AFM publiceert activiteitenverslag 2009

De Autoritieit Financiële Markten (AFM) heeft recentelijk haar activiteitenverslag 2009 gepubliceerd inzake haar toezicht op de financiële verslaggeving door beursgenoteerde ondernemingen. Op basis van het door haar in 2009 uitgevoerde toezicht over de jaarrekeningen 2008 concludeert de AFM dat de toelichtingen in de jaarrekening substantieel beter moeten.

De toelichtingen moeten vooral duidelijker naar de mening van de AFM op 3 punten: a) inzicht in de liquiditeitsrisico’s – vaak worden hierin niet alle toekomstige betalingsverplichtingen opgenomen, b) toelichting inzake bijzondere waardeverminderingen (impairments) – vaak wordt hier slechts naar de algemene economische omstandigheden verwezen in plaats van de specifi eke oorzaken, en c) het opnemen van de drie vereiste verklaringen over de interne risicobeheersings- en controlesystemen – in een aantal gevallen ontbreekt een of meer van deze verklaringen.

De AFM heeft in totaal 63 ondernemingen onderworpen aan een desktopreview. Bij 38 ondernemingen heeft de AFM nadere toelichting gevraagd. Uiteindelijk is aan 36 ondernemingen een mededeling gedaan dat de financiele verslaggeving op één of meerdere punten moet worden verbeterd. In één geval is deze mededeling ook van een aanbeveling voorzien om per direct de verbeterde informatie te verstrekken, welke dan ook is opgevolgd door de betreffende onderneming.

Tevens constateert de AFM dat nog veel ondernemingen hun financiële informatie te laat bij de AFM deponeren (jaarrekening: binnen 4 maanden na afloop boekjaar; halfjaarrekening: binnen twee maanden na afloop eerste halfjaar; tussentijdse verklaring: binnen tien weken na aanvang en zes weken voor het einde van respectievelijk het eerste en tweede halfjaar). In 2010 zal de AFM specifiek thematisch onderzoek verrichten naar de halfjaarlijkse financiële verslaggeving.

Onder redactie van Martin Hoogendoorn en Gerard van Santen, partners bij Ernst & Young Accountants LLP

Gerelateerde artikelen