miljoen en 435 medewerkers, bieden zij een goede versterking in de Amerikaanse infrastructuurmarkt. Medio juli werd een contract getekend met Philips Nederland voor de uitbesteding van facility management aan de joint venture van Arcadis met het Engelse Aqumen. Dit contract met een looptijd van vier jaar heeft betrekking op 650.000 m² vloeroppervlak.

In een reactie op de ontwikkelingen zei bestuursvoorzitter Ir H.L.J. Noy: “In Nederland heeft de grote aandacht voor aanbestedingsprocedures en de herijking van het kabinetsbeleid in combinatie met de onzekere economische vooruitzichten een negatieve invloed op investeringsvolumes. De discussie over de Onroerende Zaak Belasting zorgde voor vertraging bij de start van projecten, hetgeen een additioneel negatief effect had op het kwartaalresultaat in Nederland.

De getroffen maatregelen zijn erop gericht de marge te herstellen. Het is verheugend dat de resultaten in de overige landen van Europa en de Verenigde Staten verbeterd konden worden, vooral dankzij groei in infrastructuur en milieu.

Met de verrichte acquisities versterken we onze posities in bestaande thuismarkten. Het contract met Philips is een belangrijke doorbraak in een potentiële groeimarkt. Deze uitbreidingen geven nieuwe mogelijkheden voor toekomstige groei van de onderneming.” In het tweede kwartaal daalden de bedrijfsopbrengsten licht met 2%. Exclusief valuta-effect was sprake van een groei van 6%. Hiervan kwam 9% voor rekening van acquisities, zodat de autonome daling 3% bedroeg.

Deze daling is vooral toe te schrijven aan de ontwikkelingen in Nederland en aan Brazilië waar de regeringswisseling van vorig jaar vertragingen oplevert bij de verlening van nieuwe opdrachten. Binnen Europa groeiden vooral België en Engeland, terwijl ook in de Verenigde Staten de autonome groei op een goed niveau lag.

De daling van het bedrijfsresultaat heeft drie oorzaken: de situatie in Nederland, het geringere opdrachtenvolume in Brazilië en een eenmalige boekwinst in het tweede kwartaal van 2002 uit de verkoop van activa in Amerika. De daling in Brazilië werd in aanzienlijke mate gecompenseerd door een bijdrage vanuit de in 2002 ontwikkelde energieprojecten, waarin Arcadis via haar Braziliaanse dochter een minderheidsbelang heeft.

Gecorrigeerd voor de eenmalige boekwinst en de bijdrage van de energieprojecten, daalde het bedrijfsresultaat in autonome zin met 11%. De bijdrage van de energieprojecten komt tot uitdrukking in een sterke groei van de resultaten van niet geconsolideerde deelnemingen.

In combinatie met een wat lagere belastingdruk resulteert dit in een netto operationele winst die aanzienlijk gunstiger is dan het bedrijfsresultaat. Autonoom daalde de netto operationele winst met 4%. In het eerste halfjaar bleven de bedrijfsopbrengsten met een daling van 1% vrijwel constant. Exclusief een negatief valuta-effect van 9%, was de groei 8%. De bijdrage vanuit acquisities bedroeg 9%, zodat in autonome zin sprake was van een daling van 1%. De achterliggende ontwikkelingen zijn vergelijkbaar met die in het tweede kwartaal.

De hierna genoemde cijfers hebben betrekking op de bedrijfsopbrengsten en gelden, tenzij anders vermeld, voor het eerste halfjaar 2003 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Infrastructuur: De groei van 7% kwam vooral tot stand dankzij acquisities. De autonome groei viel terug naar 1% als gevolg van de ontwikkelingen in Nederland en Brazilië. In België en Spanje bleef de autonome groei op hoog niveau, terwijl in Duitsland de activiteiten autonoom groeiden door werk aan de hogesnelheidslijn Ebenfeld-Erfurt en maatregelen in verband met de overstromingen van vorig jaar.

Ook in Frankrijk ontwikkelde de infrastructuurmarkt zich gunstig. Hoewel in de Verenigde Staten de budgetten van de staten onder druk stonden, waren de effecten minder dan verwacht en kon toch autonome groei worden gerealiseerd. Milieu: Met een autonome groei van 5% was milieu het belangrijkste groeisegment. Het merendeel van de groei was afkomstig uit de Verenigde Staten. De door Arcadis ontwikkelde GRIP™ aanpak slaat zowel bij bedrijven als bij overheden aan.

Daarnaast zijn nieuwe diensten ontwikkeld voor het voldoen aan milieuvoorschriften door bedrijven. Ook in Europa was in vrijwel alle landen sprake van groei. In Frankrijk en Brazilië, waar de activiteiten door middel van acquisities zijn uitgebreid, blijken met het Arcadis Multi-National Clients programma snel synergievoordelen te behalen.

Onder invloed van de neergaande conjunctuur was in Europa sprake van een autonome daling van de activiteiten. Met name in Spanje en Nederland waren de gevolgen merkbaar van teruglopende investeringen in de vastgoedsector. Daarentegen was in de Verenigde Staten een voorzichtig herstel zichtbaar. Voor het derde achtereenvolgende kwartaal groeide de omzet, met name als gevolg van bedrijfsinvesteringen. Per saldo resulteerde een autonome daling van 8%. Communications:

De activiteiten in dit segment daalden autonoom met 21%. Dit had twee oorzaken: de verdere daling van telecomactiviteiten, vooral in de Verenigde Staten, en vertraging bij de start van de nieuwe projecten in het kader van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Bij GIS (Geografische Informatiesystemen) kon de groei worden gecontinueerd, onder andere door toepassing van nieuwe technologie bij infrastructuurprojecten.

De zwakke economie heeft een negatieve invloed op het investeringsklimaat. In Nederland leidt de focus op overheidsbudget en aanbestedingsprocedures tot een rem op overheidsinvesteringen. Groeimogelijkheden doen zich voor bij de noodzakelijke investeringen in verbetering van de spoorinfrastructuur. Onze betrokkenheid bij grote projecten in België, Spanje, Frankrijk en Duitsland geeft perspectief op verdere groei.

In de milieumarkt vormt onze sterke positie een goede basis voor voortzetting van groei in de Verenigde Staten en uitbreiding in minder ontwikkelde markten zoals Frankrijk, België, Brazilië en Tsjechië. Indien in de tweede helft van 2003 economisch herstel in de Verenigde Staten doorzet, mag een positief effect op investeringen in bedrijfsgebouwen worden verwacht.

In Europa wordt herstel van de gebouwenmarkt dit jaar niet voorzien. Ook de telecommarkt vertoont geen tekenen van herstel. Na de aanvankelijke vertraging is de nieuwe WOZ-ronde inmiddels van start gegaan. Bestuursvoorzitter Noy concludeert: “De lange termijn vooruitzichten voor Arcadis zijn gunstig, maar de huidige economische realiteit beperkt de autonome groei. Desalniettemin hebben we tot dusverre de resultaten, met uitzondering van Nederland, op een goed niveau weten te handhaven.

Verbetering van de resultaten in Nederland door uitvoering van de reeds in gang gezette maatregelen, heeft hoge prioriteit. De inmiddels verrichte acquisities zullen naar verwachting in de tweede helft van 2003 een positief effect hebben op de resultaten, maar dit wordt voor een deel tenietgedaan door het valuta-effect. Per saldo verwachten we voor 2003, onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden, een daling van de netto operationele winst met 10 à 15%, waarvan 5 à 6% het gevolg is van valutadalingen.

Daarnaast blijven we streven naar verdere uitbreiding van activiteiten door middel van acquisities, waarbij toekomstige groeimogelijkheden en positionering hoger in de waardeketen belangrijke criteria zijn.” Arcadis is een toonaangevende dienstverlenende kennisorganisatie, wereldwijd werkzaam op de terreinen infrastructuur, gebouwen, milieu en communications. Wij nemen verantwoordelijkheid voor projecten en programma’s van idee, via implementatie tot exploitatie, voor zowel bedrijven als overheden. Centraal in onze integrale aanpak staat de meerwaarde voor onze opdrachtgevers. Arcadis heeft wereldwijd een jaarlijkse omzet van circa EURO850 miljoen en heeft 8500 medewerkers in dienst.

Gerelateerde artikelen