AFM: ‘Kritische accountantscontrole Financials punt van zorg’

Accountants zullen kritisch moeten zijn en blijven bij de controle van de jaarrekeningen van financiële ondernemingen. Dit stelt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) naar aanleiding van het door haar in 2008 uitgevoerde onderzoek naar de jaarrekeningcontrole 2007 naar aanleiding van de kredietcrisis.

Als de accountantscontrole onvoldoende kritisch wordt uitgevoerd bestaat de kans dat fouten in de jaarrekening niet ontdekt worden en de accountantsverklaring onterecht wordt afgegeven, aldus het AFM.  
De AFM richtte haar onderzoek bij de grote vier accountantskantoren op de controle van financiële activa in de jaarrekening 2007 van achttien Nederlandse financiële ondernemingen. De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek van de AFM zijn:

– Bij de controle van de financiële activa moeten accountants kritischer onderzoek doen naar de waardering om vast te stellen dat deze adequaat is door na te gaan of er informatie uit onafhankelijke bron beschikbaar is die de gekozen waardering onderbouwt.

– Accountants moeten meer aandacht besteden aan de toetsing van de begrijpelijkheid en toereikendheid van de toelichting in de jaarrekening en in het bijzonder de toelichting op onzekerheden in de waardering van financiële activa.

– Bij de controle van multinationale financiële ondernemingen moeten accountants zich actiever en kritischer opstellen ten opzichte van ingeschakelde buitenlandse accountants. Zij moeten meer sturing geven aan de uitvoering van de controles door deze ingeschakelde buitenlandse accountants en vaststellen dat de controles ook adequaat zijn uitgevoerd.

– Accountantsorganisaties moeten beter waarborgen dat interne handreikingen en instructies in de praktijk worden toegepast.

De tussentijdse uitkomsten van het onderzoek van de AFM zijn in december 2008 besproken met de accountantskantoren. Er zijn maatregelen getroffen door accountantskantoren om beter te waarborgen dat de controles voldoende kritisch zijn.

De AFM heeft in haar reguliere onderzoeken in 2009 opnieuw een aantal jaarrekeningcontroles van financiële ondernemingen geselecteerd, mede om te beoordelen of de door de accountantskantoren genomen maatregelen effectief zijn. De AFM verwacht over de uitkomsten van deze reguliere onderzoeken te rapporteren in 2010.

Gerelateerde artikelen