‘Afgewogen keuze Ziektewetpremie wordt werkgevers onmogelijk gemaakt’

De aanmeldingstermijn voor eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet en WGA moet worden verlengd nu het UWV voor veel werkgevers nog altijd niet de lijsten heeft aangeleverd met gegevens van (ex-)werknemers die in 2012 een Ziektewetuitkering of WGA-flex uitkering kregen.

Zonder deze lijsten kunnen werkgevers de risico’s van eigenrisicodragerschap niet goed inschatten en geen weloverwogen keuze maken tussen publiek of privaat verzekeren. Dat stelt verzekeringsmakelaar en risico-adviseur Aon in een brief aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bedrijven hebben tot 1 oktober de tijd om bij de Belastingdienst aan te geven dat zij kiezen voor eigenrisicodragerschap. Het UWV kan voor die datum onmogelijk uitsluitsel geven op de ingediende bezwaren, waardoor werkgevers niet voldoende weten waar ze aan toe zijn. Vorige maand waarschuwde Aon er al voor dat de lijsten van het UWV een foutmarge tot 35% kunnen bevatten. Dat kan werkgevers veel geld kosten, aangezien de kosten voor onterecht betaalde premielasten per werknemer kunnen oplopen tot vijf ton. Na Kamervragen beaamde minister Ascher in een brief aan de Kamer dat werkgevers er goed aan doen de gegevens van het UWV te controleren en dat de schadelast in sommige gevallen tot vijf ton per werknemer kan oplopen. Aon roept daarom op tot meer risicobewustzijn bij werkgevers.

Lijsten tijdig controleren onmogelijk
De termijn waarbinnen werkgevers moeten reageren op de brief van het UWV, bedraagt vier weken. Nu de lijsten op zijn vroegst midden in de vakantieperiode worden aangeleverd, wordt het werkgevers onmogelijk gemaakt de gegevens te controleren. Zeker voor organisaties die in de vakantieperiode dicht zijn, zoals veel het geval is in het onderwijs en de bouwsector, is tijdig bezwaar maken daardoor onmogelijk. Bovendien is de bezwaarprocedure erg ingewikkeld.

“Deze werkwijze staat de concurrentie in het hybride stelsel tussen privaat en publiek verzekeren in de weg. Werkgevers krijgen niet op tijd het volledige inzicht om een goede afweging te kunnen maken,” zegt Daniel Rijnbeek, Managing Consultant bij Aon Corporate Wellness. “Veel werkgevers zijn zich nog niet bewust van de risico’s en het effect van de wetgeving die laat in 2012 door de Eerste Kamer is aangenomen. De lijsten van het UWV helpen wel, maar de termijnen en doorlooptijden zijn te lang.”

Pleidooi voor verlenging aanmeldingstermijn
In het kader van de Modernisering Ziektewet veranderen de premies die werkgevers betalen voor zieke werknemers. Om de nieuwe premies vast te stellen, stuurt het UWV werkgevers lijsten met gegevens van (ex-)werknemers die in 2012 een Ziektewetuitkering kregen. Werkgevers kunnen er ook voor kiezen eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet en WGA. Ze betalen dan geen premie aan het UWV, maar dragen zelf het risico voor arbeidsongeschiktheid van hun (ex-)werknemers.

Werkgevers die per 1 januari 2014 kiezen voor eigenrisicodragerschap, moeten dat voor 1 oktober 2013 doorgeven aan de Belastingdienst. Nu de lijsten nog altijd niet zijn aangeleverd, wordt het werkgevers onmogelijk gemaakt om voor die datum een goed onderbouwde keuze te maken. Aon pleit daarom voor uitstel van deze aanmeldingstermijn, zoals in 2009 ook voor de WGA is gebeurd.

Met de invoering van de Modernisering Ziektewet zijn de verschillen in premies tussen publiek verzekeren via het UWV of het eigenrisicodragerschap enorm toegenomen. “Veel werkgevers beseffen nog niet dat dit verschil in de tonnen kan lopen,” zegt Rijnbeek. “Dat kunnen ze ook niet weten aangezien de lijsten van het UWV fouten bevatten en laat worden opgeleverd. Het zou niet meer dan redelijk zijn werkgevers de kans te geven de lijsten te controleren en op basis van juiste en complete gegevens hun risico’s in te schatten en een weloverwogen keuze te maken. Uitstel van de aanmeldingstermijn zou voor alle partijen beter zijn; het geeft het UWV de mogelijkheid om betere lijsten aan te leveren en de bezwaarprocedures in orde te maken. Het bestaande systeem staat marktwerking in de weg.”

Bron: Aon

Gerelateerde artikelen