Administratieve lasten MKB hoger dan gedacht?

Een indicatieve meting via een quickscanmethode van Panteia/EIM laat zien dat de administratieve lasten van het MKB hoger uitpakken dan de ramingen van de ministeries.

Denkt de overheid voor 2012 op 6,5 miljard euro uit te komen voor het totale bedrijfsleven, de nieuwe meting van Panteia/EIM indiceert dat de administratieve lasten oplopen tot 8,2 miljard euro voor alleen het midden- en kleinbedrijf.

Van besparing op administratieve lasten is waarschijnlijk geen sprake
De departementen hebben zelf op basis van de laatste nulmeting in 2007 berekend wat de besparing en/of toename is in administratieve lasten, als gevolg van nieuwe en/of gewijzigde regelgeving. Bij deze berekeningen wordt aangenomen dat bedrijven zich gedragen zoals de overheid het zich voorstelt.

Bovendien wordt het kostenvoordeel door de overheid al geheel ingeboekt in het jaar van inwerkingtreding van het wetsvoorstel, dit terwijl bedrijven vaak een substantieel aantal jaren nodig hebben om op de nieuwe manier te gaan naleven.

Ook worden soms kostenbesparingen geraamd die in de praktijk niet optreden. Volgens de overheid zijn daarmee de administratieve lasten gedaald naar circa 6,5 miljard euro in 2012. Bij de quickscanmeting is vastgesteld dat de administratieve lasten in 2012 voor het MKB 8,2 miljard euro bedragen. Daarbij moet aangetekend worden dat de quickscanmeting van Panteia/EIM zich heeft beperkt tot het MKB, zodat de totale administratieve lasten voor het bedrijfsleven nog hoger liggen.

Administratieve lasten drukken zwaarder op het kleinbedrijf
Uit de meting van Panteia/EIM blijkt dat de administratieve lasten in omvang toenemen met de bedrijfsgrootte. Ten eerste omdat de informatieverplichtingen zwaarder worden naarmate een bedrijf groter is. Ten tweede loopt het aantal informatieverplichtingen van bedrijven ook op naarmate het bedrijf groter is.

De gemiddelde administratieve last per werkende loopt uiteen van bijna € 2.900 bij bedrijven met minder dan tien werknemers tot € 900 bij bedrijven met 100 tot 250 werknemers. Naarmate bedrijven meer personeel in dienst hebben kunnen de lasten over een gemiddeld groter aantal werknemers gespreid worden. De administratieve lasten drukken relatief zwaarder op de kleinere bedrijven (circa 2% van de bedrijfskosten) dan op de grotere bedrijven (0,5% van de bedrijfskosten).

Bron: Panteia/EIM

Gerelateerde artikelen