Achtergrondstudie goed bestuur instellingen

De algemene Rekenkamer publiceert een achtergrondstudie naar het goed bestuur door instellingen in de onderwijs-, zorg- en huisvestingsector. Daarnaast is gekeken naar instellingen die samenwerkingsverbanden aangaan en sectorgrenzen overschrijden.

In de studie is nagegaan welke verwachtingen er zijn over goed bestuur en hoe instellingen goed bestuur in de praktijk brengen. Verwachtingen en praktijk blijken niet geheel parallel te lopen.

Het interne toezicht in deze instellingen en de omgang met belanghebbenden hebben centraal gestaan bij deze studie. In de praktijk blijken de rollen van de interne toezichthouders te kunnen conflicteren.

Raden van toezicht zijn onafhankelijk, maar veelal wel aangewezen op de informatie die zij van het bestuur van de instelling krijgen. Wie grijpt in als een raad van toezicht niet goed functioneert?

De verwachtingen van intern toezicht en van de omgang met belanghebbenden zijn hooggespannen, waar in de praktijk de invulling nog niet uitgekristalliseerd is. De resultaten van het overleg met belanghebbenden levert veelal nog niet op wat men ervan verwacht.

Er zijn grote verschillen in de mate waarin interne toezichthouders zicht hebben op samenwerkingsverbanden en op de beheersbaarheid van de daarmee verbonden risico’s. Regelgeving en financiering zijn per sector bepaald, terwijl samenwerkingsverbanden sectoroverschrijdend zijn.

 

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Public Update ism Hopstaken & De Haan

Gerelateerde artikelen