Ahold publiceert jaarverslag 2004

fallback
Zaandam, 14 april 2004 - Ahold heeft vandaag haar jaarverslag 2004 in het Engels en het Nederlands gepubliceerd. Het verslag is in gedrukte vorm en online op www.ahold.nl beschikbaar. We zijn voornemens het jaarverslag op Form 20-F vandaag in de loop van de Amerikaanse handelsdag bij de Securities and Exchange Commission te deponeren.

Ahold heeft vandaag ook de agenda voor de jaarlijkse Algemene
Vergadering van Aandeelhouders (AVA) gepubliceerd. Deze agenda is in
gedrukte vorm en online op www.ahold.nl beschikbaar. De vergadering
zal worden gehouden op 18 mei 2005 in het Lucent Danstheater, Dr.
Anton Philipszaal, Spuiplein 150, 2511 DG Den Haag en zal aanvangen
om 10.00 uur. Op de agenda staan onder meer de vaststelling van de
jaarrekening 2004 en het voorstel voor de benoeming van vier nieuwe
leden van de Raad van Commissarissen per 18 mei 2005.

Jaarverslag 2004

Het jaarverslag 2004 bevat de door de accountant goedgekeurde
geconsolideerde jaarrekening 2004. In vergelijking met de resultaten
over 2004 die op 29 maart 2005 werden gepubliceerd, hebben we een
verandering aangebracht in verband met de verkoop van de
BI-LO/Bruno's Arena. Dit leidde tot een verbetering van het
nettoresultaat met EUR 7 miljoen ten opzichte van het eerder
bekendgemaakte resultaat en een even grote toename van het eigen
vermogen. In de door de accountant goedgekeurde geconsolideerde
jaarrekening 2004 zijn verder bepaalde kosten, die eerder waren
opgenomen als algemene beheerskosten, nu gerubriceerd als
afschrijving van goodwill en andere immateriële activa; deze
aanpassing had geen invloed op het nettoresultaat of het eigen
vermogen van de onderneming.

Het jaarverslag 2004 bevat verder bepaalde informatie over US GAAP.
Het nettoresultaat volgens US GAAP over 2004 was EUR 110 miljoen
positief tegen EUR 436 miljoen negatief volgens NL GAAP. Zoals
aangegeven in het persbericht van 29 maart, is het gunstiger
resultaat volgens US GAAP vooral een gevolg van het verschil in
boekhoudkundige behandeling van desinvesteringen en van de
ICA-put-transactie volgens US GAAP ten opzichte van NL GAAP. In het
jaarverslag 2004 hebben we het nettoresultaat en het eigen vermogen
volgens US GAAP over 2003 en 2002 herzien om enkele onbewust gemaakte
fouten te corrigeren die door de onderneming zijn ontdekt na de
publicatie van de jaarrekening 2003. Als gevolg daarvan verbeterde
het nettoresultaat over 2003 met EUR 58 miljoen, terwijl het
nettoresultaat over 2002 met EUR 17 miljoen verslechterde. Een
beschrijving van de belangrijkste verschillen tussen US GAAP en NL
GAAP die voor Ahold van belang zijn en informatie over de herziening
van de vergelijkende informatie volgens US GAAP over 2003 en 2002 is
opgenomen in noot 31 van de geconsolideerde jaarrekening in het
jaarverslag 2004.

In 2004 hebben we verdere verbeteringen aangebracht in onze interne
beheersingssystemen. Er is sprake van twee materiële tekortkomingen
met betrekking tot de interne beheersing en we hebben maatregelen
genomen om deze te corrigeren. Meer informatie over interne
beheersing is opgenomen in het hoofdstuk Corporate Governance van het
jaarverslag 2004.

Voorgestelde nieuwe leden van de Raad van Commissarissen

De volgende personen worden voorgesteld als nieuwe leden van de Raad
van Commissarissen:

De heer D.C. Doijer
Derk Doijer is geboren op 9 oktober 1949 en heeft de Nederlandse
nationaliteit. Hij is bedrijfsbestuurder van beroep. Hij was lid van
de Raad van Bestuur van SHV Holdings N.V. en daarvoor bekleedde hij
verscheidene bestuursfuncties in Nederland en Zuid-Amerika. Hij is
lid van de investeringscommissie van NPM Capital N.V. en lid van de
Raad van Commissarissen van Corio N.V. Hij heeft geen aandelen in
Ahold.

Mevrouw Myra Hart PhD
Prof. Myra Hart is geboren op 5 augustus 1940 en heeft de Amerikaanse
nationaliteit. Zij is van beroep hoogleraar ondernemerschap. Zij
bezet een leerstoel ondernemerschap (MBA Class of 1961 Chair of
Entrepeneurship) aan Harvard Business School. Voordat zij in 1995 bij
Harvard kwam, was dr. Hart één van de oprichters van Staples the
Office Superstore en als vice-president belast met groei en
ontwikkeling, tot het moment van de beursgang van de onderneming. Zij
is lid van de Board van Office Depot, Nina McLemore en eCornell. Zij
is curator van Cornell University, bestuurslid van het Center for
Women’s Business Research en lid van het Committee of 200. Zij heeft
geen aandelen in Ahold.

De heer B. Hoogendoorn
Benno Hoogendoorn is geboren op 21 mei 1945 en heeft de Nederlandse
nationaliteit. Hij was Co-President en CEO van Mars, Inc. Daarvoor
bekleedde hij verscheidene management- en bestuursfuncties in Europa.
Hij is adviseur van de Board van Mars, Inc. en lid van de
auditcommissie en remuneratiecommissie van die onderneming. De heer
Hoogendoorn heeft geen aandelen in Ahold.

Mevrouw S.M. Shern
Stephanie Shern is geboren op 7 januari 1948 en heeft de Amerikaanse
nationaliteit. Zij heeft meer dan 30 jaar bij Ernst & Young gewerkt,
het laatst als Vice Chairman en Global Director van Retail & Consumer
Products en lid van de bestuurscommissie van Ernst & Young. Zij is
lid van de Board en voorzitter van de auditcommissie van Game Stop,
Nextel Communications, Scotts Lawn and Garden en The Vitamin Shoppe,
alsmede lid van het Governance Committee van Nextel Communications.
Ze is lid van de adviesraad van de Pennsylvania State University:
School of Business. Ze heeft geen aandelen in Ahold.

De voorgestelde benoemingen gelden voor een termijn die eindigt op de
dag van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders die
wordt gehouden in het vierde jaar na het jaar van de benoeming. De
cv's van alle voorgestelde leden liggen ter inzage ten kantore van de
vennootschap en van ABN AMRO Bank N.V. in Amsterdam.

De Raad van Commissarissen van Ahold bestaat thans uit:
* Rene Dahan (voorzitter, voormalig Executive Vice-President en Director van ExxonMobil);
* Jan Hommen (vice-voorzitter, CFO van Philips);
* Dr. Cynthia Schneider (voormalig ambassadeur van de Verenigde Staten in Nederland);
* Lodewijk de Vink (voormalig bestuursvoorzitter van Warner-Lambert Company);
* Karel Vuursteen (voormalig bestuursvoorzitter van Heineken N.V.);
* Karen de Segundo (voormalig Chief Executive van Shell International Renewables en President van Shell Hydrogen).

Dr. Schneider en de heren De Vink en Vuursteen zullen terugtreden als
lid van de Raad van Commissarissen tijdens de AVA van 18 mei 2005.

“De voorgestelde leden passen heel goed in het profiel van de Raad
van Commissarissen. Zij brengen de ervaring en deskundigheid mee die
in grote mate zullen bijdragen aan de algemene competentie en
effectiviteit van de Raad van Commissarissen,” aldus de heer Dahan in
een reactie.

Desinvesteringen
Als onderdeel van ons desinvesteringsprogramma hebben we besloten ons
50%-belang in onze Spaanse joint venture op het gebied van wijn,
Bodegas Williams & Humbert, S.A., te verkopen. In verband daarmee
zijn we thans in onderhandeling om ons aandeel te verkopen aan José
Medina y Cía S.A., die de resterende 50% bezit.