(Afgeschreven) goodwill afgeschreven in de jaarrekening?

fallback
In Nederland zijn de wettelijke bepalingen inzake de verwerking van goodwill in de jaarrekening nog niet in overeenstemming gebracht met internationale gebruiken. Toch adviseert de Raad voor de Jaarverslaggeving ten sterkste hierop te anticiperen in de jaarrekeningen die beginnen op of na 1 januari 2001.

Dit betekent dat u de goodwill alleen nog kunt activeren en door middel van jaarlijkse systematische afschrijvingen op de goodwill ten laste van uw winst-en-verliesrekening kunt brengen. Fiscaal gezien kennen we overigens weer andere regels inzake waardering van en afschrijving op goodwill. Tot voor kort stonden u drie mogelijkheden tot verwerking van goodwill open:

  1. De goodwill rechtstreeks afboeken van het eigen vermogen;
  2. De goodwill in één jaar ten laste van de winst-en-verliesrekening brengen;
  3. De goodwill activeren en door middel van jaarlijkse systematische afschrijvingen ten laste van de winst-en-verliesrekening brengen.

Onder de nieuwe wetgeving zal alleen de derde variant nog zijn toegestaan.

Gevolgen voor de onderneming
Veronderstelt u bij activering van goodwill eigenlijk niet dat u (toegevoegde) waarde in uw onderneming hebt en dat uw investering u meer oplevert dan u er destijds voor hebt betaald? Als dat zo is, dan was het niet zo logisch de betaalde overwaarde in één keer ten laste van het eigen vermogen te brengen. Rechtstreekse afboeking van goodwill op het eigen vermogen kan immers ook betekenen dat de verwervingsprijs niet terug te verdienen is met toekomstige bedrijfsactiviteiten. Het is dus wel terecht dat de eerste twee varianten niet meer zijn toegestaan. Variant 3 lijkt daarom beter. Activering van goodwill impliceert immers dat u ieder jaar opnieuw moet bezien of de toekomstige economische voordelen uit de verwerving (waarvoor goodwill is betaald) hoger zijn dan het bedrag dat u als bezitting (goodwill) op de balans hebt opgenomen. Door middel van jaarlijkse afschrijvingen via de winst-en-verliesrekening vindt een correctie op de waarde van het bezit plaats. Maar variant 3 heeft een keerzijde. Het rendement (hier gedefinieerd als nettowinst/gemiddeld eigen vermogen) van de onderneming verslechtert ‘optisch’ in vergelijking met de situatie dat goodwill in één keer ten laste van het eigen vermogen wordt gebracht. Dit effect wordt enerzijds versterkt doordat uw winst-en-verliesrekening jaarlijks wordt belast door de afschrijvingen op goodwill (= lagere nettowinst) en anderzijds doordat het eigen vermogen hoger zal zijn dan wanneer u op het eigen vermogen muteert (=hoger gemiddeld eigen vermogen).

 

Gevolgen voor financiers
Voor financiers zal er niet veel veranderen bij de beoordeling van jaarrekeningen. Evenals voorheen zullen zij bij de beoordeling van de financieringsbehoefte van de onderneming sterk de voorkeur blijven geven aan onderpand voor hun leningen, ook al kan in potentie een positieve kasstroom uit de goodwill aanwezig zijn.

Gerelateerde artikelen