AFM beoordeelt effecten kredietcrisis

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft bij het toezicht 2008 op de financiële verslaggeving 2007 en het toezicht op de accountantsorganisaties uitgebreid aandacht besteed aan een aantal aspecten die samenhangen met de verslaggeving van (sub)prime-gerelateerde beleggingen en de daarop toegepaste accountantscontrole.

De betekenis van de kredietcrisis op de financiële verslaggeving is in 2008 nog verder toegenomen. Dit is voor de AFM aanleiding geweest om een rondetafelbijeenkomst te organiseren met financiële instellingen en hun accountantsorganisaties om ervaringen te delen.

De AFM heeft hier de belangrijkste bevindingen toegelicht uit het toezicht 2008 en haar verwachtingen voor de financiële verslaggeving 2008 en de accountantscontrole daarop geuit. De AFM kan alleen op basis van openbare informatie toetsen of de financiële verslaggevingvoorschrift en juist zijn toegepast.

De AFM toetst de beslissingen van de onderneming op dat gebied marginaal en doet geen onderzoek of de verslaggeving een getrouw beeld geeft van de werkelijkheid. De mogelijkheden die de AFM heeft om specifieke informatie op te vragen bij de onderneming zijn beperkt.  De AFM doet het werk van de accountant dus niet over.

Uiteraard hebben ook accountants als externe controleurs een belangrijke rol bij de kwaliteit van de financiële verslaggeving. De AFM heeft de accountantscontrole van de financiële verslaggeving over 2007 van achttien financiële ondernemingen onder de loep genomen.

Dit onderzoek staat, vanwege wettelijke bepalingen, geheel los van het onderzoek naar financiële verslaggeving. Hoewel de onderzoeken nog niet zijn afgerond, heeft de AFM haar algemene bevindingen reeds met de betrokken accountantsorganisaties besproken tijdens de rondetafelbijeenkomst.

Op die manier verwacht zij bij te dragen aan de kwaliteit van de accountantscontrole van de jaarrekeningen 2008 van financiële instellingen. De AFM heeft aandacht gevraagd voor een aantal door haar waargenomen kwetsbaarheden in het systeem van de accountantscontrole, waaronder de rol van de groepsaccountant, de waardering van financiële activa (waaronder bijzondere waardeverminderingen), de toelichting van onzekerheden in de jaarrekening en de documentatie van de controle in het controledossier van de accountant.

De volledige rapportage over het toezicht op financiële verslaggeving 2007 is te downloaden via de website van de AFM.

 

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Legal Update ism BANNING Advocaten

Gerelateerde artikelen