AFM publiceert aanbevelingen dienstverlening rentederivaten

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 20 februari 2014 aanbevelingen aan banken en beleggingsondernemingen gepubliceerd voor dienstverlening op het gebied van rentederivaten aan het midden en kleinbedrijf (MKB).

Verschillende banken zetten stappen om de dienstverlening aan deze doelgroep te verbeteren. Het document bevat daarom ook een aantal goede voorbeelden.

Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening
De aanbevelingen en goede voorbeelden dragen bij aan een betere dienstverlening en bevorderen dat rentederivaten op een zorgvuldige manier door aanbieders worden aangeboden. Dat betekent dat aanbieders hebben vastgesteld dat het type dienstverlening en het afgesloten product aansluiten bij situatie van de klant.

De publicatie van de AFM spitst zich specifiek toe op de dienstverlening aan het niet-professionele MKB. Het grootste deel van het MKB valt in deze categorie. Een ondernemer kan pas als professioneel worden aangemerkt als hij voldoet aan minstens twee van de drie volgende vereisten: balanstotaal van meer dan 20 miljoen euro, omzet van meer dan 40 miljoen euro, een eigen vermogen van 2 miljoen of meer. Voor niet-professionele MKB-ondernemingen is het bij uitstek van belang dat zij kunnen rekenen op een passende dienstverlening op het gebied van rentederivaten. Zij kunnen kwetsbaar zijn vanwege gebrek aan kennis van en ervaring met rentederivaten en de vaak relatief beperkte financiële middelen waardoor het inhuren van extern advies achterwege blijft.

De aanbevelingen en goede voorbeelden zijn samen met alle belanghebbenden tot stand gekomen. De AFM heeft hierbij onder meer gesproken met banken, tussenpersonen, MKB-ondernemingen en overige stakeholders. De AFM zal ook in de toekomst met de individuele banken in gesprek blijven om te bevorderen dat zij de nodige verbeteracties in gang zetten. De AFM onderzoekt of er aanleiding is om met de banken in overleg te gaan over de noodzaak tot toetsing van dossiers uit het verleden aan de bestaande, wettelijke normen. Daarnaast kan de AFM overwegen om in individuele gevallen tot formele handhaving over te gaan.

Gerelateerde artikelen